Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, и двата подхода са осъществими. По-голямата част от исканията, отправени към Люксембург, са във връзка със снемане на показания на свидетел от съд в молещата държава членка чрез видеоконферентна връзка.

Няма специфични разпоредби относно видеоконферентната връзка, така че се прилагат членовете от новия Граждански процесуален кодекс, отнасящи се до снемане на показания на свидетели, лична проверка на съдията и лично явяване на страните. Към момента не съществува съдебна практика относно видеоконферентната връзка.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Чрез видеоконферентна връзка могат да бъдат снети показанията на свидетелите, а в някои случаи и на страните и вещите лица. Досега, обаче, исканията са се отнасяли само до разпит на свидетели.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Единственото ограничение е, че разпитът на свидетелите се извършва само доброволно. Ако свидетел откаже да бъдат разпитан, люксембургските власти не разполагат с никакви средства, за да го принудят.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Трябва да става дума за доказателства, които могат да се получат в съд, чиито помещенията са снабдени с необходимото техническо оборудване.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Ако молещата държава желае да запише показанията от видеоконферентната връзка, тя трябва да получи изричното съгласие на свидетеля, чийто разпит се провежда в Люксембург. Люксембург като замолена държава не записва видеоконферентната връзка, тъй като записването е забранено съгласно законодателството на Люксембург.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) френски език, немски език

б) всички езици

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Съдът в Люксембург, като замолена държава, отговаря за осигуряването на преводач, когато е необходимо, за да бъде ефективно общуването с органите на молещата държава или с разпитваното лице.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Люксембургските органи, по-специално съдът, отговарящ за разследването, се свързва с органите на молещата държава, за да се споразумеят за датата и часа на видеоконферентната връзка. Срокът за призоваване на лицата е най-малко 15 дни. Люксембургските органи са отговорни за призоваването на лицата.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Съгласно регламента, замолената държава дава разрешение за видеоконферентна връзка, а молещата държава е отговорна за всички формални, организационни и технически въпроси, включително уведомяването на съответните лица.

Използването на видеоконферентна връзка и свидетелските обезщетения се поемат от държавата Люксембург. Разходите за устен превод по принцип се поемат от молещата държава.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Лицето ще бъде уведомено за това в призовката, а същото така и от съдията или секретаря преди началото на видеоконферентната връзка.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Люксембургският съд, като замолен съд, извършва проверка на самоличността, като проверява документите за самоличност в началото на изслушването.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Свидетелите и вещите лица полагат клетва да кажат истината. Те биват уведомени, че подлежат на глоба и затвор в случай на фалшиви показания.

Клетвата се полага пред молещия съд.

Съгласно член 17, молещата държава прилага своите условия. Люксембургският съдия, присъстващ по време на видеоконферентната връзка, като представител на замоления съд, се намесва само ако възникне проблем.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В определените за видеоконферентна връзка ден и час, присъстват съдия, секретар, техническо лице и, ако е необходимо, устен преводач.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Преди да се пристъпи към видеоконферентна връзка, следва да бъдат изяснени редица технически въпроси. Следователно успешното провеждане на разпит чрез видеоконферентна връзка зависи от добрата предварителна подготовка и ефективното сътрудничество между звената за контакт.

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.