Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, но за момента само в Първоинстанционния съд в Атина.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения. Всички участници в производството могат да бъдат изслушвани чрез видеоконференция.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Не съществуват ограничения във връзка с устното изслушване на свидетелите, страните, вещите лица и т.н.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Разпитът може да се осъществи в специално оборудвани помещения в съда или в консулска служба на Гърция в чужбина.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Разрешено е изслушванията чрез видеоконференция да се записват, като секретарят на съда или секретарят на консулската служба на Гърция в чужбина съставя протокол.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Изслушването трябва да се проведе на гръцки език; при необходимост присъства устен преводач.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Ако една от страните по производството иска съдът да разпита свидетел, страна или вещо лице, които трябва да дадат показания чрез видеоконференция, но не говорят гръцки език, отговорността за намирането на устни преводачи и за плащането на техните хонорари се поема от страната, поискала разпита. Устните преводачи трябва да бъдат в помещението, където се намира провеждащият видеоконференцията съдия или секретарят на консулската служба на Гърция в чужбина.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Съгласно член 3 от Президентски указ 142/2013: „По своя собствена инициатива или по искане на една от страните съдът решава дали следва да се проведе видеоконференция за конкретно дело. Съдът е компетентен да реши дали да приеме подобно искане или не, след като прецени дали използването на тази технология е необходимо за ефективното протичане на производството. Като вземе предвид обстоятелствата по всяко конкретно дело, съдът може да одобри искането за видеоконференция, като в същото време изиска допълнителни гаранции за правилното протичане на производството: а) по искане на страна: заинтересованата страна трябва да внесе в деловодството на съда, в който се гледа делото, искане за изслушване чрез видеоконференция (член 270, параграф 7 от Гражданския процесуален кодекс) или за разпит чрез видеоконференция, или за снемане на свидетелски показания чрез видеоконференция (член 270, параграф 8 от Гражданския процесуален кодекс). В искането се посочва съдът или консулската служба в чужбина, имената на лицата, които ще участват във видеоконференцията, техните адреси (включително електронни адреси) и номерата на телефона и факса, на който могат да бъдат намерени, процедурното действие, във връзка с което се иска видеоконференцията, планираната продължителност и необходимото специално оборудване. То включва също така евентуалните специални условия, определени от страните за провеждането на видеоконференцията. Искането може да се подава по всяко време и на всеки етап от производството, при условие че приемането му няма да удължи сроковете за процедурното действие, посочени в Гражданския процесуален кодекс. Искането и всички свързани с него оправдателни документи може да се подават и по електронен път в съответствие с приложимите разпоредби. Осъществяването на контакт във връзка с планирането и провеждането на видеоконференцията е отговорност на служителите на съда и на мястото в чужбина и може да се осъществява чрез всякакви подходящи средства, като например телефон, електронна поща или факс. Искането се одобрява или отхвърля с решение на съда. Съдебният секретар съобщава решението на молещата страна, като използва всякакви подходящи средства. Ако искането бъде прието, молещата страна уведомява другите страни, че процедурното действие ще се проведе чрез видеоконференция; б) по собствена инициатива на съда: решението за провеждане на видеоконференция може да бъде взето от съда, който гледа делото, и се съобщава на страните по негова инициатива“.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Ако дадена страна по делото иска съдът да разпита свидетел, страна или вещо лице, които трябва да дадат показания чрез видеоконференция, но не говорят гръцки език, отговорността за намирането на устни преводачи и за плащането на техните хонорари се поема от въпросната страна. Страната заплаща хонорара директно на устния преводач.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Лицето се уведомява от съда.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдията, който води делото, трябва да провери самоличността на лицето, което ще бъде изслушано. За установяването на самоличността на лице, явило се на друго място, съдията разчита на подкрепата на деловодителя или секретаря на това място или на друго упълномощено от консула лице.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съдията, който води делото, пита разпитвания свидетел, вещо лице и т.н. дали предпочита да положи религиозна или гражданска клетва. Същото важи за устните преводачи преди изпълнението на задълженията им.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Компетентните служители на съда трябва да присъстват преди и по време на видеоконференцията.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Никаква.

Последна актуализация: 13/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.