Ränta

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Enligt lag ska ränta tillämpas i en rad fall, exempelvis vid sen betalning vid affärstransaktioner, fordringar enligt dom och obetalda eller förfallna skatter.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Den lagstadgade räntesats som anges i tabellen nedan avser fordringar på privaträttens område.

Belopp/sats för lagstadgad ränta

Kriterier för tillämpningen av lagstadgad ränta

(om nödvändigt, t.ex. dröjsmål, konsumentavtal osv.)

Rättslig grund

8 %

Tillämplig ränta för en fordran enligt dom från och med domens ikraftträdande

Avsnitt 26 i Debtors (Ireland) Act 1840

och

Avsnitt 20 i Courts Act 1981

och

Statutory Instrument 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

Om en domstol beslutar att en person ska betala en viss summa pengar, får domstolen i vissa fall också begära ränta på hela eller delar av fordran under hela eller någon del av perioden mellan det att grunden för talan uppstod eller det datum då domen avgavs.

Avsnitt 22.1 i Courts Act 1981

och

Avsnitt 50 i Courts and Courts Officers Act 1995

och

Statutory Instrument 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

Räntan är tillämplig på kostnader som domstolen fastställer från det datum då kostnadsbeloppet blivit känt (antingen genom överenskommelse mellan parterna eller genom uppskattning av kostnaderna av en domstolstjänsteman).

Avsnitt 30 i Courts and Courts Officers Act 2002, ändrad genom avsnitt 41 i Civil Liability and Courts Act 2004

och

Statutory Instrument 544/2004 (commencement order)

Europeiska centralbankens ränta för huvudsakliga refinansieringstransaktioner (per den 1 januari och 1 juli varje år) plus 8 procentenheter

En fordringsägares rätt att begära lagstadgad ränta vid sen betalning om betalningen är sen enligt affärsavtal som ingåtts efter den 16 mars 2013

Statutory Instrument 580/2012 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012

Europeiska centralbankens ränta för huvudsakliga refinansieringstransaktioner (per den 1 januari och 1 juli varje år) plus 7 procentenheter

En fordringsägares rätt att begära ränta vid sen betalning om betalningen är sen enligt affärsavtal som ingåtts under perioden 7 augusti 2002–15 mars 2013 och om den begärda räntan vid sen betalning överstiger 5 euro

Statutory Instrument 388/2002 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2002

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ej tillämpligt. Se tabellen ovan.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Lagstiftningen finns online på följande adress: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Senaste uppdatering: 12/04/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.