Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В Република Хърватия събирането на доказателства чрез разпит на свидетел, страна или вещо лице може да се извърши чрез видеоконференция в съответствие с членове 10—12 и член 17 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (наричан по-долу „Регламентът“) по такъв начин, че когато събирането на доказателства трябва да се извършва в съответствие с Регламента, съдът в Република Хърватия да може:

1. да поиска събирането на доказателства направо от компетентния съд на друга държава членка; или

2. в съответствие с предвиденото по член 17 от Регламента да поиска директно събиране на доказателства в друга държава членка.

Горепосоченото събиране на доказателства в съответствие с Регламента е определено в членове 507г — 507з от Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) („Narodne novine“ (NN; Държавен вестник на Република Хърватия) № 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14; наричан по-долу „ZPP“).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Видеоконференция може да се използва за разпитване на свидетели, както и за събиране на доказателства от специалисти / вещи лица и страни.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

В Република Хърватия не са предвидени специални ограничения за вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция. Съдът, който води производството, решава какъв вид доказателства ще се събират и по какъв начин, за да бъде установен определен факт. Съдът решава по свое усмотрение кои от фактите да счита за доказани след съвестна и внимателна оценка на всяко конкретно доказателство и на всички доказателства заедно, въз основа на резултата от целия процес. Въпреки това видеоконференцията обикновено се използва за събирането на доказателства чрез изслушване на страните и на свидетели, когато има известни фактически и технически пречки пред събирането на доказателства чрез преглед на документ или извършването на разпит на място.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

По правило изслушването се извършва в съд, но няма специални правни ограничения по отношение на местата, на които страната трябва да бъде изслушана чрез видеоконференция.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Няма правни разпоредби, които изрично да изискват записване на изслушванията чрез видеоконференция, но в членове 126а — 126в от ZPP е предвидено правното основание за звукозапис на изслушванията. Звукозаписът се определя от съда с официално решение, което се приема или служебно, или по искане на страните. Начините за съхранение и предаване на звукозаписи, техническите изисквания и начините на записване са предвидени в Процесуалния правилник на съдилищата (Sudski poslovnik) (NN № 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 и 45/16).

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Ако е представено искане в съответствие с членове 10—12 от Регламента, изслушването обикновено се води на хърватски език, а използването на езици на малцинствата в граждански производства е уредено със специален закон (гражданските производства се провеждат на хърватски език, освен ако по закон е предвиден друг език за отделни съдилища). Освен това според член 102 от ZPP, ако производството не се води на езика на страна или други участници в производството, се осигурява превод на техния език на изказванията на изслушването и на документите, използвани по време на изслушването за представяне на доказателства.

В случай на директно събиране на доказателства в съответствие с член 17 от Регламента събирането на доказателства чрез изслушване може да се проведе на чужд език, тъй като то се осъществява направо от съда, който е поискал изслушването, въпреки че трябва да бъде осигурен подходящ превод на език, който се разбира от страните и други участници в производството.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

По принцип замоленият съд осигурява заклет съдебен преводач за нуждите на изслушванията по членове 10—12 от Регламента. При определени условия (член 251 във връзка с член 263 от ZPP) съдът може да реши преводът да се осигурява от съдебни преводачи, предложени от страната.

Също така използването на преводаческа услуга може да бъде съгласувано между съда, който е поискал събирането на доказателства, и замоления съд, преводачът да бъде осигурен от единия или другия съд. На практика съдебните преводачи се назначават по мястото на лицето, което има нужда от превод, или на замоления съд, ако молещият съд провежда изслушването на своя собствен език в съответствие с член 17 от Регламента, или по мястото на молещия съд, ако изслушването се провежда от замоления съд в съответствие с членове 10—12 от Регламента.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Според член 242 от ZPP свидетелите получават писмена призовка, в която се посочват, наред с други неща, часът и мястото на изслушването. Призовката за изслушването, на което ще се събират доказателства чрез изслушване на страната, трябва да бъде връчена на въпросната страна в съответствие с правилата за лично предаване. Ако страната има представител, последният предава призовката за изслушването, на което ще се събират доказателства чрез изслушване на страните, на страната или на лицето, което ще бъде разпитано по отношение на страната (член 268 във връзка с членове 138 и 142 от ZPP). Свидетели, които не могат да се явят в съда поради старост, заболяване или сериозно физическо увреждане, може да бъдат разпитани в техния дом. В ZPP не е предвидено в какъв срок свидетелите трябва да бъдат предварително призовани; но на страните трябва да се даде достатъчно време да се подготвят за изслушването (най-малко 8 дни преди изслушването).

В случай на изслушвания по членове 10—12 от Регламента замоленият съд уведомява свидетеля/страната за часа и мястото на изслушването, докато за изслушвания по член 17 от Регламента връчването на призовката се извършва от молещия съд.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

В съответствие с член 153 от ZPP страната, която иска събирането на доказателства, е задължена със съдебно разпореждане да депозира предварително сумата, необходима за покриване на разходите по събиране на доказателствата. Ако събирането на доказателствата е предложено от двете страни или е разпоредено служебно от съда, тогава съдът изисква и двете страни да внесат равни части от необходимата сума.

Що се отнася до разходите, свързани с видеоконференцията, прилага се член 18 от Регламента.

В Република Хърватия събирането на доказателства чрез видеоконферентна връзка е безплатно.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Лицето се уведомява за това в призовката, но в ZPP не са предвидени допълнителни изисквания.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Преди свидетелите да бъдат разпитани, се установява самоличността им по тяхното име, фамилия, личен идентификационен номер, бащино име, професия, адрес, място на раждане, възраст и отношение със страните (член 243, параграф 3 от ZPP).

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съгласно член 246 от ZPP съдът може да реши дали свидетелят да положи клетва по отношение на направените изявления, но в случай по член 17 от Регламента правилата на молещата държавата може да се прилагат при определени условия, също така ако въпросната държава преди изслушването уведоми компетентния орган или централния орган на замолената държава за намерението си да събере свидетелски показания от свидетелите под клетва.

В съответствие с член 270 от ZPP разпит на страните се извършва без полагане на клетва.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В ZPP не се съдържат никакви разпоредби в това отношение, но на практика трябва да присъства технически персонал и необходимите съдебни служители преди и по време на видеоконференцията, за да бъдат изпълнени всички технически изисквания за провеждането на видеоконференция.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Няма определено правило, което трябва да се следва, когато се иска допълнителна информация, но при насрочването на датата на изслушване молещият и замоленият съд може да счетат за нужно да потърсят решение на някои технически въпроси, за да се обезпечи успешното провеждане на изслушването. На практика тези въпроси обикновено се решават от съдии по електронна поща.

Последна актуализация: 22/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.