Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Съдията взема решение за участието на представителите на втората държава във видеоконференция своевременно преди осъществяването на видеоконференцията, като се свързва лично със заявителя.

Съдията решава всички въпроси в съответствие със Закона за гражданското производство (Civilprocesa likums).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Съгласно член 122, параграф 1 от Закона за гражданското производство вещо лице също може да даде показания чрез видеоконференция.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Решението по този въпрос се взема от съда.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Решението по всеки въпрос и по всяко искане за правна помощ се взема индивидуално, като се преценяват всички аспекти.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Съгласно член 152, параграф 3 от Закона за гражданското производство използването на аудио-, филмова и видеотехника по време на съдебното заседание се допуска само с разрешението на съда.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) Съдебното заседание се провежда на официалния език — латвийски. Устен преводач от латвийски език се осигурява от държавата, поискала видеоконференцията.

б) Прякото събиране на доказателства става по взаимно съгласие на страните.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Устен преводач се осигурява от страната, поискала видеоконференцията. Преводачът трябва да присъства лично в съдебната зала.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Искане за правна помощ се подава своевременно, най-малко 60 дни преди планираната видеоконференция.

Преди планираната видеоконференция трябва да бъде предвидено време за осъществяване на пробна връзка.

При подаване на заявка за видеоконференция се посочват техническите параметри.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Съгласно член 716 от Закона за гражданското производство направените разходи се покриват със средства от държавния бюджет.

Съдът, който изпълнява искането на чужда държава за събиране на доказателства, уведомява Министерството на правосъдието относно следните разходи за изпълнение на това искане:

  1. размера на разходите, които трябва да бъдат платени на вещите лица и устните преводачи;
  2. направените разходи за изпълнение на искането на чуждата държава за събиране на доказателства в съответствие с процесуалните правила на чуждата държава в предвидените от закона случаи;
  3. направените разходи, ако искането на чуждата държава за събиране на доказателства по молба на компетентния орган на чуждата държава е извършено с помощта на технически средства.
  4. Министерството на правосъдието може да поиска от компетентния орган на чуждата държава да покрие разходите, упоменати във втория параграф на този член.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Чуждата държава подготвя съответната информация за уведомяване на лицето.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът проверява самоличността на лицето съгласно разпоредбите на Закона за гражданското производство.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Такава процедура не е предвидена в Закона за гражданското производство. Чуждата държава обаче може да поиска от съда да вземе решение относно полагането на клетва.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Преди датата на видеоконференцията и преди осъществяването на пробна връзка участващите страни обменят информация за техническите параметри и данни за лицата за контакт със съответните страни, намиращи се както в съдебната зала, така и в институцията, предоставяща техническата помощ.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Изискват се техническа информация и данни за техническите спецификации.

Последна актуализация: 16/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.