Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Събирането на доказателства чрез видеоконференция с участието на съд в молещата държава членка или директно от съд на тази държава членка е възможно. За всички граждански или търговски дела се прилага член 114а от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku, наричан по-долу „ZPP“), който предвижда, че със съгласието на страните съдът може да позволи на страните и техните законни представители да бъдат на различно място по време на изслушването и да извършват процесуални действия там, при условие че между мястото, където се провежда изслушването, и мястото или местата, където се намират страните и представителите, съществува възможност за взаимно предаване на глас и картина (видеоконференция). При спазване на тези условия съдът може да реши също така да събира доказателства чрез разпит на страни и свидетели и чрез снемане на свидетелски показания от вещи лица.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Видеоконференция може да бъде използвана за разпит на страни и свидетели, както и за снемане на свидетелски показания от вещо лице. Страните и техните представители (например адвокати) могат да извършват всички процесуални действия чрез видеоконференция.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

По принцип страните и техните представители могат да извършват всички процесуални действия от разстояние. ZPP ограничава възможността за събиране на доказателства чрез видеоконференция до доказателствата, посочени в изчерпателен списък (разпит на страни и свидетели, снемане на свидетелски показания от вещо лице). Следователно не е възможно видеоконференцията да се използва за събиране на доказателства чрез извършване на проверка на място или чрез разглеждане на документи.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

По принцип страните и техните представители могат да извършват всички процесуални действия от разстояние. Не съществуват ограничения по отношение на местата извън съда, на които да се намира другата страна.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Член 125а от ZPP предоставя правното основание за извършването на аудиовизуален запис на дадено изслушване. В съответствие с тази разпоредба председателят на съдебния състав може да нареди извършването на аудиовизуален запис на дадено изслушване. С други думи, председателят на съдебния състав, пред който се гледа делото, разполага с дискреционното право да реши дали изслушването може да бъде записано с аудиовизуални средства. В съответствие с член 114а страна по делото няма право да изисква от съда да разреши провеждането на видеоконференция. Искането за провеждане на видеоконференция може да бъде отправено и от съда, като в този случай се изисква съгласието на страните. Решението, с което съдът разпорежда провеждането на видеоконференция, трябва да бъде издадено в достатъчен срок преди планираното изслушване, като се взема предвид времето, необходимо за техническата подготовка, и страните следва да бъдат уведомени достатъчно рано за това дали трябва да се явят в съда.

От 2011 г. поне едно помещение във всеки окръжен съд (11 места) в Словения е снабдено с цялата необходима апаратура за провеждане на видеоконференции и за запис на такива връзки. Възможно е да се записва само глас или само картина, или и двете едновременно. На разположение са и три комплекта от мобилна апаратура за видеоконференция, които могат да се използват от местните или от други съдилища. Тъй като провеждането на видеоконференция се осъществява през достъпна на централно равнище точка, всяка видеоконференция може да се записва по нареждане на съдията.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Съгласно членове 10—12 от Регламента разпитите могат да се провеждат от замоления съд, по-специално на официално използвания език в този съд (на словенски и на езиците на националните малцинства, които се използват официално в съдилищата в областите на тези национални малцинства, и по-специално на италиански или унгарски език) и, когато е необходимо, чрез устен превод на език, който дадена страна или други участници в делото разбират, по тяхно предложение или когато съдът установи, че страната или другите участници в делото не разбират словенски език.

Съгласно член 17 от Регламента разпитът се провежда директно от молещия съд. В такива случаи разпитът може да бъде проведен на чужд език, ако е осигурен подходящ устен превод на езика, който страните и другите участници в делото разбират.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Ако се използват устни преводачи, те могат да бъдат осигурени или от замоления съд, или от молещия съд (в зависимост от уговорката между съдилищата). Освен това устните преводачи могат да се намират в замоления съд, в молещия съд или на друго място.

На практика съдебните устни преводачи се намират на мястото, на което е лицето, което се нуждае от устен превод, т.е. те се намират именно в замоления съд, ако молещият съд провежда разпита на своя език съгласно член 17 от Регламента, или се намират в молещия съд, ако разпитът се провежда от замоления съд съгласно членове 10—12 от Регламента.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Подлежащото на изслушване лице трябва да бъде лично поканено да се яви в съда чрез изпращане на писмена призовка. В призовката трябва да се посочва, наред с другото, времето и мястото на изслушването. Някои свидетели могат да бъдат изслушани в дома си поради напреднала възраст, заболяване или тежко физическо увреждане. Гражданският процесуален кодекс не определя колко по-рано трябва да бъдат призовани свидетелите; страните обаче следва да разполагат с достатъчно време, за да се подготвят за изслушването — поне петнадесет дни от връчването на призовката. Този срок не се прилага, когато дадено лице е призовано като свидетел.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

В съответствие с член 153 от ZPP страна, подала искане за събиране на доказателства, внася депозит за покриване на разходите, направени във връзка със събирането на доказателствата. Ако събирането на доказателства е предложено и от двете страни, съдът може да разпореди и двете страни да депозират равни части от сумата. Разходите се възстановяват в зависимост от резултата от делото.

В Република Словения провеждането на видеоконференция е безплатно.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В ZPP не са определени допълнителни условия.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Преди разпита на свидетелите, от тях се иска да кажат своето собствено име, както и фамилното и бащиното си име, своята професия, място на пребиваване, място на раждане, възраст, както и каква е връзката им със страните (член 238 от ZPP).

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

ZPP не налага изискване за полагане на клетва. В съответствие с член 238 преди началото на разпита съдът предупреждава свидетелите, че трябва да кажат истината, без да скриват нищо, след което ги информира за последиците от даването на неверни показания.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

ZPP не съдържа такава разпоредба.

На практика най-малко една седмица преди видеоконференцията, връзката се тества, за да се провери дали работи и дали качеството е задоволително, както и за да се отстранят евентуални неизправности. Това гарантира, че техникът, който присъства по време на изслушването, може да работи с апаратурата за видеоконференция без затруднения, тъй като е извършено предварително тестване. Съдилищата или при подаването на искането, или след това обменят помежду си данните за връзка на лицата, които ще отговарят за техническите аспекти на видеоконференцията.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

ZPP не съдържа такава разпоредба.

На практика молещият съд изпраща на замоления съд, заедно със самото искане, формуляр с цялата техническа информация относно системата за видеоконференция и данните за връзка със специалиста, който ще отговаря за техническите аспекти на видеоконференцията. И двете съдилища се нуждаят от информация относно системите за видеоконференция, вида на връзката (ISDN, IP), скоростта на връзката, адреса (телефонния номер), езика, който ще бъде използван за тестването, датата и времето на тестването, евентуалната часова разлика и данните за връзка с отговарящото за техническите въпроси лице.

Последна актуализация: 15/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.