Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Ränta

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I Italien läggs en lagstadgad ränta till en ekonomisk förpliktelse.

Rättslig grund är artikel 1282 i den italienska civillagen (Codice Civile). I denna anges att det automatiskt utgår ränta på realiserade och verkställbara fordringar, om inte annat föreskrivs i lagstiftningen.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Storleken på den lagstadgade räntan fastställs genom dekret av det italienska finansministeriet den 15 december varje år.

Om parterna har kommit överens om en ränta tillämpas den räntan. Parterna måste dock skriftligen ha kommit överens om räntan, och räntan får inte vara högre än den högsta tillåtna räntan enligt ockerlagen (lag nr 108 av den 7 mars 1996). I annat fall betraktas räntan som ockerränta och är därmed ogiltig. I så fall är man inte skyldig att betala någon ränta (artikel 1815 i civillagen).

Om parterna har kommit överens om att tillämpa en överenskommen ränta men inte har fastställt själva räntesatsen, ska den lagstadgade räntan tillämpas.

I det italienska rättssystemet gör man delvis åtskillnad mellan dröjsmålsränta och lagstadgad ränta. Dröjsmålsränta är främst tänkt som ett straff (för gäldenären) och ersättning (för borgenären). Räntan kopplas till en ekonomisk förpliktelse som inte har fullgjorts på grund av att betalningen för den berörda tjänsten inte har skett inom den lagstadgade perioden eller i enlighet med den överenskommelse som parterna har träffat (dvs. för sent eller inte alls). För att borgenären ska kunna ta ut dröjsmålsränta måste gäldenären ligga efter med betalningen. Med ”ligga efter med betalningen” avses att gäldenären inte har fullgjort sina förpliktelser i tid. För att så ska vara fallet måste förfallodagen ha passerats, och gäldenären måste ha fått en betalningsanmodan. Detta är en formell handling där borgenären anmodar gäldenären att betala det belopp som förfallit.

Enligt civillagen utgår dröjsmålsränta med den lagstadgade räntesatsen eller en räntesats som fastställs i lag. Om en högre ränta än den lagstadgade räntesatsen skulle ha betalats innan gäldenären mottog betalningsanmodan ska samma ränta utgå på det utestående beloppet (artikel 1224 i civillagen).

Enligt artikel 1284 i civillagen fastställer ekonomi- och finansministern den lagstadgade räntesatsen en gång om året Genom ett dekret som offentliggörs i Italiens officiella tidning justerar ministern räntesatsen baserat på den genomsnittliga avkastningen från statsobligationer med en löptid på högst 12 månader, med beaktande av inflationen under året. Räntesatsen fastställs senast den 15 december året innan det år den ska tillämpas. Om ingen ny räntesats har fastställts den 15 december ändras inte den gällande satsen det efterföljande året.

Sedan den 1 januari 2017 har den lagstadgade räntesatsen varit 0,1 %.

Tabell över förändringarna av räntesatsen över tid, från 2010:

1 %

1 januari 2010–31 december 2010

ministerdekret (MD) av den 4 december 2009

1,5 %

1 januari 2011–31 december 2011

,MD av den 7 December 2010

2,5 %

1 januari 2012–31 december 2013

MD av den 12 december 2011

1 %

1 januari 2014–31 december 2014

MD av den 12 december 2013

0,5 %

1 januari 2015–31 december 2015

MD av den 11 december 2014

0,2 %

1 januari 2016–31 december 2016

MD av den 11 december 2015

0,1 %

1 januari 2017–31 december 2017

MD av den 7 december 2016

Fastställs en högre ränta än den lagstadgade räntesatsen måste detta göras skriftligen. I annat fall tillämpas den lagstadgade räntesatsen.

Om parterna inte har beslutat om en räntesats ska den lagstadgade räntan från det ögonblick den handling som inleder förfarandet inges vara samma som den ränta som anges i den särskilda lagen om dröjsmålsränta vid handelstransaktioner (se nedan). Denna regel gäller även den handling som inleder ett skiljedomsförfarande.

Särskild lagstiftning om dröjsmålsränta vid handelstransaktioner

För att införliva direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner utfärdade den italienska lagstiftaren lagstiftningsdekret nr 231/2002, i dess ändrade lydelse. I detta anges uttryckligen att dröjsmålsräntan vid handelstransaktioner ska vara högre än den lagstadgade räntan. Enligt lagstiftningsdekret nr 231/2002 avses med handelstransaktioner ”transaktioner mellan företag eller mellan företag och offentliga myndigheter som leder till leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning”. I dekretet föreskrivs att vid en handelstransaktion ska ”alla som på ett otillbörligt sätt inte i tid erhåller betalning ha rätt till automatisk betalning av dröjsmålsränta, utan att en formell påminnelse krävs, från och med dagen efter förfallodagen”, om inte gäldenären kan styrka att underlåtenheten att betala berodde på orsaker som inte kan tillskrivas honom eller henne.

Enligt denna lag grundas dröjsmålsräntan vid handelstransaktioner på den räntesats som varje år fastställs av ekonomi- och finansministern, och som sammanfattas i tabellen nedan. I tabellen anges a) för det första halvåret det år som dröjsmålet avser, den räntesats som gällde den 1 januari det året, och b) för det andra halvåret det år som dröjsmålet avser, den räntesats som gällde den 1 juli det året.

Tabell över förändringarna av dröjsmålsräntan över tid, från 2010:

TABELL över DRÖJSMÅLSRÄNTA enligt lagstiftningsdekret 231/2002

Med ändringar införda genom lagstiftningsdekret nr 192/2012

Transaktioner slutförda före 31.12.12

Fr.o.m.

T.o.m.

ECB-ränta

Ökning

Totalt

Total ränta

01/01/2010

30/06/2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

01/01/2010

31/12/2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

01/01/2011

30/06/2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

01/07/2011

31/12/2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

01/01/2012

30/06/2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

01/07/2012

31/12/2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

01/01/2013

30/06/2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

01/07/2013

31/12/2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

01/01/2014

30/06/2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

01/07/2014

31/12/2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

01/01/2015

31/12/2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

01/01/2016

30/06/2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

01/07/2016

31/12/2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Det finns en mängd webbplatser med gratis programvara för att räkna ut lagstadgad ränta och dröjsmålsränta.

Senaste uppdatering: 22/01/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.