Ränta

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I maltesisk lagstiftning återfinns inte begreppet ”lagstadgad ränta”, men i stället används begreppet ”rättslig dröjsmålsränta”. Detta begrepp återfinns i den maltesiska handelslagen (Commercial Code) och definieras som ”enkel dröjsmålsränta med en räntesats som motsvarar summan av referensräntan plus minst åtta procent (8 %)”.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

I maltesisk lagstiftning föreskrivs endast en räntesats på åtta procent (8 %). Den rättsliga grunden för denna räntesats är handelslagen, kapitel 13, särskilt avdelning II, underavdelning IA i nämnda lag.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Borgenären är berättigad till ränta vid sen betalning från dagen efter den förfallodag eller den betalningsperiod som fastställs i avtalet. Om förfallodagen eller betalningsperioden emellertid inte fastställs i avtalet är borgenären berättigad till dröjsmålsränta vid utgången av någon av följande tidsfrister:

  • Trettio kalenderdagar efter dagen då gäldenären mottog fakturan.
  • Trettio kalenderdagar efter dagen för mottagandet av varorna eller tjänsterna, om det råder osäkerhet om dagen för mottagandet av fakturan.
  • Trettio kalenderdagar efter dagen för mottagandet av varorna eller tjänsterna, om gäldenären mottar fakturan innan varorna eller tjänsterna.
  • Trettio kalenderdagar efter den dag när det i lag eller i avtalet föreskrivs att produkten ska godkännas eller kontrolleras, och gäldenären mottar fakturan tidigare eller den dag då godkännandet eller kontrollen sker.

Tillämplig referensränta för det första halvåret det aktuella året ska vara den räntesats som gällde den 1 januari det året, och det andra halvåret det aktuella året ska det vara den räntesats som gällde den 1 juli det året.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Den maltesiska handelslagen, kapitel 13 i Maltas lagstiftning, finns att tillgå gratis på nätet.

Senaste uppdatering: 22/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.