Ränta

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I Litauen finns regler om ränta och påföljder i:

Civillagen, volym 6,

Lagen om förebyggande av sena betalningar vid affärsavtal.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Enligt artikel 6.37 i civillagen kan ränta fastställas genom lag eller genom avtal mellan parterna i enlighet med ingångna åtaganden. Gäldenären är också skyldig att betala lagstadgad räntesats på belopp som tilldömts borgenären från och med den dag då talan väcktes vid domstolen till dess att domstolsavgörandet till fullo har verkställts.

Enligt artikel 6.71 i civillagen är en påföljd det monetära belopp som fastställs i lag, avtal eller domstolsavgörande som gäldenären måste betala till borgenären i det fall en skyldighet inte har fullgjorts eller har fullgjorts på ett felaktigt sätt (en bot, dröjsmålsränta). Påföljderna utgörs av ett specifikt penningbelopp eller en procentandel av den bakomliggande skulden. Påföljder kan fastställas om en skyldighet inte fullgörs i tid. De beräknas i förhållande till hur många dagar, veckor, månader etc. som tidsfristen har överskrids.

Enligt artikel 6.210 i civillagen ska gäldenärer som har underlåtit att fullgöra en penningförpliktelse betala en årlig ränta på 5 % av det utestående beloppet om inte en annan räntesats fastställs i lag eller avtal. Om båda de avtalsslutande parterna är företagare eller privata juridiska personer ska ränta utgå med en årlig räntesats på 6 % av det utestående beloppet, såvida inte en annan räntesats fastställs i lag eller avtal.

Syftet med lagen om förebyggande av sena betalningar vid affärsavtal är att fastställa tidsfristen för betalning av försålda varor, tillhandahållna tjänster och arbeten som utförs enligt affärsavtal, vilken ränta som ska betalas vid försenad betalning, hur den ska beräknas samt borgenärernas rättigheter vid försenad betalning. Lagen är tillämplig på alla affärsavtal mellan ekonomiska enheter eller mellan ekonomiska och offentliga enheter, enligt vilka varor ska levereras, tjänster tillhandahållas eller arbete utföras mot betalning och betalning sker. Enligt denna lag är dröjsmålsräntan 8 procentenheter högre än den fasta räntesats som tillämpades på Europeiska centralbankens senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion, om den transaktionen genomfördes i enlighet med upphandlingsförfarandet med fast ränta, eller marginalräntan om Europeiska centralbankens senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion genomfördes i enlighet med förfarandet med rörlig ränta.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Om så behövs lämnas denna information av de personer som tillhandahåller rättshjälp.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ja.

Senaste uppdatering: 16/10/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.