Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Въпреки че словашкото право не предвижда специални правила, разрешаващи събирането на доказателства с участието на съда в молещата държава членка, не съществуват разпоредби, които да забраняват това. Съгласно процесуалните правила съдилища събират доказателства по време на изслушване, а също така, когато е приложимо, извън изслушванията (раздел 122 от Гражданския процесуален кодекс (Občianský súdny poriadok). Със съгласието на страните съдът може да проведе устно изслушване чрез видеоконференция или друга комуникационна технология (раздел 116, параграф 6 от Гражданския процесуален кодекс). По принцип страните имат право да присъстват при събирането на доказателствата.

Няма специални процедури за събиране на доказателства чрез видеоконференция (с изключение на описаните по-горе процедури). Поради това се прилагат само Регламентът относно събирането на доказателства (Nariadenie o výkone dôkazu), Гражданският процесуален кодекс и Правилникът за работата на административните и канцеларските служби в съдилищата (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (след 2015 г. Указ № 543 на Министерството на правосъдието на Словакия от 11 ноември 2005 г. относно правилника за работата на административните и канцеларските служби в районните съдилища (okresné súdy), окръжните съдилища (krajské súdy), специализирания съд (Špeciálny súd) и военните съдилища (vojenské súdy).

Всички останали въпроси трябва да бъдат решавани по договаряне между съответните съдилища с помощта на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

В словашкото право не се предвиждат ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция. Съгласно раздел 125 от Гражданския процесуален кодекс всички средства, които могат да бъдат използвани за установяване на фактите по делото, могат да бъдат използвани за събирането на доказателства. По-специално лицата, които могат да се изслушват, са страните, свидетелите и вещите лица.

Съгласно раздел 124 от Гражданския процесуален кодекс при събирането на доказателства трябва да се спазва задължението за опазване на поверителността на класифицираната информация.

Съгласно раздел 100, параграф 3, ако съдът реши да вземе под внимание мнението на малолетно или непълнолетно лице, мнението се потвърждава от представител на детето или от съответния орган, отговарящ за благосъстоянието и правната защита на децата и за социалните грижи, или чрез разпит на малолетното или непълнолетното лице дори без присъствието на неговите родители. Специфичните ограничения очевидно ще зависят от възрастта на детето и от метода, който съдът е избрал за провеждане на разпита.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Никакви, с изключение на ограниченията, свързани със самата същност на видеоконференцията (факта, че е невъзможно да се извърши претърсване на помещения чрез видеоконференция и т.н.).

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Доказателствата обикновено се събират по време на изслушване (раздел 122 от Гражданския процесуален кодекс) и изслушванията обикновено се провеждат в сградата на съда (раздел 25 във връзка с раздел 35 от Правилника за работата на административните и канцеларските служби в съдилищата). По технически причини провеждането на разпит на друго място би било трудно.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Апаратурата за видеоконференция може също и да записва видеоконференциите. Независимо от това, по силата на условията в раздел 116, параграф 6 от Гражданския процесуален кодекс, устно изслушване чрез видеоконференция може да се осъществи само със съгласието на страните. При липса на съгласие на страните се прилагат общите разпоредби на раздел 44а от Гражданския процесуален кодекс, съгласно които изслушването може да бъде записано също и като се използва апаратура за звукозапис. Този запис се съхранява на информационен носител, който е част от материалите по делото.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Този въпрос не се отнася изрично до събирането на доказателства в чужбина или чрез видеоконференция. Съгласно общите правила изслушванията в словашки съд винаги се провеждат на официалния език и при необходимост се осигуряват устни преводачи.

Участието на съд в събирането на доказателствата предполага, че изслушването ще се проведе от замоления съд и че доказателствата следователно ще бъдат събрани на езика на този съд. Ако съдът събира доказателства директно съгласно член 17, той прави това на своя собствен език.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

В словашкото право не са предвидени разпоредби по този въпрос. Устните преводачи се осигуряват за всеки конкретен случай по договаряне между въпросните съдилища.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

В словашкото право не са предвидени специални разпоредби, които да уреждат тези въпроси. Прилагат се общите правила относно провеждането на заседания и призоваването на свидетели и страни. Съдилищата обикновено събират доказателства по време на заседанията (раздел 122 от Гражданския процесуален кодекс) и съдебните призовки трябва да бъдат връчени с достатъчно предизвестие, за да се спази законоустановеният срок за подготвяне на съдебното заседание (раздел 46, параграф 3 от Правилника за работата на административните и канцеларските служби в съдилищата), който „обикновено е най-малко пет дни преди датата, на която трябва да се проведе съдебното заседание“ (раздел 115, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Съдилищата в Словакия не начисляват такси за провеждането на видеоконференции.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В словашкото право не са предвидени специални разпоредби, които да уреждат тези въпроси. По принцип съдът трябва да даде указания на лицата относно техните процесуални права и задължения в началото на заседанието. Това не се прилага, когато лицата са представлявани от адвокат (advokát). (Раздел 5 от Правилата на гражданското процесуално право).

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В словашкото право не са предвидени специални разпоредби, които да уреждат тези въпроси. Конкретната процедура ще се решава с ad hoc споразумение между съответните съдилища. Очевидно е, че се прилагат общите разпоредби за проверка на самоличността на лице, чиито показания се снемат. В тези разпоредби е определено, че в началото на изслушването трябва да се установи самоличността на свидетеля, както и всички обстоятелства, които биха могли да повлияят на неговата надеждност (семейни отношения и т.н., раздел 126, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Словашкото право съдържа специални разпоредби за уреждането на тези въпроси само по отношение на наказателните, но не и на гражданските производства.

Съгласно раздел 126, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс в началото на всяко изслушване съдилищата обаче дават указания на свидетелите относно значението на свидетелските показания и правата и задълженията на свидетелите (да казват истината без да премълчават нищо), както и относно наказателните последици при лъжесвидетелстване. Следва да се отбележи, че тази правна разпоредба (относно лъжесвидетелстването) не се прилага за страните в производството.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Всички съдилища в Словакия разполагат с администратор, с когото може да се осъществи връзка, за да се планира провеждането на тестването на видеовръзката, датата на заседанието и т.н. Администраторът е обучен да работи с апаратурата за видеоконференция. Ако възникнат проблеми, администраторът може да се свърже с техническото лице на съда и да организира присъствието му в деня на заседанието.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Изисква се необходимата техническа информация за установяването на връзка с апаратурата на молещия съд.

Последна актуализация: 22/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.