Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Събирането на доказателства чрез видеоконференция е разрешено в граждански производства в Германия съгласно член 128а, параграф 2, първо изречение от Гражданския процесуален кодекс (ZPO — Zivilprozessordnung), ако това е договорено между страните. Разпитът трябва да се предава в аудиовизуален формат едновременно до мястото, на което се намира свидетелят или вещото лице по време на разпита, и до съдебната зала. В случаите, когато на страните, законните представители или консултантите е разрешено да се намират на друго място, разпитът трябва да се предава едновременно в аудиовизуален формат и до това място. За видео-разпити от германски съд въз основа на внесено искане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1206/2001 („активна“ съдебна помощ), може да е необходимо да бъде приложен член 128а от Гражданския процесуален кодекс (ZPO) с някои изменения, тъй като съдът, който събира доказателствата, не е същият съд, който разглежда делото и който се интересува от създаденото пряко впечатление. Когато молещият съд отправя молба да събере доказателствата директно съгласно член 17 от Регламента („пасивна“ съдебна помощ), по принцип всички молби за директно събиране на доказателства чрез комуникационна технология следва да бъдат уважени, като е възможно и събиране на доказателства отвъд предвиденото в член 128а от Гражданския процесуален кодекс (ZPO). Исканията могат да бъдат отхвърляни единствено поради причините, посочени в член 17, параграф 5. Въпреки това централният орган може да постави условия за директното събиране на доказателства в съответствие с германското право.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Свидетелите, вещите лица и страните могат да бъдат изслушвани чрез видеоконференция (член 128а, параграф 2, първо изречение от ГПК).

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Съгласно германското гражданско процесуално право събирането на доказателства чрез разпит на свидетели, вещи лица и страни може да става и чрез технология за видеоконференция (член 128а, параграф 2 от ГПК). Събирането на други доказателства (документи и визуална проверка) чрез видеоконференция не е изрично разрешено.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

В закона не се посочва мястото, на което трябва да се намира подлежащото на изслушване лице. Съгласно германското гражданско процесуално право мястото, от което трябва да се излъчва предаването до съдебната зала, трябва обаче да бъде в Германия.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Член 128, параграф 3, първо изречение от ГПК забранява записването на разпитите, проведени чрез видеоконферентна връзка. Тази забрана се отнася и за събирането на доказателства чрез съдебна помощ с директно събиране на доказателства съгласно член 17 от Регламента, тъй като това е основен принцип на германското процесуално право.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) За исканията съгласно членове 10—12 изслушването трябва да бъде на немски език. Ако производството включва лица, които не владеят немски език, трябва да се използва устен преводач. Услугите на устен преводач може да не се използват, ако всички участващи лица владеят съответния чужд език.

б) В случай на предоставяне на съдебна помощ с директното събиране на доказателства молещият съд определя езика на разпита. Централният орган обаче може да използва разрешението съгласно член 17, параграф 4, за да определи условията за директното събиране на доказателства, като например езика на изслушването или разпита.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

В случай на „активна“ съдебна помощ германският съд, който предоставя помощта, носи отговорността за провеждането на производството и събирането на доказателства. За събирането на доказателства от германски съдилища трябва да се използва устен преводач дори и когато само едно от участващите лица не владее немски език. Съдът трябва да провери дали лицето притежава необходимите познания по немски език, независимо дали страните са поискали това. Съдът има свободата да избере устния преводач. В случай на „пасивно“ събиране на доказателства съгласно член 17 молещият съд решава дали са необходими устни преводачи и кои устни преводачи ще бъдат избрани. Съгласно член 17, параграф 4 централният орган може да предостави разрешение при определени обстоятелства: например може да изиска използването на устни преводачи. Като част от тези условия централният орган може също и да разпореди събирането на доказателства на немски език.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

В случай на активна съдебна помощ свидетелите и вещите лица се призовават неформално от административната служба на молещия съд, освен ако замоленият съд не вземе решение за формално връчване на призовка. В случаите, когато съдът разпореди разпитът да бъде проведен чрез видеоконференция, лицата, чиито показания трябва да бъдат предавани, трябва да бъдат призовани да се явят в помещението, от където ще се извършва предаването. В призовката трябва да се посочват страните, предметът на разпита, датата на разпита и последствията при неявяване. Призовката трябва да съдържа точни данни за мястото и часа на разпита. Не е определен конкретен срок за предоставяне на предизвестието.

В случаите, когато доказателствата трябва да бъдат събрани директно от молещия съд съгласно член 17 от Регламента, подлежащото на изслушване лице трябва да бъде уведомено от молещия съд за часа и мястото на разпита. Часът и мястото като цяло зависят от ситуацията в германските съдилища (от това къде се намира системата и кога може да бъде използвана). Поради това часът и мястото на разпита са тясно свързани с предоставянето на разрешение от централния орган. По принцип няма точен краен срок, но следва да се вземе под внимание фактът, че международните доставки по пощата отнемат повече време.

Не е предвидена специална процедура във връзка с планирането на действителната видеоконференция. На практика централният орган обикновено избира лице за контакт в съда, в който трябва да се проведе видеоконференцията. След това даденото лице може да отговаря на всякакви практически въпроси.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Използването на технология за видеоконференция предполага разходи за закупуване, поддръжка и използване на апаратурата. Тези разходи не могат да бъдат за сметка на участващите в граждански производства страни. Има и такси за телекомуникации. Замоленият съд може да поиска възстановяването на таксите за телекомуникации съгласно член 10, параграф 4 във връзка с член 18, параграф 2 от Регламента.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съгласно член 63, параграф 2 от Административната наредба относно съдебната помощ по граждански дела (ZRHO — Rechtshilfeordnung für Zivilsachen) молещият съд трябва да уведоми лицето, което ще бъде разпитано, че разпитът се извършва на доброволна основа.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Ако има съмнения относно самоличността на лицето, което ще бъде изслушано, съдът трябва да проверява неговата самоличност на всеки един етап от производството.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

В случаите, когато германски съд бъде замолен да събере доказателства за молещия съд чрез видеоконференция, това, а следователно и полагането на клетва, се извършва съгласно процедурните правила на молещия съд. Тъй като сътрудничеството на предоставящото информация лице при прякото събиране на доказателства, а следователно и при полагането на клетва, при всички случаи става доброволно (за което лицето трябва да бъде официално уведомено), не е възможно замолената държава да определи допълнителни изисквания за полагането на клетва. При все това, централният орган трябва във всички случаи да гарантира спазването на всякакви забрани за даване на показания или за разпитване, от които предоставящото информация лице няма право да се откаже (съгласно германското право). Примери за това са забрани за разпитване на германски държавни служители без предварителното съгласие на органа, за който те работят, или разпитването на лекари без те да са освободени от задължението им за запазване на поверителност.

Съответният централен орган определя дали е възможно полагането на клетва и каква информация е необходимо да предостави молещият съд. Когато взема решение относно даването на разрешение, централният орган трябва да гарантира, че не се заобикаля определена забрана за даване на показания, наложена на предоставящото информация лице. Поради тази причина централният орган може например да провери обстоятелствата, при които се предполага, че предоставящото информация лице е получило тази информация. Например съгласно германското право даването на показания от страна на германски държавни служители подлежи на предварително разрешение от органа, за който те работят.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Съдебната система е организирана на федерално равнище и е от отговорността на съдебната администрация на съответната провинция (Land). Това означава, че по този въпрос няма стандартни разпоредби на национално равнище и че процедурата по събиране на доказателства се води и прилага от съдебната администрация на съответната провинция. Поради това процедурите в различните провинции могат значително да се различават. На практика процедурните правила се изготвят от Върховния регионален съд, в рамките на чиято компетентност се намира замоленият съд.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Исканията за събиране на доказателства, получени от чужбина, и съобщенията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1206/2001 трябва да бъдат на немски език или да бъдат придружени от превод на немски език (член 1075 от ГПК).

Последна актуализация: 13/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.