В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В съдилищата на Англия и Уелс е възможно доказателства да бъдат събирани чрез видеоконферентна връзка с участието на съд в друга държава членка или директно от съд на тази държава членка. Процедурите за събиране на доказателства са посочени в част 32 от Гражданскопроцесуалните правила. Член 32.3 гласи, че съдът може да разреши на свидетел да даде показания чрез видеоконферентна връзка или чрез други средства. Допълнителна информация може да бъде намерена в Практическо указание 32, приложение 3 (Practice Direction 32, Annex 3).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма подобен вид ограничения относно вида на лицата, които може да се изслушват, когато са направени искания по членове 10—12 или член 17. При условие че искането попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1206/2001 и е съвместимо с правото на Англия и Уелс, всяко съответно лице може да бъде изслушано.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

При условие че искането за доказателства е съвместимо с правото на Англия и Уелс и е възможно да се съберат доказателства чрез видеоконферентна връзка, не съществуват ограничения по отношение на вида на доказателствата, които могат да бъдат събирани.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12, обичайно изслушването се извършва в съда, но това не е задължително. Видеоконферентна връзка по искане, отправено в съответствие с член 17, може да се проведе навсякъде, макар че на съда на молещата държава членка ще бъде предложено тя да се състои в най-близкия до свидетелите съд, разполагащ със съответната апаратура.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Понастоящем не съществува възможност за запис на изслушвания чрез видеоконферентна връзка в Англия и Уелс. Ако се изисква запис, страните по спора трябва да осигурят условия да се направи запис на мястото, на което се представят доказателствата, или на мястото, където това се гледа.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) Когато исканията са направени в съответствие с членове 10—12, изслушването следва да се проведе на английски език или — ако то се извършва на уелски език — на уелски.

б) Не съществува езиково изискване за изслушванията, когато има директно събиране на доказателства, макар че молещата държава членка трябва да осигури устен превод за свидетелите, които не разбират езика, на който ще се проведе изслушването.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12 и свидетелят се нуждае от устен преводач, за да разбира английски, устният преводач ще бъде осигурен от съдебните органи в Англия и Уелс. Ако свидетелят не се нуждае от устен превод, но молещият съд не разбира английски език, то отговорност на този съд е да си осигури устен превод. Местонахождението на устния преводач при такива обстоятелства не подлежи на каквито и да било ограничения, въпреки че по практически съображения вероятно би било по-лесно устният преводач да се намира в молещия съд.

Молещият съд носи отговорност за осигуряването на устен превод за исканията, отправени в съответствие с член 17. И в този случай няма ограничения по отношение на местоположението на устния преводач.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12, всички договорки ще бъдат направени от замоления съд. В съответствие с член 17, когато централният орган за Англия и Уелс е разрешил директно събиране на доказателства, той уведомява молещия съд за най-близкия до лицето, което ще бъде изслушано, съд с апаратура за видеоконферентна връзка. Отговорност на молещия съд след това е да осъществи пряка връзка с предложения съд за постигане на необходимите договорки. Централният орган ще уведоми съда, разполагащ с апаратура за видеоконферентна връзка, че следва да очаква контакт от молещия съд.

Молещият съд следва да установи кога е налична апаратурата за видеоконферентна връзка и след това да осъществи връзка с лицето, което ще бъде изслушано, за да се намери удобно за всички време. Разумно е да се предвиди най-малко един месец, за да се постигнат необходимите договорки.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разходите ще зависят от редица обстоятелства, включително мястото на провеждане на видеоконферентната връзка (т.е. дали ще се проведе в съда или в други помещения); часа на изслушването (т.е. ако е извън нормалното работно време на съда, персоналът ще бъде помолен да остане до по-късно); дали са необходими специални процедури; и дали възникват разходи в резултат на използването на оборудването. Замоленият съд ще уведоми молещия съд за разходите. Плащанията следва да се извършват в британски лири в брой, чрез платежно нареждане или по електронен път, ако има условия за това.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Когато централният орган за Англия и Уелс даде разрешение за директно събиране на доказателства в съответствие с член 17, в издаденото определение се предвижда задължение за молещия съд да уведоми лицето, което се изслушва, че присъствието му е доброволно и че има право да напусне изслушването във всеки момент от производството. От молещия съд се изисква да изпрати копие от това определение на лицето, което се изслушва, когато се правят договорки за видеоконферентната връзка.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Когато се извършва изслушване на лице от съд в Англия или Уелс с участието на молещ съд в съответствие с членове 10—12, от това лице ще се изисква да положи клетва или да направи заявление, част от което да включва потвърждаване на самоличността му. Когато молещият съд събира доказателства директно в съответствие с член 17, той трябва да използва всички средства, които счита за необходими, за да провери самоличността на изслушваното лице.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12, спрямо клетвата или заявлението ще се прилагат обичайните процедури на съдилищата в Англия и Уелс. Когато е отправено искане в съответствие с член 17, молещият съд следва да уведоми замоления съд за изискванията за полагане на клетва, за да бъдат осигурени подходящи книги.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12, замоленият съд ще подготви необходимите условия. Когато централният орган за Англия и Уелс разреши искане в съответствие с член 17, той уведомява съда, разполагащ с апаратура за видеоконферентна връзка, че следва да очаква контакт от молещия съд и да си сътрудничи с него, за да се гарантира, че има налично лице като оператор на апаратурата за видеоконферентна връзка, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми по време на изслушването.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Когато се отправят искания в съответствие с член 17, молещият съд следва да уведоми замоления съд, ако лицето, което ще се изслушва, има специални изисквания, например достъп за инвалидни колички или система с индуктивен контур, когато се използва слухов апарат.

Последна актуализация: 31/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.