Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В Закон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс („Закон CXXX от 2016 г.“) е предвидена възможността съдът — по предложение на някоя от страните или по своя инициатива — да разпита страна по делото, други участници в съдебното производство, свидетел или вещо лице и да извърши проверка чрез електронна съобщителна мрежа, при условие че собственикът на вещта, подлежаща на проверка, се съгласи. Изслушване чрез електронна съобщителна мрежа може да бъде назначено, ако е целесъобразно, например за ускоряване на производството или когато изслушването на мястото, където се разглежда делото, би било трудно за организиране или неоправдано скъпо, или ако това се налага с оглед защитата на свидетел.

Правилата за провеждането на разпит чрез електронна съобщителна мрежа се съдържат в Закон CXXX от 2016 г. и в Указ 19/2017 от 21 декември 2017 г. на министъра на правосъдието относно използването на мрежи за електронни комуникации при изслушвания и разпити в граждански производства („Указ 19/2017 от 21 декември 2017 г. на министъра на правосъдието“).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения по отношение на лицата, които могат да бъдат разпитвани чрез електронна съобщителна мрежа. Този метод може да се използва за разпит на страните и на други участници в съдебното производство, свидетели, вещи лица и собственици на вещи, подлежащи на проверка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Изслушване, разпит или проверка с използването на електронна съобщителна мрежа може да се прилага при разпит на страни, свидетели и вещи лица или при извършване на проверка.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Разпити чрез електронна съобщителна мрежа могат да се провеждат в сградата на съда или на друг орган, в отделни помещения, предназначени за видеоконференции, при положение че са осигурени необходимите условия за функционирането на електронната съобщителна мрежа.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Съгласно Закон CXXX от 2016 г. по време на съдебната фаза съдът може да постанови на съдебния процес — по искане на някоя от страните или по своя инициатива — протоколите от изслушванията, разпитите или проверките, извършени чрез електронна съобщителна мрежа, да се изготвят с непрекъснато и едновременно използване на видео- и звукозаписи.

Ако протоколът не се води по този начин, съдията, който разглежда делото в съдебна зала, може да разпореди видео- и звукозапис на събитията на мястото и в отделните помещения, където се провежда изслушването, разпита или проверката чрез електронна съобщителна мрежа.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

В случай на искания по членове 10—12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета разпоредбите на Закон CXXX от 2016 г. трябва да се прилагат в съответствие с член 10, параграф 2. Съгласно Закон CXXX от 2016 г. съдебните производства се провеждат на унгарски език, но никой не може да бъде поставян в неизгодно положение поради незнание на унгарски език. В хода на съдебното производство всеки има право да говори на своя майчин език или регионален, или малцинствен език, както е предвидено в международните споразумения. Когато е необходимо, съдът е длъжен да ползва услугите на устен преводач.

В случай на искания по член 17 изслушването се провежда от молещия съд съгласно член 17, параграф 6 в съответствие със законодателството на неговата държава - членка.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

В случай на искания по членове 10—12 съдът е длъжен да ползва услугите на устен преводач, ако това е необходимо, за да се осигури възможност за ползване на майчин език или на регионален, или малцинствен език.

В Закон CXXX от 2016 г. не се съдържат конкретни разпоредби за това къде трябва да се намира преводачът в случай на изслушване чрез електронна съобщителна мрежа. В него обаче е предвидено изискването в помещенията, предназначени за такива изслушвания, да присъстват устни преводачи. Съгласно Указ 19/2017 от 21 декември 2017 г. на министъра на правосъдието преводачът трябва да се вижда на предадения запис.

В случай на искания по член 17 се прилагат разпоредбите на член 17, параграфи 4 и 6.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Разпореждането за изслушване чрез електронна съобщителна мрежа се връчва на призованите лица заедно с призовката за изслушване, разпит или проверка. Разпореждането за изслушване чрез електронна съобщителна мрежа се изпраща от съда незабавно до съдебен или друг орган, осигуряващ специалните средства за изслушване чрез електронна съобщителна мрежа.

В Закон CXXX от 2016 г. не се съдържат специални разпоредби относно призоваването за изслушвания чрез електронна съобщителна мрежа. Призовките за явяване на изслушване трябва да бъдат изпратени така, че да има възможност разписката, потвърждаваща, че те са били връчени в съответствие със закона, да се върне обратно в съда преди изслушването.

Първото изслушване трябва да бъде насрочено така, че да се осигури достатъчно време за връчване на призовки на страните — по правило най-малко петнадесет дни преди датата на изслушването. Съдът може да съкрати този срок в спешни случаи.

В случай на искания по член 17 се прилагат разпоредбите на член 17, параграфи 4 и 6.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разходите са различни според случая и се плащат от молещия съд.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съгласно член 17, параграф 2 молещият съд трябва да уведоми засегнатото лице, че изслушването е доброволно.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Самоличността на лицето, което ще бъде изслушано чрез електронна съобщителна мрежа, се проверява въз основа на:

— предоставената от въпросното лице информация за удостоверяване на неговата самоличност и адрес; и

— представяне чрез техническо оборудване, посочено в закона, на официален документ за самоличност или на документ за пребиваване на лицето.

Ако съдът разпореди данните на свидетеля да бъдат разглеждани като поверителни, при представяне на официалния документ за самоличност или на документа за пребиваване на свидетеля чрез техническото оборудване, предвидено в закона, трябва да се гарантира, че този документ може да бъде видян само от председателя на съда (или от секретаря, в случай че изслушването или проверката се осъществява от секретар).

Съдът използва електронни средства или извършва директно търсене в бази данни, и за да потвърди дали:

— информацията, предоставена от лицето, което ще бъде изслушано чрез електронна съобщителна мрежа, за удостоверяване на неговата самоличност и адрес, отговаря на сведенията в регистрите; и

— официалният документ за самоличност и документът за пребиваване, представен от лицето като доказателство за неговата самоличност, е валиден и съответства на регистрите.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

В Закон CXXX от 2016 г. не е предвидено полагането на клетва в съдебни производства.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В него обаче е предвидено присъствието на лице, отговарящо за осигуряване на функционирането и експлоатацията на необходимата техническа апаратура за провеждане на разпити чрез електронна съобщителна мрежа, в предназначеното за тази цел помещение.

Операторът трябва да гарантира, че техническото оборудване за изслушването функционира напълно, преди началото на изслушването. Ако има пречка за нормалната работа на техническото оборудване, операторът незабавно съобщава за неизправността на съдията, присъстващ в помещението, в което се провежда изслушването и взима мерки за отстраняване на проблема. След това техническият проблем и предприетите мерки се докладват писмено на прекия ръководител на оператора. Изслушването чрез електронна съобщителна мрежа не може да започне или да продължи, докато проблемът не бъде отстранен. Процесуалното действие, което е в ход при възникване на проблема или на неизправността в техническо оборудване, използвано за изслушване чрез електронна съобщителна мрежа, трябва да бъде извършено повторно, ако е необходимо.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

По принцип не се изисква друга информация.

Последна актуализация: 26/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.