Ränta

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Ja. Den lagstadgade räntesatsen föreskrivs i avsnitt 246 i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Om ränta ska utgå på en fordran enligt lag eller i en transaktion ska räntesatsen uppgå till fyra procent per år om inte annat anges.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Belopp/sats för lagstadgad ränta

Kriterier för tillämpningen av lagstadgad ränta

(om tillämpligt)

Rättslig grund

4 %

Allmän räntesats som är tillämplig om inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser eller något annat har avtalats

§ 246 i den tyska civillagen

5 %

För ömsesidiga kommersiella transaktioner (med undantag för dröjsmålsränta), om inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser

§ 352 i den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch, HGB)

Den basräntesats som föreskrivs enligt tysk lagstiftning med tillägg av 5 procentenheter *)

Om låntagaren dröjer med betalningen av en fordran

§ 288.1 i den tyska civillagen

Den basräntesats som föreskrivs enligt tysk lagstiftning med tillägg av 9 procentenheter *)

Om låntagaren dröjer med betalningen av en fordran och inte är part i den underliggande transaktionen.

§ 288.2 i den tyska civillagen

Den basräntesats som föreskrivs enligt tysk lagstiftning med tillägg av 5 procentenheter *)

Om en konsument inte fullgör sina skyldigheter enligt ett konsumentkreditavtal, om det inte är fråga om ett avtal om hypotekslån

§ 497.1 första meningen i den tyska civillagen

Den basräntesats som föreskrivs enligt tysk lagstiftning med tillägg av 5 eller 9 procentenheter *)

Penningfordran från den dag talan väcktes (delgivning av ansökan/kallelse), dock tidigast från förfallodagen.

§ 291 i den tyska civillagen

Den basräntesats som föreskrivs enligt tysk lagstiftning med tillägg av 5 procentenheter *)

För rättegångskostnader, från dagen för mottagandet av ansökan om fastställande av rättegångskostnader och från förfallodagen, förutsatt att ansökan inte krävs från den dag då dom meddelas.

§ 104.1 andra meningen i den tyska civilprocesslagen (Zivilprozessordnung, ZPO)

Den basräntesats som föreskrivs enligt tysk lagstiftning med tillägg av 2 % (*), dock minst 6 %

För transaktioner som rör checkar eller växlar, varvid en lagstadgad ränta på över 6 % endast gäller för inhemska checkar eller växlar

Artiklarna 45 och 46 i den tyska lagen om checkar (Scheckgesetz)

Artiklarna 28, 48 och 49 i den tyska lagen om växlar (Wechselgesetz)

*) Den basräntesats som föreskrivs i tysk lagstiftning är INTE samma som den från ECB. För detaljer om hur den beräknas, se fråga 3.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Den basräntesats som föreskrivs i tysk lagstiftning är inte densamma som ECB:s basräntesats. Den beräknas i enlighet med § 247 i den tyska civillagen och ändras den 1 januari och den 1 juli varje år. En överblick över basräntesatsen under olika tidsperioder i enlighet med § 247 i den tyska civillagen är tillgänglig på tyska och engelska på

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Enligt § 289 i den tyska civillagen får ränta inte tas ut på dröjsmålsränta (förbud mot sammansatt ränta).

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Den tyska civillagen är tillgänglig på tyska och engelska på

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Övriga lagar och förordningar som nämns ovan är tillgängliga på tyska på

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (civilprocesslagen även på engelska)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (handelslagen även delvis på engelska)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (lagen om checkar)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (lagen om växlar)

Senaste uppdatering: 18/03/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.