Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Ränta

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Ja. Lagstadgad ränta (zakonska kamata) är den ränta som en gäldenär måste betala på en utestående penningfordran. En gäldenär som underlåter att betala en ekonomisk skuld är därför även skyldig att utöver grundbeloppet betala lagstadgad ränta.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

De allmänna bestämmelserna om lagstadgad ränta återfinns i artiklarna 29–31 i lagen om medborgerliga skyldigheter (Zakon o obveznim odnosima) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN) nr 35/05, 41/08, 125/11 och 78/15). Denna lag ska tillämpas om det inte i särskild lagstiftning föreskrivs något annat för särskilda personer och särskilda förhållanden. Enligt denna lag ska standardräntan på skulder till följd av affärsmässiga avtal och avtal mellan en näringsidkare och en offentligrättslig person fastställas två gånger om året genom att den genomsnittliga räntesatsen för lån med en löptid på mer än ett år för företag som inte är finansbolag höjs med fem procentenheter, respektive med tre procentenheter för andra avtalsförhållanden. Som beräkningsunderlag används den referensperiod som föregår innevarande sexmånadersperiod.

Den genomsnittliga räntesatsen för referensperioden fastställs av Kroatiens riksbank (Hrvatska narodna banka). Banken är skyldig att offentliggöra räntesatsen i Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine) den 1 januari respektive den 1 juli.

Den genomsnittliga räntesats som används för att beräkna lagstadgad ränta för innevarande sexmånadersperiod (från den 1 januari 2017 till den 30 juni 2017) är 4,68 %. För perioden 1 januari–30 juni 2017 är den lagstadgade räntan på skulder till följd av affärsavtal och avtal mellan en näringsidkare och en offentligrättslig person 9,68 %, och för andra förhållanden (t.ex. förhållanden till följd av kreditavtal och andra civilrättsliga avtal, utomobligatoriska avtalsförhållanden – kompensation, obehörig vinst) 7,68 %.

Den särskilda lag i vilken den lagstadgade räntan för vissa skulder föreskrivs är lagen om finansiell verksamhet och ackordsuppgörelser (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN) nr 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 och 78/15). Denna lag tillämpas på försenade betalningar vid affärstransaktioner mellan entreprenörer och offentligrättsliga personer, där den offentligrättsliga personen är borgenär, som resulterar i leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot vederlag. Enligt denna lag motsvarar den lagstadgade dröjsmålsräntan referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan är lika med den genomsnittliga räntesatsen på lån med en löptid på mer än ett år som ingåtts av bolag som inte är finansbolag och beräknas för den referensperiod som föregår innevarande sexmånadersperiod minus tre procentenheter.

Den genomsnittliga räntesatsen för referensperioden fastställs av Kroatiens riksbank (Hrvatska narodna banka). Banken är skyldig att offentliggöra räntesatsen i Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine) den 1 januari respektive den 1 juli.

Den referensräntesats som används för att beräkna den lagstadgade räntesatsen för innevarande sexmånadersperiod (från den 1 januari till den 30 juni 2017) är 1,68 %. För perioden 1 januari–30 juni 2017 är den lagstadgade dröjsmålsräntan vid affärstransaktioner mellan entreprenörer och mellan entreprenörer och offentligrättsliga personer, där den offentligrättsliga personen är borgenär, 9,68 %.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Den genomsnittliga räntesatsen för referensperioden fastställs av Kroatiens riksbank (Hrvatska narodna banka). Banken är skyldig att offentliggöra räntesatsen i Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine) den 1 januari respektive den 1 juli.

Klicka på följande länk för att få åtkomst till Kroatiens officiella kungörelseorgan: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Klicka på följande länk för att få gratis åtkomst till Kroatiens officiella kungörelseorgan: https://narodne-novine.nn.hr/

Senaste uppdatering: 25/03/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.