På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ränta

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta är den ränta som enligt lag kan påföras en utestående penningfordran. Enligt lagstiftningen i England och Wales kan lagstadgad ränta påföras i lämpliga fall.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Räntebelopp/räntesats

Kriterier för påförande av lagstadgad ränta

(vid behov, t.ex. dröjsmål, konsumentavtal osv.)

Rättslig grund

8 %

Om ingen annan lagstadgad ränta eller avtalsenlig ränta är tillämplig kan en borgenär kräva en årlig ränta på 8 %.

Avsnitt 17 i Judgments Act 1838.

Avsnitt 35A i Senior (tidigare Supreme) Court Act 1981 för mål som prövas i High Court ”… enkel ränta till den sats som domstolen anser lämplig eller som föreskrivs i rättegångsreglerna för hela eller delar av skulden för hela eller delar av perioden mellan den dag händelsen inträffade och betalningsdagen…”

Avsnitt 69 i County Courts Act 1984 för mål som prövas i grevskapsdomstolen

”… i förfaranden (som inletts) vid en grevskapsdomstol för indrivning av en skuld eller ett skadestånd får det på det belopp som avses i domen påföras en enkel ränta, till den sats som domstolen anser lämplig eller som föreskrivs, för hela eller delar av den skuld eller det skadestånd som domen avser, eller som betalas före domen, för hela eller delar av perioden mellan den dag händelsen inträffade…”

Avsnitt 3 i Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934 för mål som prövas i andra prejudikatinstanser (courts of record) än High Court och grevskapsdomstolen,

t.ex. Court of Appeal (Civil Division) när denna meddelar dom.

”I alla mål om indrivning av en skuld eller ett skadestånd som prövas i en prejudikatinstans får domstolen, i förekommande fall, förordna att det på det belopp som domen avser ska påföras ränta till den sats som domstolen anser lämplig för hela eller delar av den skuld eller det skadestånd som domen avser eller för hela eller delar av perioden mellan den dag händelsen inträffade och den dag domen meddelades…”

Avsnitt 57.1 b i Bills of Exchange Act 1882 om underlåtelse att betala växlar om växeln ska betalas på begäran och, i annat fall, när den förfaller.

Avsnitten 86–92 i Taxes Management Act 1970 om skatter som förfallit till betalning.

Artikel 14 i Solicitors (Non-Contentious Business) Remuneration Order 1994 om obetalda fakturor från solicitors för deras arbete i rättsvårdsärenden, inklusive utlägg och mervärdesskatt. Räntesatsen får dock inte överstiga den lagstadgade räntan på 8 % per år.

Avsnitt 49 i Arbitration Act 1996, som ger domstolen rätt att bevilja enkel eller sammansatt ränta ”från och med sådana datum, till sådana satser och med sådana restbelopp som den anser skäligt i det aktuella fallet”.

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (nedan kallad 1998 års lag).

Hänsyn måste även tas till civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules, nedan kallade CPR). Enligt regel 16.4.1 b och 16.4.2 i CPR ska käranden i käromålet (eller genkäromålet) uppge att han eller hon yrkar på att ränta ska påföras och huruvida detta yrkande görs med stöd av ett avtal och i så fall vilket, eller på någon annan grund och i så fall vilken.

Om fordran avser ett specifikt penningbelopp måste käranden ange

vilken räntesats som yrkas,

från vilket datum ränta yrkas,

fram till vilket datum räntan beräknats, som inte får vara senare än datumet för stämningsansökan,

det totala belopp som yrkas i ränta fram till beräkningsdagen,

den dagliga räntesatsen för upplupen ränta efter beräkningsdagen.

8 % över Bank of Englands basränta. Bankens referensränta fastställs var sjätte månad, den 30 juni respektive den 31 december.

Företag och organ inom den offentliga sektorn har en lagstadgad rätt att påföra ränta på försenade betalningar av affärsskulder till följd av avtal som ingåtts den 7 augusti 2002 eller senare.

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ränta kan yrkas från och med den dag beloppet förföll till betalning till och med den dag en fordran anmäls, och till samma räntesats fram till dagen för domen. För domar från High Court, oavsett värde, och för domar från grevskapsdomstolarna där tvisteföremålets värde överstiger 5 000 pund, kan ränta till samma räntesats också yrkas från och med dagen för domen. Endast enkel ränta ska påföras. I regel 44.2.6 g i CPR ges domstolen rätt att förordna att ränta ska påföras kostnader som uppstått före domen.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Relevant lagstiftning går att hitta på följande länkar:

Judgments Act 1838

Supreme Court Act (som bytt namn till Senior Courts Act) 1981

County Courts Act 1984

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998

County Courts (Interest on Judgment Debts) Order 1991 ändrad genom County Courts (Interest on Judgment Debts) (Amendment) Order 1996

Senaste uppdatering: 16/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.