Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Ränta

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I Spanien kan den lagstadgade räntan användas som alternativ grund för att fastställa skadeståndsbelopp i de fall gäldenären inte har betalat sin skuld och avtal saknas mellan parterna. Bestämmelserna återfinns i artikel 1108 i civillagen (Código Civil), där det föreskrivs att den obetalda skulden ska betalas tillbaka eller omvandlas till kontanter.

Någon uttrycklig definition av ”lagstadgad ränta” finns inte.

Flera lagstadgade räntesatser finns dock. Den vanligaste är den som föreskrivs i civillagen. Inom andra områden föreskriver lagen specifika räntesatser, som ofta består i att en viss procentsats tillämpas på den lagstadgade referensräntan. När dessa räntor tillämpas kan de också anses vara ”lagstadgade räntor”, i så mening att de föreskrivs i lagen. Följande fall kan nämnas:

–          Vid hypotekslån: Genom lag 1/2013 av den 14 maj 2013 ändrades artikel 114 i hypotekslagen (Ley Hipotecaria) och ett tak fastställs för maximal dröjsmålsränta vid ett lån avsett för köp av en huvudsaklig bostad, i de fall själva bostaden ställts som säkerhet för lånet. Taket är tre gånger den lagstadgade räntan, (för närvarande 9 %).

Texten till artikel 114 ändrades genom lagen om hypotekslåneavtal (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) och den nya lydelsen trädde i kraft den 16 juni 2019. I artikeln fastställs dröjsmålsräntan som ordinarie ränta plus 3 procentenheter för perioden med utestående betalning. Den gäller för lån tagna av privatpersoner med hypotek på bostadsfastigheter som säkerhet. Dröjsmålsränta får inte under några omständigheter kapitaliseras. Avtal som frångår denna bestämmelse om dröjsmålsränta är inte tillåtna.

–          I artikel 20.4 i lag 16/2011 om konsumentlåneavtal (Contratos de Crédito al Consumo) fastställs ett tak på 2,5 gånger referensräntan för denna typ av transaktioner.

–          I artikel 7 i lag 3/2004 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) föreskrivs att den lagstadgade dröjsmålsränta som gäldenären är skyldig att betala ska vara summan av den räntesats som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sin senaste huvudsakliga refinansierings­transaktion som utfördes före den första kalenderdagen av det aktuella halvåret plus 8 räntepunkter, såvida inget annat anges i avtalet.

Den räntesats som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner ska tolkas som den räntesats som tillämpas vid auktioner till fast ränta. Om en huvudsaklig refinansieringstransaktion skulle utföras som en auktion till rörlig ränta, ska denna ränta avse marginalräntan för den ränta som den auktionen resulterar i.

Den lagstadgade dröjsmålsräntan, som fastställs i enlighet med bestämmelserna i denna punkt, ska tillämpas i sex månader från och med den dag då den fastställdes.

– I fråga om försäkringsavtal föreskrivs i artikel 20.4 i lag 50/1980 av den 8 oktober 1980 om försäkringsavtal (Ley del Contrato de Seguro) påföljder om försäkringsbolagen omotiverat dröjer med utbetalning av ersättning till de försäkrade för skador som omfattas av de försäkringsavtal som dessa ingått. I dessa fall ska en årsränta betalas som motsvarar gällande referensränta vid de datum betalningen skulle ha utgått, plus 50 procent. Om två år har gått sedan skadan uppkom och ersättning inte har betalats ut, ska den årsränta som domstolen ålägger försäkringsbolaget att betala dock vara minst 20 procent.

– I artikel 576 i civilprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Civil), lag 1/2000 av den 7 januari 2000, föreskrivs en processränta (interés procesal). När ett beslut har meddelats i första instans om att ett belopp måste betalas, ska borgenären även ha rätt till en årsränta som motsvarar antingen den lagstadgade räntan plus 2 räntepunkter, till en ränta som fastställs av parterna, eller till en ränta som fastställs genom specialbestämmelser i lagen.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Penningmarknadsräntan fastställs varje år i budgetlagen.

För 2017 föreskrivs räntan i tilläggsbestämmelse nr 34 till lag 3/2017 av den 27 oktober om den allmänna statsbudgeten (Ley de Presupuestos Generales del Estado):

– 3,00 procent under den period som budgeten gäller.

– Under samma period ska dröjsmålsräntan enligt artikel 26 i allmän lag 58/2003 av den 17 december 2003 om beskattning (Ley General Tributaria) vara 3,75 procent.

– Under samma period ska dröjsmålsräntan enligt artikel 38.2 i allmän lag 38/2003 av den 17 november 2003 om subventioner (Ley General de Subvenciones) vara 3,75 procent.

Mer information om räntor finns på spanska centralbankens webbplats, via följande länk:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Som nämnts i svaret på föregående fråga finns flera lagstadgade räntesatser, utöver de som föreskrivs i artikel 1108 i civillagen för att fastställa skadeståndsbelopp vid utebliven betalning av skulder. Följande fall kan nämnas:

–          Vid hypotekslån: Genom lag 1/2013 av den 14 maj 2013 ändrades artikel 114 i hypotekslagen och ett tak fastställs för maximal dröjsmålsränta vid ett lån avsett för köp av en huvudsaklig bostad, i de fall själva bostaden ställts som säkerhet för lånet. Taket är tre gånger den lagstadgade räntan.

Texten till artikel 114 ändrades genom lagen om hypotekslåneavtal och den nya lydelsen trädde i kraft den 16 juni 2019. I artikeln fastställs dröjsmålsräntan som ordinarie ränta plus 3 procentenheter för perioden med utestående betalning. Den gäller för lån tagna av privatpersoner med hypotek på bostadsfastigheter som säkerhet. Dröjsmålsränta får inte under några omständigheter kapitaliseras. Avtal som frångår denna bestämmelse om dröjsmålsränta är inte tillåtna.

–          I artikel 20.4 i lag 16/2011 om konsumentlåneavtal (Contratos de Crédito al Consumo) fastställs ett tak på 2,5 gånger referensräntan för denna typ av transaktioner.

–          I artikel 7 i lag 3/2004 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner föreskrivs att den lagstadgade dröjsmålsränta som gäldenären är skyldig att betala ska vara summan av den räntesats som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sin senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion som utfördes före den första kalenderdagen av det aktuella halvåret plus 8 räntepunkter, såvida inget annat anges i avtalet.

Den räntesats som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner ska tolkas som den räntesats som tillämpas vid auktioner till fast ränta. Om en huvudsaklig refinansieringstransaktion skulle utföras som en auktion till rörlig ränta, ska denna ränta avse marginalräntan för den ränta som den auktionen resulterar i.

Den lagstadgade dröjsmålsräntan, som fastställs i enlighet med bestämmelserna i denna punkt, ska tillämpas i sex månader från och med den dag då den fastställdes.

– I fråga om försäkringsavtal föreskrivs i artikel 20.4 i lag 50/1980 av den 8 oktober 1980 om försäkringsavtal påföljder om försäkringsbolagen omotiverat dröjer med utbetalning av ersättning till de försäkrade för skador som omfattas av de försäkringsavtal som dessa ingått. I dessa fall ska en årsränta betalas som motsvarar gällande referensränta vid de datum betalningen skulle ha utgått, plus 50 procent. Om två år har gått sedan skadan uppkom och ersättning inte har betalats ut, ska den årsränta som domstolen ålägger försäkringsbolaget att betala dock vara minst 20 procent.

– I artikel 576 i civilprocesslagen, lag 1/2000 av den 7 januari 2000, föreskrivs en processränta. När ett beslut har meddelats i första instans om att ett belopp måste betalas, ska borgenären även ha rätt till en årsränta som motsvarar antingen den lagstadgade räntan plus 2 räntepunkter, till en ränta som fastställs av parterna, eller till en ränta som fastställs genom specialbestämmelser i lagen.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ja, mer information om räntorna hittar man via länken i svaret på föregående fråga.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ja, på följande webbadress:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Senaste uppdatering: 19/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.