På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ränta

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta är den ränta som enligt lag kan användas i samband med en utestående penningfordran. Enligt Gibraltars lagstiftning kan lagstadgad ränta påföras i lämpliga fall.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Lagstadgat(-d) räntebelopp/räntesats

Kriterier för påförande av lagstadgad ränta

(om nödvändigt, t.ex. vid dröjsmål, i samband med konsumentavtal osv.)

Rättslig grund

8 %

Om ingen annan lagstadgad eller avtalad räntesats är tillämplig, kan en borgenär ta ut ränta till den räntesats som fastställs av High Court i England för denna typ av skulder – för närvarande en årlig ränta på 8 %.

Avsnitt 36 i Supreme Court Act 1960

Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000

8 % över den basränta som Gibraltar Savings Bank fastställt för besparingar den dag då skulden förföll.

Företag och offentliga myndigheter har lagstadgad rätt att ta ut dröjsmålsränta vid utestående betalning av kommersiella skulder.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

För vissa skulder kan ränta tas ut från och med den dag då beloppet förföll till betalning till och med den dag då talan väcks, och fortsatt till samma räntesats fram till den dag då dom meddelas. Ränta kan också tas ut från och med dagen för domen, till den räntesats som fastställs av High Court i England för denna typ av skulder – för närvarande en årlig ränta på 8 %. Räntekraven kan endast avse enkel ränta.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Relevant lagstiftning går att hitta på följande länkar:

Supreme Court Act 1960

Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003

Senaste uppdatering: 11/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.