Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В нидерландското гражданско процесуално право не са предвидени общи разпоредби по този въпрос. Използването на видеоконференция обаче не се изключва и следователно в такива случаи законът го допуска.

В гражданското право видеоконференцията се използва редовно като алтернатива на съдебната поръчка.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Ако съгласно гражданското процесуално право дадено лице може да бъде разпитано, по принцип няма пречка това да стане и чрез видеоконференция. В гражданското процесуално право не са предвидени специфични разпоредби по този въпрос.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Не са предвидени специфични ограничения. Прилагат се националните правила в областта на гражданското производство.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Не са предвидени специфични правила относно разпита чрез видеоконференция. Прилагат се националните правила в областта на гражданското производство. По принцип лицата трябва да бъдат разпитани в съда. Изключение може да се направи за болен свидетел или за свидетел, който е възпрепятстван да се яви в съда по друга причина (член 175 от Гражданския процесуален кодекс (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Разпитът на свидетел от нидерландски съд чрез видеоконференция се смята за равностоен на живо предаване на обикновен разпит. По закон, за разпита, проведен от съдията, се изготвя съдебен протокол. Същите правила важат и за разпитите чрез видеоконференция и следователно за тях също трябва да бъде съставен съдебен протокол. Законът не забранява в допълнение към съдебния протокол да се направи видео- или аудиозапис, но този запис няма стойност на съдебен протокол.

Закон, който предстои да бъде приет, предвижда възможност съдията да реши да се направи видео- или аудиозапис на устната фаза на производството, който да замени съдебния протокол. От това следва, че ако е необходимо, може да се направи и запис на разпита на даден свидетел.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Ако замоленият съд се намира в Нидерландия, изслушванията се провеждат на нидерландски език. В този случай не се прилагат специални правила. Нидерландската правна уредба по прилагане позволява даден компетентен орган да налага такива условия за директно събиране на доказателства, каквито той смята за полезни или необходими по причини, свързани с надлежното провеждане на съдебния процес.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Нидерландското гражданско процесуално право не предвижда специални разпоредби относно устните преводачи. В Нидерландия страните по граждански дела по принцип трябва сами да си осигурят устни преводачи.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Съгласно нидерландската правна уредба по прилагане замоленият съд може да определи коя от страните е отговорна за призоваването във връзка с искане за събиране на доказателства.

Призовките, които не се връчват от някоя от страните, се изпращат от секретаря на замоления съд. В съответствие с нидерландското гражданско процесуално право свидетелите трябва да бъдат призовани най-малко една седмица (а съгласно бъдещия закон най-малко 10 дни) преди изслушването.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разходите за специалната форма и за съобщителната техника не се поемат от страните. В съответствие с нидерландското законодателство тези разходи не могат да бъдат разпределяни. Те се поемат от държавата, която може да поиска възстановяване в съответствие с разпоредбите на член 18, параграф 2 и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1206/2001.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1206/2001, когато директното събиране на доказателства изисква изслушване на лице, молещият съд съобщава на лицето, че процедурата се осъществява на доброволна основа. Не се прилагат допълнителни изисквания.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В съответствие с нидерландското гражданско процесуално право самоличността се проверява от съдията (член 177 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдията иска от свидетелите да посочат своето фамилно и собствено име, възраст, професия и място на пребиваване. Освен това той задава и въпроси за евентуална връзка със страните (родство по произход или по сватовство, трудово правоотношение).

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

В съответствие с нидерландското гражданско процесуално право клетвата или тържественото обещание се полага пред съдията преди разпита. Свидетелят заявява, че ще каже истината и само истината. Свидетели, които умишлено не казват истината, извършват лъжесвидетелство. Директното събиране на доказателства се извършва в съответствие със законодателството на молещата държава.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Международно искане за правна помощ, при което се използва видеоконференция, се организира със съдействието на служителите по поддръжката на ИКТ на съответния съд (SPIRIT). Те осъществяват техническата и логистичната подготовка.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Тази информация може да бъде поискана от компетентния орган.

Последна актуализация: 09/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.