Ränta

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I regeringens beslut nr 13/2011 om lagstadgad remunerativ ränta och lagstadgad dröjsmålsränta på betalningsskyldigheter och om reglering av vissa finansiella och skattemässiga åtgärder inom banksektorn anges de juridiska villkoren för

- remunerativ lagstadgad ränta (som motsvarar den ränta som gäldenären ska betala för det belopp som han/hon är skyldig att betala inom en fastställd tidsfrist, beräknat för den period som föregick förfallodagen för det utestående beloppet) och

- dröjsmålsränta (som motsvarar den ränta som gäldenären ska betala för det belopp som han/hon är skyldig att betala för underlåtenheten att uppfylla denna skyldighet inom den utsatta tidsfristen).

I artikel 2 i regeringens beslut nr 13/2011 anges att om en betalningsskyldighet i enlighet med lagbestämmelserna eller avtalsvillkoren är föremål för remunerativ ränta och/eller dröjsmålsränta i förekommande fall, och det saknas en uttrycklig bestämmelse som parterna kommit överens om avseende räntesatsen för en sådan ränta är den ränta som ska betalas den lagstadgade ränta som motsvarar var och en av dem.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

De bestämmelser som ligger till grund för de juridiska villkoren för remunerativ ränta/lagstadgad dröjsmålsränta/konventionell ränta är artiklarna 3 till 5 i regeringens beslut nr 13/2011 om lagstadgad remunerativ ränta och lagstadgad dröjsmålsränta på betalningsskyldigheter och om reglering av vissa finansiella och skattemässiga åtgärder inom banksektorn:

”Artikel 3 - 1) Räntesatsen för den lagstadgade remunerativa räntan ska vara Rumäniens centralbanks (Banca Națională a României) referensräntesats, som är den penningpolitiska räntesats som fastställts genom ett beslut av styrelsekommittén i Rumäniens centralbank.

2) Dröjsmålsräntan ska vara referensräntesatsen plus 4 procentenheter.

(21) I transaktioner mellan yrkesverksamma och mellan yrkesverksamma och upphandlande myndigheter ska dröjsmålsräntan vara referensräntesatsen plus 8 procentenheter.

3) I rättsliga förbindelser som inte härrör från driften av ett vinstdrivande bolag, i den mening som avses i artikel 3.3 i lag nr 287/2009 om civillagen, som offentliggjorts på nytt, ska räntesatsen för den lagstadgade räntan fastställas i enlighet med punkterna 1 och 2 och minskas med 20 %.

4) Rumäniens centralbanks referensräntesats ska offentliggöras i Rumäniens officiella kungörelseorgan, del I, av Rumäniens centralbank närhelst den penningpolitiska räntesatsen ändras.

Artikel 4 – I rättsliga förbindelser med gränsöverskridande verkningar där rumänsk lagstiftning är tillämplig och betalning ska göras i utländsk valuta ska den lagstadgade räntan vara 6 % per år.

Artikel 5 – 1) I rättsliga förbindelser som inte härrör från driften av ett vinstdrivande bolag, i den mening som avses i artikel 3.3 i lag nr 287/2009 om civillagen, som offentliggjorts på nytt, får räntesatsen inte överstiga den lagstadgade räntan med mer än 50 % per år.

2) Alla klausuler som bryter mot bestämmelserna i punkt 1 ska vara ogiltiga. I detta fall förverkar borgenären rätten att kräva lagstadgad ränta.

3) Den konventionella räntesatsens giltighet ska fastställas med hänvisning till den lagstadgade ränta som gäller på dagen för fastställandet.”

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

I artikel 3.1 i regeringens beslut nr 13/2011 om lagstadgad remunerativ ränta och lagstadgad dröjsmålsränta på betalningsskyldigheter och om reglering av vissa finansiella och skattemässiga åtgärder inom banksektorn anges att räntesatsen för den lagstadgade räntan är Rumäniens centralbanks referensräntesats, som är den penningpolitiska räntesats som fastställts genom ett beslut av styrelsekommittén i Rumäniens centralbank. Den har offentliggjorts på Rumäniens centralbanks webbplats på https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

För metoden för att beräkna den lagstadgade räntan för olika fall, se svaret ovan.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ja, på rumänska för regeringens beslut nr 13/2011 om lagstadgad remunerativ ränta och lagstadgad dröjsmålsränta på betalningsskyldigheter och om reglering av vissa finansiella och skattemässiga åtgärder inom banksektorn. Se Rumäniens centralbanks webbplats på https://www.bnr.ro/Home.aspx

Ja, på engelska för Rumäniens centralbanks referensräntesats. Se Rumäniens centralbanks webbplats på https://www.bnr.ro/Home.aspx

Senaste uppdatering: 08/08/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.