Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Ако Малта е молещата държава, видеоконферентната връзка може да се използва като последен възможен способ.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Не, няма ограничения относно вида на лицата, които могат да се разпитват. Такива могат да бъдат свидетелите, вещите лица и страните.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Съдът определя кои са допустимите доказателства.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Ако Малта е замолената държава, лицето трябва да бъде разпитвано в съда.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Да, разрешено е видеоконферентните изслушвания да се записват и има необходимата апаратура за това.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) Ако Малта е замолената държава, изслушване, извършено в изпълнение на искане по членове 10—12 от Регламента, се провежда на малтийски или английски език;

б) Ако Малта е молещата държава, исканията, представени по член 17 от Регламента, трябва да са на малтийски или английски език.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Ако Малта е замолената държава и следователно ще разглежда доказателствата, член 596, параграф 1 от Гражданския процесуален и функционален кодекс, глава 12 от Законите на Малта предвижда, че „Ако съдът не разбира езика, на който се предоставят доказателствата, той назначава квалифициран устен преводач, временно за сметка на страната, която представя свидетеля“. В такъв случай устният преводач трябва да присъства на мястото, където се намира свидетелят.

Ако Малта е молещата държава по член 17 и при директно събиране на доказателства, местонахождението на устния преводач ще зависи от обстоятелствата на конкретния случай.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Когато доказателствата се събират съгласно членове 10 и 12 от Регламента и ако Малта е замолената държава, член 568, параграф 1 от Гражданския процесуален и функционален кодекс предвижда, че „Свидетелите се призовават да се явят чрез призовка, издадена по искане на заинтересованата страна“. Между две заседания трябва да се остави срок от един месец, така че да има достатъчно време за уведомяване на свидетеля.

Съгласно член 17 от Регламента, когато Малта е молещата държава, съдът решава какви средства трябва да се използват за уведомяване на лицето, което трябва да бъде разпитвано, за времето и мястото на разпита. Между две заседания трябва да се остави срок от един месец, така че да има достатъчно време за уведомяване на свидетеля.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Трябва да се заплати такса от 100 EUR, която покрива максимум първите два часа на конферентната връзка.

За всеки следващ час трябва да се заплати такса от 50 EUR на час.

Дължи се и такса за техническа поддръжка от 58 EUR на час.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Преди да даде показания, свидетелят се уведомява от съда, че ако не се чувства удобно да даде показания, следва да уведоми молещия съд за това.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът може да поиска от лицето, което ще бъде разпитвано, да покаже своя паспорт или лична карта, преди да даде показания. Свидетелят се уведомява преди съдебното заседание, че трябва да представи един от тези документи.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съгласно член 111 от Гражданския процесуален и функционален кодекс „Свидетел от римокатолическото вероизповедание полага клетва според обичая на лицата, принадлежащи към това вероизповедание, а свидетел, който не е от това вероизповедание, полага клетва по начин, който счита за най-обвързващ за съвестта си“.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Лицата за контакт са:

Charles Calleja, главен аудио-визуален технически служител

Това лице отговаря за свързването, тестването и техническата помощ по време на видеоконферентната връзка.

За контакт: +356 25902375 — офис на 4-тия етаж в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета.

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, служител, отговарящ за наличието на видеоконферентна връзка

За контакт: +356 25902391 — офис на 4-тия етаж в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета.

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, чиновник

За контакт: +356 25902211 — офис на 4-тия етаж в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета.

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Преди датата на заседанието от молещия съд се изисква следното:

а) часови пояс;

б) дата и час за тестване на техниката;

в) постоянен IP адрес;

г) координатите на неговото техническо лице за контакт.

Последна актуализация: 08/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.