Ränta

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Ja. Ränta regleras i allmänhet i §§ 1802–1806 i lag nr 89/2012 (civillagen) och definieras som ett bötesstraff som uppstår automatiskt enligt lag i form av ränta om en gäldenär inte uppfyller en betalningsskyldighet. Beloppet för den lagstadgade räntan fastställs i enligt sekundärlagstiftning (för närvarande regeringens förordning nr 351/2013).

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Beloppet för den lagstadgade räntan beräknas enligt den lagstiftning som gäller på den första dagen av gäldenärens dröjsmål.

Den tjeckiska regeringens förordning nr 351/2013 av den 16 oktober 2013 har varit i kraft sedan den 1 januari 2014. I förordningen fastställs beloppet för dröjsmålsräntan och kostnaderna i samband med indrivningen av skulden, ersättningen till likvidatorn, konkursförvaltaren och en av domstolen utsedd medlem av det organ som företräder en rättslig enhet. I förordningen regleras även vissa frågor som rör handelstidningen och offentliga register över rättsliga enheter och fysiska personer. Enligt förordningen är det årliga beloppet för dröjsmålsräntan baserat på den reporänta som fastställts av den tjeckiska centralbanken för den första dagen i den kalenderperiod då dröjsmålet inträffade, ökat med åtta procentenheter. Detta räntebelopp förblir därefter oförändrat under hela dröjsmålet.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ränta på ett dröjsmål som uppstod innan regeringens förordning nr 351/2013 trädde i kraft regleras av tidigare gällande lagstiftning, dvs. regeringens förordning nr 142/1994. En hänvisning måste alltid göras till den version som var gällande den första dagen av dröjsmålet.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw

Senaste uppdatering: 22/05/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.