Ränta

Sverige
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I Sverige finns regler om ränta i räntelagen (1975:635). Bestämmelserna i räntelagen gäller i den utsträckning som inte annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet. I lagen finns dock vissa bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Fordran som avser återgång av betalning

På fordran som avser återgång av betalning, t.ex. på grund av kontraktsbrott, utgår ränta med referensräntan (0 % februari 2016) med ett tillägg om två procentenheter. Ränta utgår för tiden från den dag betalningen gjordes till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning inte sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar utgå enligt vad som gäller för förfallna fordringar.

Förfallna fordringar

För förfallna fordringar utgår ränta med referensräntan (0 % februari 2016) med ett tillägg om åtta procentenheter. I huvudsak gäller följande i dessa fall.

a) För en fordran vars förfallodag är bestämd i förväg utgår ränta på fordran från den bestämda förfallodagen.

b) För en fordran som grundar sig på någons skyldighet att redovisa för medel som han eller hon har mottagit av huvudmannen eller tredje man utgår ränta från dagen för redovisningen eller, om redovisning inte sker i rätt tid, från den dag redovisning borde ha skett.

c) För övriga förfallna fordringar gäller som huvudregel att ränta utgår från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan räkningen eller kravet har kommit honom eller henne till handa.

I fordringsförhållanden mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet ska ränta betalas utan att det i kravet på betalning behöver anges att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Detsamma gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har en fordran på en myndighet eller ett annat offentligt organ på betalning för varor eller tjänster.

För en fordran som avser skadestånd eller annan liknande ersättning som inte kan fastställas utan särskild utredning, ska ränta betalas på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på ersättning och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras av honom eller henne. Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan kravet och utredningen har kommit honom eller henne till handa.

Oavsett vad som i övrigt gäller ska ränta betalas på en förfallen fordran senast från dagen för delgivning av ansökan om betalningsföreläggande eller av stämning i mål om betalning av fordran.

Om fordran avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott och om fordran inte ska ges ut som livränta, ska ränta betalas från den dag då skadan uppkom.

Fordringar som löper med ränta före förfallodagen

Om en fordran löper med ränta när den förfaller till betalning och om betalning inte görs i rätt tid, utgår i fortsättningen samma ränta som gällde vid förfallodagen. Ränta ska dock alltid utgå lägst enligt vad som skulle ha gällt för en förfallen fordran som inte har löpt med ränta före förfallodagen.

Jämkning av räntan

Om en gäldenär har varit förhindrad att betala i rätt tid på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som han eller hon inte har kunnat råda över och om en skyldighet att betala full ränta med anledning av dröjsmålet med hänsyn till detta skulle vara oskälig, får räntan jämkas.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Nej.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

En icke-officiell version av räntelagen.

Senaste uppdatering: 07/03/2016

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.