Ränta

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I Cyperns nationella lagstiftning föreskrivs inte någon ”lagstadgad ränta”. Om talan väcks vid en domstol har domaren befogenhet att förordna att lagstadgad ränta ska betalas enligt en fördefinierad räntesats. Detta gäller från det att talan registreras till dess att dom meddelas, om det inte finns några bestämmelser om betalning av ränta i den relevanta lagstiftningen, eller om det aktuella kontraktet eller avtalet, vid talan om kontrakts- eller avtalsbrott, inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse där räntan anges.

Finansministern, som har rätt att justera räntan, har i ett särskilt beslut fastställt den nuvarande räntesatsen till 2 %.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Se svaret på fråga 1. Gällande räntesats är 2 %.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Inte tillämpligt. Se svaret på fråga 1.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Inte tillämpligt. Se svaret på fråga 1.

Senaste uppdatering: 19/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.