В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В съдилищата на Северна Ирландия е възможно доказателства да бъдат събирани чрез видеоконферентна връзка с участието на съд в друга държава членка или директно от съд на тази държава членка. Процедурите за събиране на доказателства са посочени в член 38 от Правилника за дейността на съдебната власт (Court of Judicature Rules) (Правилник на Върховния съд (Северна Ирландия) (изменение № 2) 2005).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения от посочения тип за вида лица, които могат да се изслушват въз основа на искания, отправени по членове 10—12 или член 17, и ако искането попада надлежно в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1206/2001 и е съвместимо с правото на Северна Ирландия, може да се разпитва всяко лице.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

При условие че искането за доказателства е съвместимо с правото на Северна Ирландия и е възможно да се съберат доказателства чрез видеоконферентна връзка, не съществуват ограничения по отношение на вида на доказателствата, които могат да бъдат събирани.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12, обичайно изслушването се извършва в съда, но това не е задължително. За исканията по член 17 видеоконференцията може да се проведе навсякъде, като обаче на съда на молещата държава членка ще бъде предложено видеоконференцията да се състои в най-близкия до свидетелите съд, разполагащ с оборудване.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Всички производства, провеждани във Висшия съд (High Court) чрез видеоконферентна връзка, се записват в цифров формат, тъй като това са съдилища, които извършват архивиране.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) Когато са отправени искания съгласно членове 10—12, изслушването следва да се проведе на английски език;

б) няма езиково изискване за изслушванията, когато се извършва директно събиране на доказателства, макар че молещата държава членка трябва да осигури устен превод за свидетелите, които не разбират езика, на който ще се проведе изслушването.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Когато са отправени искания съгласно членове 10—12 и свидетелят се нуждае от устен преводач, за да разбира английски, устният преводач се осигурява от съдебните органи в Северна Ирландия. Ако свидетелят не се нуждае от устен превод, но молещият съд не разбира английски език, то отговорност на съда е да си осигури устен превод. Местонахождението на устния преводач при такива обстоятелства не подлежи на каквито и да било ограничения, въпреки че по практически съображения вероятно би било по-лесно устният преводач да се намира в молещия съд.

Молещият съд носи отговорност за осигуряването на устен превод за исканията, отправени в съответствие с член 17. И в този случай няма ограничения за местонахождението на устния преводач.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Когато е отправено искане съгласно членове 10—12, всички практически въпроси се уреждат от замоления съд. Съгласно член 17, когато централният орган за Северна Ирландия е дал разрешение за пряко събиране на доказателства, той уведомява молещия съд за най-близкия до лицето, което ще бъде разпитвано, съд, разполагащ с видеоконферентно оборудване. След това молещият съд трябва директно да се свърже с предложения съд, за да направи необходимите договорки. Централният орган ще уведоми съда, разполагащ с видеоконферентно оборудване, че трябва да очаква контакт с молещия съд.

Молещият съд следва да установи кога ще може да се ползва видеоконферентното оборудване, след което трябва да се свърже с лицето, което ще бъде разпитвано, за да се намери взаимно удобно време. Разумно е да се предвиди най-малко един месец, за да се уредят необходимите практични аспекти.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Има разходи за наемане на оборудването и за времетраенето на обаждането. Плащанията следва да се извършват в британски лири, в наличност или чрез банков превод.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Когато централният орган за Северна Ирландия даде разрешение за директно събиране на доказателства в съответствие с член 17, в издаденото определение се предвижда молещият съд да уведоми лицето, което ще се изслушва, че присъствието му е доброволно и че има право да напусне изслушването във всеки момент от производството. От молещия съд се изисква да изпрати копие от това определение на лицето, което ще се изслушва, когато се правят договорки за видеоконферентната връзка.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Когато съд в Северна Ирландия провежда изслушване на лице с участието на молещия съд в съответствие с членове 10—12, от това лице ще се изисква да положи клетва или да направи заявление, част от което да включва потвърждаване на самоличността му. Когато молещият съд събира доказателства директно в съответствие с член 17, той трябва да използва всички средства, които счита за необходими, за да провери самоличността на изслушваното лице.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Когато е отправено искане в съответствие с членове 10—12, спрямо клетвата или заявлението ще се прилагат обичайните процедури на съдилищата в Северна Ирландия. Когато е отправено искане в съответствие с член 17, молещият съд следва да уведоми замоления съд за изискванията за полагане на клетва, за да бъдат осигурени подходящи книги.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) осигурява лице за служебни контакти, което ще се свърже с молещия съд и ще бъде на разположение в деня на изслушването. Няколко дни преди датата на изслушването ще бъдат проведени поредица технически изпитвания. Такива изпитвания ще бъдат проведени и рано сутринта на датата на изслушването. В деня на изслушването ще бъде осигурена техническа поддръжка.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Понастоящем не се изисква допълнителна информация.

Последна актуализация: 31/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.