På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ränta

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Precis som i England och Wales är lagstadgad ränta den ränta som enligt lag kan påföras utestående penningfordringar till följd av en affärsskuld. Lagstadgad ränta kan krävas enligt Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998. Lagstadgad ränta påförs inte om du säljer något till allmänheten. Både säljaren och köparen måste handla inom ramen för en affärsverksamhet.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Räntebelopp/räntesats

Kriterier för påförande av lagstadgad ränta

(vid behov, t.ex. dröjsmål, konsumentavtal osv.)

Rättslig grund

Högst 8 % vid beviljande av allmänt och särskilt skadestånd.

Obs! Detta är tekniskt sett inte en ”lagstadgad ränta” utan snarare de räntesatser som tillämpas utanför tillämpningsområdet för Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998, dvs. en icke-kommersiell enkel ränta.

De senaste åren har domstolarna, inom ramen för sitt utrymme för skönsmässig bedömning, vanligtvis påfört en ränta på 2 % på allmänt skadestånd (från och med dagen för delgivningen av stämningsansökan) och 6 % på särskilt skadestånd (från och med den dag förlusten uppstod).

Denna praxis bekräftades i domen McDowell mot Smyth och MIB (1996).

Domstolarnas befogenhet att utöva sitt utrymme för skönsmässig bedömning och påföra enkel ränta på skulder och skadestånd anges i

artikel 45A i County Courts (Northern Ireland) Order 1980 och

avsnitt 33A i Judicature (Northern Ireland) Act 1978.

8 % över Bank of Englands basränta.

Bankens referensränta fastställs var sjätte månad, den 30 juni respektive den 31 december.

Basräntan den 31 december tillämpas på skulder som förfaller till betalning mellan den 1 januari och den 30 juni. Den räntesats som gäller den 30 juni tillämpas från den 1 juli till den 31 december.

Företag och organ inom den offentliga sektorn har en lagstadgad rätt att påföra ränta på försenade betalningar av affärsskulder till följd av avtal som ingåtts den 7 augusti 2002 eller senare.

Lagstadgad ränta kan yrkas efter det att en sen betalning har tagits emot. I Nordirland tillämpas en gräns på sex år. Räntan påförs vanligtvis 30 dagar från det att en fordran förföll till betalning och ränta yrkades. Lagstadgad ränta kan inte avtalas bort men det är inte obligatoriskt att yrka att den ska betalas.

Late Payment of Commercial Debt (Interest) Act 1998.

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002.

Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Förfarandet för att beräkna den ränta som ska betalas är ganska enkel. Beräkna först vad räntan skulle bli för ett helt år. Detta görs genom att multiplicera beloppet med den totala räntesatsen (basräntan plus 8 %). Beräkna sedan den dagliga räntan genom att dividera den årliga räntan med 365. Den ränta som ska betalas beräknas således genom att multiplicera den dagliga räntan med antalet sena dagar. Räntan påförs skuldens bruttobelopp, inklusive eventuella mervärdesskatteinslag. Däremot betalar du inte mervärdesskatt på räntan.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Relevant lagstiftning går att hitta på följande länkar:

Late Payment of Commercial Debt (Interest) Act 1998

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

County Courts (Northern Ireland) Order 1980

Judicature (Northern Ireland) Act 1978

Senaste uppdatering: 13/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.