Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Ränta

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Ja, Nederländerna tillämpar lagstadgad ränta. Lagstadgad ränta är den ränta som en borgenär enligt lag har rätt att ta ut vid försenad betalning.

Man skiljer mellan lagstadgad ränta för icke-kommersiella transaktioner (artikel 6:119 i civillagen) och lagstadgad ränta för kommersiella transaktioner (artikel 6:119a i civillagen).

Lagstadgad ränta för icke-kommersiella transaktioner tillämpas på alla avtal med privatpersoner eller konsumenter.

Lagstadgad ränta för kommersiella transaktioner tillämpas på alla avtal med företag och statliga organ.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Den lagstadgade räntan för icke-kommersiella transaktioner är 2 %. Den lagstadgade räntan för kommersiella transaktioner är 8 %.

Den lagstadgade räntan kan fluktuera.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Senaste uppdatering: 16/11/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.