Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, доказателства могат да бъдат събирани и по двата начина. Процедурите се разработват ad hoc. Белгийското законодателство не съдържа разпоредби относно видеоконференциите, но не ги и забранява.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Може да бъдат разпитвани както свидетели, така и вещи лица. На практика страните вече са били разпитани съгласно член 17.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

В това отношение трябва да се прилага националното законодателство на молещия съд. Поисканото събиране на доказателства не трябва да нарушава основните принципи на белгийското право (член 17, параграф 5, буква в)).

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Не е нужно разпитът чрез видеоконферентна връзка да се провежда в сградата на съда.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Молещият съд определя съобразно своите правила дали изслушването трябва да бъде записано и взема необходимите мерки.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) Само на нидерландски, френски или немски език (съгласно белгийското право).

б) Няма изисквания относно езиците.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Молещият съд осигурява устен преводач и поема разходите за устния превод. Обикновено при провеждането на видеоконференцията устният преводач предоставя услугите си в молещия съд. Няма причина обаче устният преводач да не може физически да е със свидетеля.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Това се определя в съответствие с националното право на молещия съд.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разходите се заплащат от молещия съд.

Телефонната връзка се осъществява от молещия съд. Евентуалните пътни разноски също трябва да бъдат заплатени от молещия съд. Централният орган уведомява молещия съд за това, когато потвърждава получаването на неговото искане.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Чуждестранният съд информира свидетеля чрез писмо-покана, в което се посочва доброволният характер на неговото сътрудничество.

Централният орган изисква от молещия съд да му изпрати писмото-покана преди изпращането на формуляр Й, за да се увери, че в писмото ясно се посочва, че участието на лицето в изслушването е доброволно.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Чрез представяне на документи за самоличност.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Това се прави в съответствие с националното право на молещия съд.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Член на персонала на централния орган временно поема ролята на координатор с цел съгласуване на практическите въпроси, като например датата и часа на пробното и действителното изслушване.

За включването и изключването на системата отговаря администратор/чиновник.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Исканията за допълнителна информация се изпращат преди изслушването от централния орган до молещия съд.

Последна актуализация: 23/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.