Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да. Съгласно членове 10 и 12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, ако съдът на молещата държава членка поиска, чрез използване на формуляр А от същия регламент, доказателствата да бъдат събрани от компетентния френски съд, той може да присъства при събирането на доказателствата. Това е позволено съгласно член 12 от регламента и член 741 от френския Граждански процесуален кодекс (Code du Procédure Civile). Следователно не съществува никаква пречка молещият съд да поиска да присъства чрез видеоконферентна връзка, при условие че е налице необходимото оборудване и са спазени ограниченията и условията, определени от френския съдия, на когото е възложено събирането на доказателства.

Съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 съдът на молещата държава членка може да поиска, като за целта се използва формуляр И от същия регламент, разрешение от френския централен орган да разпита свидетел директно чрез видеоконферентна връзка.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Всяко лице (независимо дали е свидетел, вещо лице или страна) може да бъде разпитано чрез видеоконферентна връзка, единствено ако френското право признава изслушването като мярка за събиране на доказателства. Това означава, че то трябва да се отнася до точно определени събития или въпроси, които трябва да бъдат посочени в искането за разрешение, подадено чрез формуляр И. Поради това не е допустимо цялото изслушване пред молещия съд да се проведе чрез видеоконферентна връзка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Видеоконферентната връзка може да се използва единствено за разпит на лица. Чрез видеоконферентна връзка не може да се подават документи, нито да се извършва заверяване на документи след визуална проверка.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

За исканията, подадени съгласно членове 10—12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001, чрез използване на формуляр А от същия регламент — т.е. искания за разпит на въпросното лице от френския съд с териториална компетентност, когато съдът по произход желае да присъства на изслушването — лицето, което трябва да бъде разпитано, трябва да се намира в сградата на съответния френски съд.

За исканията за директно събиране на доказателства съгласно член 17 няма такива ограничения. По принцип, когато дава разрешението си, френският централен орган предоставя данните за контакт на общия съд (tribunal judiciaire) с териториална компетентност, който ще оказва съдействие на молещия съд, като това съдействие се ограничава до практическите условия и ред за организиране на видеоконферентната връзка. Не съществува обаче пречка молещият съд да определи мястото, където лицето да бъде разпитано, при условие че мястото е предварително определено и е получено съгласието на страните и/или лицето, което трябва да бъде разпитано. Всичко това трябва да бъде включено в искането за разрешение, което се подава чрез формуляр И.

Изключителна отговорност на молещия съд винаги е да установи контакт с общия съд или с институцията, където лицето трябва да отиде, за да бъде разпитано. След като френският централен орган даде разрешението си, той не се намесва по никакъв начин в работата на този съд или институция.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

За исканията по членове 10—12 от регламента молещият съд, който иска да присъства чрез видеоконферентна връзка при разпита на свидетеля от замоления френския съд, може също така да поиска, като използва формуляр А, изслушването да бъде стенографирано или записано, както се разрешава съгласно член 739 от френския Граждански процесуален кодекс.

За исканията по член 17 не съществува каквато и да било пречка съдът на молещата държава членка да поиска, като използва формуляр И, изслушването да бъде записано, ако нейното законодателство предвижда това, при условие че лицето, което трябва да бъде разпитано, е предварително уведомено за това. Във всички случаи при изслушвания, провеждани директно чрез видеоконферентна връзка, молещият съд носи цялата отговорност за практическите и техническите условия и ред за записване на изслушването. Това означава, че френският съд, който оказва съдействие на молещия съд за организирането на видеоконферентната връзка, няма да записва видеоконференцията.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) по принцип изслушването се провежда на френски език. Не съществува обаче никаква пречка френският съдия, който ръководи изслушването, да го проведе на друг език, който е разбираем както за него, така и за лицето, което ще бъде изслушано.

б) изслушването се провежда на езика, избран от съда в молещата държава членка. При необходимост се използва устен преводач.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

За исканията по членове 10—12 от регламента устните преводачи се назначават от замоления френски съд и се намират в този съд. Те могат да бъдат осигурени и от молещия съд, когато последният желае да присъства на изслушването чрез видеоконферентна връзка, при условие че това е посочено във формуляр А и е получено съгласието на френския съдия, на когото е възложено провеждането на изслушването. Всички разходи за устен превод, включително пътните разходи, се поемат изключително от молещия съд, както е предвидено в член 748 от френския Граждански процесуален кодекс.

За исканията за директно събиране на доказателства съгласно член 17 от регламента преводачите се осигуряват от молещия съд. Не съществува пречка те да се намират на същото място, на което се намира лицето, което ще бъде разпитано. И в този случай всички пътни разходи, направени от устните преводачи, се поемат изключително от молещия съд.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

За исканията, подадени съгласно членове 10—12, замоленият френски съд призовава лицето, което трябва да бъде разпитано. Това се извършва в съответствие с френското законодателство. Ако молещият съд е поискал да присъства на изслушването, френският съд ще го уведоми за датата на изслушването в съответствие с член 741 от френския Граждански процесуален кодекс.

За исканията, подадени съгласно член 17, молещият съд носи цялата отговорност за призоваването на лицето, което трябва да бъде разпитано. Той ще направи това, след като съгласува датата и часа на видеоконферентната връзка със съответния отдел на общия съд, който му оказва съдействие за организирането на видеоконферентната връзка и чиито данни за контакт ще бъдат включени в разрешението, издадено от френския централен орган. Френският съд или френският централен орган в никакъв случай не призовават лицето.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Съгласно член 748 от френския Граждански процесуален кодекс разходите се поемат изключително от молещия съд, който е поискал или да присъства на изслушването на френския съд чрез видеоконферентна връзка, или да проведе изслушването директно чрез видеоконферентна връзка. Следователно молещият съд трябва да се свърже със замоления френски съд въз основа на практическата информация, която в първия случай е предоставена от замоления френски съд, а във втория — от френския съд, който оказва съдействие на молещия съд.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Когато молещият съд поиска да разпита дадено лице директно чрез видеоконферентна връзка, той носи отговорност за призоваването на това лице. Следователно молещият съд трябва да информира лицето, че изслушването се провежда на доброволен принцип.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Лицето трябва да представи документ за самоличност.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

За исканията, подадени съгласно членове 10—12, изискванията са предвидените във френското право, освен ако молещият съд не е поискал, във формуляр А, да се приложат изискванията, предвидени в неговото национално право. Тези изисквания могат да се прилагат единствено ако са съвместими с френския обществен ред по смисъла на членове 739 и 743 от френския Граждански процесуален кодекс.

За исканията съгласно член 17 за директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка изискванията за полагане на клетва са предвидените в законодателството на молещия съд.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

За исканията съгласно член 17 за директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка френският централен орган предоставя в разрешението, което издава на молещия съд, данните за контакт на съответния отдел и лицата за контакт, отговарящи за техническите въпроси в общия съд, който оказва съдействие за организирането на видеоконферентната връзка. Молещият съд трябва да уреди всички практически въпроси с тях.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Исканията и съобщенията, направени съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001, както и обясненията и информацията, включени като приложения към тях, трябва да бъдат преведени на френски език.

Последна актуализация: 03/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.