Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Литва
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Доказателства могат да бъдат събирани с помощта на оборудване за видеоконферентна връзка както в присъствието на съда на молещата държава членка, така и директно от съда на държавата членка (в случая Литва).

Член 1752, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (наричан по-долу „Гражданският процесуален кодекс“) гласи, че за събиране на доказателства могат да се използват информационни и електронни комуникационни технологии (видеоконференции, телеконференции и т.н.). Член 802, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс гласи, че искания за правна помощ от съд или от друг орган на чужда държава се изпълняват от съдилищата на Република Литва в съответствие със законодателството на Република Литва. В литовските съдилища видеоконференциите се провеждат в съответствие с горепосочените изисквания и с други разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и в съответствие с процедурата, установена в Описание на процедурата за използване на оборудване за видеоконферентна връзка в съдебни производства, прието с резолюция № 13P-156-(7.1.2) на Съдебния съвет от 28 ноември 2014 г. за одобряване на описанието на процедурата за използване на видеоконферентна връзка (наричано по-долу „описанието“).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Съгласно член 1752, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс присъствието на участници в производството на съдебни изслушвания и снемането на устни показания от свидетели на място могат да бъдат осигурени с помощта на информационни и електронни комуникационни технологии (видеоконференции, телеконференции и т.н.). По този начин страните по делото и свидетелите могат да бъдат изслушани чрез видеоконферентна връзка. При спазване на разпоредбите на точка 10.2 и точка 13 от описанието и на член 217 от Гражданския процесуален кодекс разпит на експерти може да се извърши и чрез видеоконферентна връзка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

В законодателството на Република Литва няма изрична забрана за събиране на конкретни доказателства чрез видеоконферентна връзка. Съгласно правилата, установени от националното законодателство обаче, видеоконферентна връзка не може да се използва за събиране на доказателствата, посочени в членове 204 и 210 от Гражданския процесуален кодекс (веществени доказателства и визуална проверка на материали и писмени доказателства на място или визуална проверка на обект), или на други доказателства, чието събиране може да включва необходимостта от напускане на съдебните помещения, отиване до определено място или предприемане на други физически стъпки за събирането на доказателства.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Съгласно член 803, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс съдилищата на Република Литва могат да поискат правна помощ в чужбина от дипломатически представителства или консулства на Литва, от чуждестранни съдилища или от други официални органи. В точка 2.3 от описанието е предвидено също така, че замоленият орган, от който молещият съд иска да организира видеоконференция в хода на съдебното производство, може, освен съд, да бъде прокуратура или орган към отдел „Затвори“ на Министерството на правосъдието на Република Литва.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

В точка 16 от описанието е предвидено, че в случаите, определени от закона, или по преценка на председателя на заседанието, разпит, проведен чрез видеоконферентна връзка, може да бъде записан. Необходимата апаратура за записване на разпит, проведен чрез видеоконферентна връзка, е на разположение в съдилищата на Република Литва.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съгласно член 11 от Гражданския процесуален кодекс съдебните производства в Република Литва трябва да се водят на официалния език на страната, т.е. литовски. На лица, които не говорят литовски, се гарантира правото да ползват писмен/устен превод. Разходите за услуги по устен превод по време на съдебно заседание се заплащат от държавния бюджет.

В случаите, когато искания се подават съгласно членове 10 до 12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (наричан по-долу „регламентът“) и искането се изпълнява от съд на Република Литва, литовският съд осигурява присъствието на преводач за всеки участник в производството, който не говори литовски. Когато доказателствата се събират директно от молещия съд съгласно член 17 от регламента, искането се изпълнява в съответствие с правото на молещия съд (член 17, параграф 6 от регламента) и на езика, определен от правилата, уреждащи производството на молещия съд. Ако съдът на Република Литва като молещ съд се обърне към друга държава членка с искане съгласно член 17, производството се води на литовски език, а литовският съд осигурява присъствието на преводач.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Моля, вижте отговора на предходния въпрос.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Съгласно член 10, параграф 1 от регламента замоленият съд изпълнява искането незабавно и най-късно до 90 дни от получаването му. Съгласно член 133 от Гражданския процесуален кодекс лицата, участващи в производството, както и свидетелите и експертите, трябва да бъдат уведомени за времето и мястото на изслушването или за отделните процесуални мерки чрез призовки или уведомления. На лицата, които участват в производството, трябва да бъде връчена призовка или уведомление в такива срокове, че да им се даде достатъчно време, за да се явят своевременно пред съд и да се подготвят за делото. Няма законова разпоредба, в която се определя конкретен срок за изпращане на призовка или уведомление.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Оценка на правната уредба и съществуващите практики показа, че не се правят разходи за организиране на видеоконференции.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В националното законодателство на Република Литва няма конкретно изискване лицето, което ще бъде изслушвано пряко от молещия съд, да бъде уведомено, че това ще стане доброволно.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В точка 13 от описанието е предвидено, че за целите на установяването на самоличността на лица, които се явяват на съдебно заседание, лицето, което ще бъде изслушано чрез видеоконферентна връзка, трябва да се легитимира и да представи документ, потвърждаващ неговата самоличност, така че съдът, който разглежда делото, да може да установи самоличността му. По решение на молещия съд самоличността на лице, което трябва да бъде изслушано чрез видеоконферентна връзка, може да бъде установена и по друг начин.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съгласно точка 10 от описанието лицата, определени от замоления орган, или други представители на замоления орган са длъжни, inter alia, да осигурят възможност лицето, което ще бъде изслушано, да положи клетва пред съда и да подпише текста на клетвата. Формулировката на клетвата, която се полага пред съд на Република Литва, се съдържа в член 186, параграф 6 от Гражданския процесуален кодекс. В края на разпит чрез видеоконферентна връзка представител на замоления орган, участвал в разпита, трябва да изготви документ, потвърждаващ разпита, който трябва да бъде предаден на молещия съд заедно с текста на клетвата, подписана от изслушаното лице (ако лицето, което трябва да бъде изслушано, трябва да положи или да подпише клетва), и с предадените доказателства (точка 14 от описанието). В случай на пряко събиране на доказателства съгласно член 17 от регламента молещият съд следва да предостави текста на клетвата, който трябва да бъде подписан от лицето, което ще бъде изслушано.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В съдилищата на Република Литва и в другите институции, оборудвани с устройства за видеоконферентна връзка, има лица, отговорни за използването, поддръжката и работата на оборудването. Съгласно точка 6 от описанието Националната съдебна администрация публикува в интранета на съдебната система списъка на лицата, определени от замолените органи да отговарят за използването и поддръжката на оборудването за видеоконференции и за организирането на видеоконференции, заедно с техните данни за контакт (институция, телефонен номер, адрес на електронна поща).

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Молещият съд трябва да предостави информацията, посочена в член 4 от регламента. Ако информацията не е предоставена или е предоставена неправилно, така че искането не може да бъде изпълнено, се прилага процедурата, предвидена в член 8 от регламента. В законодателството не е предвидена друга информация, която трябва да бъде предоставена от молещия съд.

Последна актуализация: 23/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.