Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Ränta

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Enligt artikel 359.1 i lagen av den 23 april 1964 – civillagen (Polens författningssamling [Dziennik Ustaw], 2014, punkt 121, i dess ändrade lydelse) ska ränta på ett belopp endast betalas om det följer av en rättslig transaktion eller en lag, ett domstolsbeslut eller ett beslut av en annan behörig myndighet. Om räntenivån inte anges på annat sätt ska lagstadgad ränta betalas med en räntesats motsvarande summan av Polens centralbanks referensräntesats plus 3,5 procentenheter.

Om dröjsmålsräntan inte har fastställts ska lagstadgad dröjsmålsränta enligt artikel 481.2 i civillagen å andra sidan betalas med en räntesats motsvarande summan av Polens centralbanks referensräntesats plus 5,5 procentenheter. Om en fordran har en högre ränta kan borgenären dock begära en lika hög dröjsmålsränta.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Enligt artikel 359.2 i civillagen ska lagstadgad ränta fastställas med en räntesats motsvarande summan av Polens centralbanks referensräntesats plus 3,5 procentenheter. Justitieministern tillkännager den lagstadgade räntenivån genom ett meddelande i Polens officiella kungörelseorgan (Monitor Polski). Enligt justitieministerns meddelande av den 7 januari 2016 är för närvarande den lagstadgade räntenivån 5 % per år från och med den 1 januari 2016, och den lagstadgade dröjsmålsräntan är 7 % per år.

Ränta i affärstransaktioner regleras i lagen av den 8 mars 2013 om betalningsvillkor i affärstransaktioner ((Dziennik Ustaw 2019, punkt 118)) och räntenivån fastställs alltid i ett meddelande som utfärdas av ministern för entreprenörskap och teknologi. Enligt meddelandet av den 14 januari 2019 är för närvarande den lagstadgade räntenivån för dröjsmål i affärstransaktioner 9,50 % per år från och med den 1 januari 2019 fram till den 30 juni 2019.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

För närmare upplysningar om Polens centralbanks aktuella räntenivå, inbegripet referensräntan, se Polens centralbanks (NBP) webbplats på http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

De meddelanden som utfärdats av justitieministern och ministern för utvecklingsfrågor om nivån för den lagstadgade räntan (för affärstransaktioner) finns på regeringens lagstiftningscenters webbplats (Rządowe Centrum Legislacji RCL): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Senaste uppdatering: 17/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.