Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В Полша доказателства могат да бъдат събирани чрез видеоконференция в съответствие с членове 10—12 и член 17 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, както и в съответствие с Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела [Държавен вестник (Dziennik Ustaw) от 2000 г., бр. 50, т. 582] за други държави (които не попадат в обхвата на Регламента).

Видеоконференцията се урежда в член 235, параграфи 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс и в Наредбата на министъра на правосъдието от 24 февруари 2010 г. относно техническата апаратура и средствата, които позволяват събирането на доказателства от разстояние в граждански производства.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Полското право не налага подобни ограничения: вещи лица, страни по делото и свидетели може да бъдат разпитвани чрез видеоконференция.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Полското право не предвижда конкретни ограничения относно вида на доказателствата, които могат да бъдат събирани чрез видеоконференция.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Полското право не предвижда конкретни ограничения относно мястото на разпит на лицето чрез видеоконференция. По принцип разпитът се провежда в съд, при спазване на член 17 от Регламент № 1206/2001, по силата на който мястото на разпита се определя от молещия съд.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Полското право не съдържа подробни разпоредби относно записа на изслушванията чрез видеоконференция; съдията, който събира доказателствата, решава дали изслушването чрез видеоконференция да бъде записано или не.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

По принцип изслушването се провежда на полски език. Ако разпитваното лице не разбира полски, е необходимо присъствието на устен преводач.

Не съществуват специални разпоредби във връзка с изслушванията по член 17, но когато дава съгласие за директното събиране на доказателства, централният орган може да изиска от молещия съд да осигури устен преводач.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

По принцип за изслушвания по членове 10—12 замоленият съд трябва да осигури устен преводач (по правило — от списъка със заклети преводачи). При изключителни обстоятелства обаче съдът може да приеме устен преводач, предложен от една от страните.

За изслушвания по член 17, т.е. когато централният орган изисква устният преводач да бъде осигурен от молещия съд, замоленият съд се уверява, че устният преводач присъства.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

За изслушвания по членове 10—12 замоленият съд уведомява свидетеля/страната по делото за времето и мястото на изслушването най-малко 7 дни преди датата на провеждането му. При изключителни обстоятелства замоленият съд уведомява свидетеля/страната по делото за времето и мястото на изслушването 3 дни преди датата на провеждането му.

За изслушвания по член 17 централният орган уведомява свидетеля/страната по делото, че се е съгласил с изслушването и че то може да се проведе само на доброволна основа, без използването на принудителни мерки. Молещият съд отговаря за изпращането на уведомлението относно времето и мястото на изслушването.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Когато събирането на доказателства чрез използването на съвременни технологии води до разходи за замоления съд, се прилага член 1135¹, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс, който предвижда, че ако изпълнението на искане на съд или друг орган на чужда държава може да доведе до разходи, свързани с използването на метод, различен от предвидените в полското право, замоленият съд няма да изпълни искането преди съдът или другият орган на чуждата държава да извърши подходящо авансово плащане в определения за това срок.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Централният орган уведомява свидетеля/страната по делото, че се е съгласил с изслушването и че то може да се проведе само на доброволна основа, без принудителни мерки.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът проверява самоличността на лицето, като изисква от него да представи подходящ документ, например документ за самоличност, паспорт или свидетелство за управление на МПС.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

За изслушвания по член 17, ако молещият съд уведоми централния орган за намерението си да изслуша свидетел под клетва, централният орган може да поиска текста на клетвата. Ако клетвата противоречи на основни принципи на правото на замолената държава, централният орган има право да откаже изслушването или да поиска да се използва текстът на клетвата, предвиден в полското право.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

По принцип във всеки съд е назначено лице, което отговаря за работата с техническата апаратура. В случай на проблем може да се осъществи връзка със звеното за контакт на Европейската съдебна мрежа в Полша.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

По принцип полското право не предвижда такова задължение. В някои случаи обаче може да е необходимо събирането на допълнителна информация.

Последна актуализация: 13/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.