På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ränta

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta är den ränta som enligt lag kan påföras en utestående penningfordran. Enligt skotsk rätt kan lagstadgad ränta påföras i lämpliga fall.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Räntebelopp/räntesats

Kriterier för påförande av lagstadgad ränta

(vid behov, t.ex. dröjsmål, konsumentavtal osv.)

Rättslig grund

8 %

Om ingen annan lagstadgad ränta eller avtalsenlig ränta är tillämplig kan en borgenär kräva en årlig ränta på 8 % på det belopp som anges i ett domstolsavgörande eller ett utdrag ur detta.

I paragraf 9 i Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892, ersatt av artikel 1 i Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975 (SI 1975/948) och ändrad genom artikel 2 i Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 (SI 1993/769), fastställs den lagstadgade räntan till 8 % per år.

I regel 7.7 i Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994) 1994 (SI 1994/1443) fastställs den lagstadgade räntan till 8 % per år.

I artiklarna 3–4 i Employment Tribunals (Interest) Order 1990 (SI 1990/479) tillämpas den s.k. 42-dagarsregeln och den ränta som anges i paragraf 17 i Judgments Act 1838 (som genom ändringen av artikel 2 i Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993 (SSI 1993/564) är 8 %).

Enligt artikel 8 i Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 (SI 1996/2803) påförs ränta från och med dagen efter dagen för beslutet till den fasta räntesats som, för närvarande, fastställs i paragraf 9 i Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892.

8 % över Bank of Englands basränta.

När det gäller affärsskulder föreskrivs det i Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 att ränta ska betalas på skulder som förfallit för att skydda leverantörer vars ekonomiska situation gör dem sårbara om deras kvalificerade skulder inte betalas i tid, och rent allmänt för att avskräcka från sen betalning av kvalificerade skulder.

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (räntesatsen fastställs i artikel 4 i Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 (SSI 2002/336)).

Den räntesats som domstolen fastställer.


Enligt paragraf 42 i Court of Session Act 1988 kan ränta påföras om ett överklagande till överhuset ogillades på grund av underlåtelse att driva talan (want of prosecution). Inner House of the Court of Session påför den enkla eller sammansatta ränta som den anser lämplig.

Interest on Damages (Scotland)


Act 1958.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ränta kan tas ut från och med den dag beloppet förföll till betalning. I regel påförs endast enkel ränta. När Förenade kungarikets högsta domstol (Supreme Court) prövar ett överklagande från Inner House of the Court of Session kan den i förekommande fall själv avgöra om enkel eller sammansatt ränta ska påföras.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Relevant lagstiftning går att hitta på följande länkar:

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892

Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993

Court of Session Act 1988

Employment Tribunals (Interest) Order 1990

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994) 1994

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996

Interest on Damages (Scotland) Act 1958

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002

Senaste uppdatering: 13/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.