Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

И двете процедури са възможни. В искането следва ясно да се посочва коя от процедурите молещият съд има предвид.

Когато исканията са направени съгласно членове 10—12 от Регламента, при изслушването се прилагат разпоредбите на Кодекса на съдопроизводството, отнасящи се до представянето на доказателства.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма такива ограничения в гражданските или търговските дела. Вещи лица и страни също мога да бъдат изслушвани чрез видеоконференция.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Няма ограничения.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Не.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Записът на показанията, снети чрез видеоконференция не е забранен, но не всички съдилища разполагат с необходимата апаратура. При подаването на искането следва да се отправи отделно запитване по този въпрос.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Когато исканията са направени съгласно членове 10—12, изслушването се извършва на фински или шведски език. В случай на директно изслушване съгласно член 17 молещият съд избира езика, който ще се използва.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Когато исканията са направени съгласно членове 10—12, осигуряването и местоположението на устните преводачи е въпрос, който следва да се договори между молещия съд и замоления съд. Когато исканията са направени съгласно член 17, молещият съд отговаря за осигуряването на устни преводачи и за решаването къде да се намират те.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Когато исканията са направени съгласно членове 10—12, замоленият съд изпраща писмена призовка до лицето, чиито показания ще бъдат снети. В идеалния случай между връчването на уведомлението и датата на разпита следва да се предвидят поне от две до три седмици. Когато исканията са направени съгласно член 17, молещият съд е отговорен за връчването на уведомлението и за предприемането на необходимите действия.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

При разпит на лице съгласно членове 10—12 от Регламента в съд, разполагащ с апаратура за видеоконференция, използването на апаратурата за видеоконференция обикновено не създава допълнителни разходи. При разпит на лице съгласно член 17 на място, различно от съда, молещият съд поема отговорността за разходите за видеоконференцията.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съд, който е изпратил искане съгласно член 17, параграф 2 от Регламента, трябва да уведоми въпросното лице, че доказателствата се събират на доброволна основа.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Когато исканията са направени съгласно членове 10—12, замоленият съд установява самоличността на лицето, чиито показания ще бъдат снети, и ако е необходимо, сверява данните с личната карта или паспорта на лицето. Когато исканията са направени съгласно член 17, молещият съд е длъжен да провери самоличността на лицето, чиито показания ще бъдат снети.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Не се прилагат специални изисквания за полагане на клетва по време на директното събиране на доказателства съгласно член 17. Клетвата се полага в съответствие със законодателството, уреждащо работата на съда, който разпитва свидетеля.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Замоленият съд предоставя името на такова лице за контакт.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

– В идеалния случай молещият съд следва да посочи имената на лицата за контакт както във връзка с техническите въпроси, така и във връзка със специфични за делото (правни) въпроси.

– В искането следва да се съдържат данните за връзка (електронни адреси и/или телефонни номера) на лицата за контакт, които дават възможност за осъществяване на връзка с тях също и по време на съдебното заседание, в случай на проблеми с видеовръзката или други подобни въпроси.

– Ако държавите се намират в различни часови зони, в искането следва да се уточни дали посочените часове са тези на молещата или на замолената държава.

Последна актуализация: 27/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.