В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да. Това е предвидено в 38 съдилища в Шотландия.

Членове 10—12 и член 17 се прилагат за всички молби, получени по силата на Регламент (ЕО) № 1206/2001. В тези случаи не се прилагат никакви други местни процедури.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения относно вида на лицата, които могат да се разпитват.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Няма законови ограничения. Възможно е да има практически ограничения (например препращане към материални предмети, държани от молещия съд, до които свидетелят няма достъп).

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

В това отношение също няма законови ограничения. В миналото за целта са били използвани съдебни зали и други помещения. Подходящото място ще бъде определено от шерифа (Sheriff) и секретаря (Sheriff Clerk) в шерифския съд, в който е получено искането.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Изслушванията могат да се записват.

Във всеки случай, тъй като производството може да бъде записвано от всяка страна на видеоконферентната връзка, може да е по-подходящо молещият съд да записва производството директно.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

И в двата случая езикът по подразбиране е английски.

Ако молещият съд желае да се ползва различен език, ще бъде необходим устен преводач, който да превежда на английски език за присъстващите страни, които не говорят езика на молещия съд.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 замоленият съд следва да вземе мерки за осигуряване на присъствието на устен преводач на място.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Уведомяването на страните се извършва от местния съд съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1206/2001. Обикновено връчването се извършва чрез препоръчано писмо „с предимство“.

Като цяло се прилагат действащите правила за уведомяване, т.е. изисква се предизвестие от минимум 48 часа. На практика обаче се предоставя по-дълъг срок на предизвестие, тъй като обикновено изслушванията се насрочват няколко седмици преди провеждането им.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Обикновено никои от разходите на Съдебната служба на Шотландия за използването на видеоконферентно оборудване не се прехвърлят на други страни.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Молещият съд предоставя подходяща информация чрез формуляр А. Обичайната практика е тази информация да се копира във формуляр F, който впоследствие се връчва на свидетеля. Местните съдилища не налагат допълнителни изисквания.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Няма установена процедура. Молещият съд може да посочи изисквания, като представянето на паспорт или свидетелство за управление на превозно средство, при което тези изисквания се изпращат на свидетеля. Всяко документно доказателство за самоличност се проверява в деня на изслушването по начин, който да отговаря на изискванията на молещия съд.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Ако молещият съд постави изискване за полагане на клетва, местният съд ще трябва да бъде запознат с процедурите, които трябва да се прилагат от молещия съд (например предоставяне на свещена книга или конкретни думи, които трябва да бъдат произнесени).

Възможно е също така местният съд да поиска наред с това да се положи шотландската клетва, но по този въпрос преценката се извършва от председателстващия шериф (Sheriff).

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Като част от подготвителната работа местният съд получава данните за контакт на молещия съд и ги предава на отдела за предоставяне на електронни услуги (Electronic Service Delivery Unit (ESDU) на Съдебната служба на Шотландия.

След това ESDU се свързва с молещия съд, за да уговори времето и мястото за проверка на оборудването. ESDU участва и в деня на изслушването, за да оперира местното оборудване и да отстранява всякакви технически проблеми.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Всякакви особени изисквания във връзка с достъпа или информация за заболявания, които могат да повлияят на избора на място или време на изслушването.

Последна актуализация: 01/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.