Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Доказателствата могат да бъдат събирани чрез видеовръзка или с участието на съда в молещата държава, или директно. Правното основание за това е предвидено в националното право в член 36 А от глава 9 от Закона за доказателствата, изменен със Закон 122(I)2010. Съгласно член 36А съдът може да наложи по свое усмотрение всички условия, които се считат за необходими за събиране на доказателства, доколкото тези условия не са несъвместими с международните ангажименти, поети от Република Кипър.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма такива ограничения. Всяко лице, чието изслушване се счита за необходимо, може да бъде изслушано, при условие че искането за събиране на доказателства попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1206/2001 и не е несъвместимо с националното право.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Няма ограничения относно вида доказателства, които могат да бъдат събрани чрез видеовръзка, при условие че искането за събиране на доказателства не е несъвместимо с националното право и събирането на необходимите доказателства е практически осъществимо.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Няма ограничения.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Записват се само протоколите от заседанията.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Доказателствата се събират на майчиния език на лицето, което се изслушва, след което се превеждат от устен преводач на официалния език на съда, т.е. на гръцки език.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Деловодството на съда, разглеждащ делото, във връзка с което се разпитва въпросното лице, носи отговорност за предприемането на необходимите мерки за използване на устни преводачи.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Призовка за свидетел се издава на лицето, чиито показания ще бъдат снети, като датата, определена за разглеждане на делото, е такава, че да позволява въпросното лице да бъде уведомено своевременно.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разноските, направени във връзка с ангажирането на устни преводачи, се поемат от държавата, в която се намира съдът, разглеждащ делото, а разноските, направени за осигуряването на техническа помощ в деня на разпита, се поемат от държавата, в която се намира свидетелят.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

За тази цел се издава призовка за свидетел.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Полага се клетва или лицето заявява, че ще казва истината, и се декларират данните на лицето, чиито показания ще бъдат снети.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Молещият съд трябва да предостави данни за лицето, чиито показания ще бъдат снети. При полагането на клетва, лицето, чиито показания ще бъдат снети, се заклева в Библията или в Корана, в зависимост от религиозната си принадлежност, или заявява, че ще казва истината.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В деня преди провеждането на разпита се прави пробно свързване след предварително координация между компетентните органи (отдели за съдебна регистрация).

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Не се изисква допълнителна информация.

Последна актуализация: 01/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.