Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Доказателства могат да бъдат събирани и по двата начина.

Нормативна уредба:

  • член 177 от Гражданския процесуален закон (Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC), към който препраща Закон 29/2015 от 30 юли 2015 г. относно международното правно сътрудничество по граждански дела;
  • 229 от Органичния закон за съдебната власт (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ), що се отнася до видеоконференциите. В член 229, параграф 3 от Органичния закон за съдебната власт се разрешава събирането на изявления, разпитите, събирането на доказателства, очните ставки на свидетели, огледите, докладите, потвърждаването на заключения на вещи лица и производствата да бъдат провеждани чрез видеоконферентна връзка, в присъствието на съдията или съдебния състав, както и в присъствието или с участието, когато е целесъобразно, на страните. По този начин се гарантира възможността всяка от страните да задава въпроси и да оспорва доказателствата, представени от насрещната страна, и се осигурява правото на съдебна защита. Заседанията са публични, освен в изключителни случаи.
  • Регламент 1/2018 относно международната правна помощ и мрежите за международно съдебно сътрудничество.

Случаи, при които Испания иска съдействие от чуждестранен орган

В тези случаи се прилага субсидиарно Закон 29/2015 в съответствие с принципа за върховенство на правото на ЕС, който в тази област дава приоритет на прилагането на правилата на Европейския съюз и международните договори и споразумения, по които Испания е страна. В областта на международното правно сътрудничество по граждански дела испанските органи могат да си сътрудничат с чуждестранни органи. Въпреки че реципрочността не е задължителна, правителството може с кралски указ да наложи органите да не си сътрудничат с органи на чужда държава в случай на системен отказ за сътрудничество или законова забрана за предоставяне на съдействие от страна на органите на тази държава.

Случаи, при които испанските съдилища могат да установяват пряка съдебна комуникация

Във всички случаи спазват действащите в съответната държава закони. Под пряка съдебна комуникация се разбира комуникацията, която се осъществява между национални и чуждестранни съдилища без наличието на посредник. Тази комуникация не засяга и не компрометира независимостта на участващите съдилища или правото на защита на страните.

Испанските съдилища отказват искания за международно правно сътрудничество по граждански дела, ако:

a) предметът или целта на исканото сътрудничество е в противоречие с обществения ред.

б) процесът, породил искането за сътрудничество, попада в обхвата на изключителната компетентност на юрисдикцията на Испания.

в) съдържанието на поисканото действие не съответства на правомощията на замоления испански съд. Когато е целесъобразно, той може да изпрати искането до компетентния орган и да информира молещия орган за това.

г) искането за международно сътрудничество не отговаря на установените в Закон 29/2015 съдържание и минимални изисквания, за да бъде обработено.

д) правителството е постановило с кралски указ, че испанските органи няма да си сътрудничат с органите на чужда държава, която многократно е отхвърляла искания за сътрудничество или е забранила със закон предоставянето на съдействие от своите органи.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения във връзка с участието на страните по делото или на което и да е лице, имащо отношение към събирането на доказателствата, било то свидетел или вещо лице. Съдът решава дали участието на тези лица е целесъобразно и каква информация да бъде предоставена на вещите лица.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Ограниченията винаги се правят по изключение и трябва да бъдат установени с мотивирано съдебно решение, отчитащо пропорционалността на ограничението, като те са свързани със защитата на основните права и защитата на висшите интереси на малолетните и непълнолетните лица.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Изслушването трябва да се извърши в съда, в който се гледа делото и пред който се събират доказателствата, в открито заседание или, в изключителни случаи, в закрито заседание. Няма ограничение по отношение на местоположението на лицето, което участва в производството чрез видеоконферентна връзка. Съдебният секретар в съда, в който се гледа делото, трябва да установи, в самия съд, самоличността на лицата, които участват чрез видеоконференцията, чрез предварително изпращане или пряко представяне на документи или чрез лично разпознаване.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Да. Освен това е задължително те да бъдат записани.

Съгласно член 147 от Гражданския процесуален кодекс устните производства, изслушвания и явявания трябва да бъдат записвани на носител, подходящ за запис и възпроизвеждане на звук и образ. Всички съдилища в Испания са снабдени с аудио-визуална апаратура за запис на съдебните процеси и изслушванията. Записите се съхраняват в DVD формат и се съхраняват от съдебния деловодител. Копие от записа може да бъде предоставено на страните срещу заплащане.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Когато участва испански съд е от значение производството и свързаните с него документи да бъдат на испански език, освен ако не се приема някой от другите официални езици в определени региони на държавата (Галисия, Каталония, Валенсия и Страната на баските), в случай че разпитваните чрез видеоконферентна връзка лица владеят тези езици и искат да ги използват.

В случаите по член 17 няма възражения срещу използването на езика на молещата държава, тъй като предоставянето на доказателства става доброволно.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Устни преводачи могат да бъдат ползвани по граждански дела, както в хода на производството, така и след него за целите на съставяне на протокол за производството; ако страната, която има нужда от устен превод, не може да осигури преводач, такъв се осигурява от съдебните служби, които в някои автономни области са децентрализирани. В други случаи тези услуги се предоставят от Министерството на правосъдието. Разходите за предоставянето на тези услуги могат да бъдат поети от страната, която е била осъдена да заплати съдебните разноски, при зачитане на случаите, при които е придобито право на ползване на безплатна правна помощ.

С цел ефективно да се гарантира състезателният характер на производството устният преводач може или да се намира в съда, или да е с лицето, което ще говори на изслушването чрез видеоконферентна връзка.

Във всички случаи устният преводач трябва да положи клетва или да обещае да каже истината и да действа възможно най-обективно при изпълнение на служебните си задължения.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Вътрешната процедура за разпит в случаите, предвидени в член 10 от Регламента, е установена в член 301 и следващите от Гражданския процесуален кодекс — във връзка с разпита на страните, в член 360 и следващите — във връзка с разпита на свидетелите, и в член 335 и следващите — във връзка с изготвянето на доклади и представянето на тези доклади във връзка с провеждането на разпит и кръстосан разпит от вещи лица в рамките на публични заседания.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

По принцип провеждането на видеоконферентната връзка е безплатно, но ако някоя от заинтересованите страни желае да получи копие на записа, тя трябва да осигури подходящ носител или да заплати съответната сума.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Това се прави под ръководството на испанския съд.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Вж. отговора на въпрос 4 по-горе.

Съдебният секретар в съда, в който се гледа делото, трябва да установи, в самия съд, самоличността на лицата, които участват чрез видеоконференцията, чрез предварително изпращане или пряко представяне на документи или чрез лично разпознаване.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Необходимо е да се прави разлика между следните случаи:

а) страните не са задължени да полагат клетва или да дават обещание по време на разпит, но в уведомлението за проверка засегнатата страна трябва да бъде информирана, че в случай на безпричинно неявяване съдът може да приеме за установени фактите, в които страната лично е участвала; приемането на тези факти за безспорни може да бъде много вредно за страната.

б) свидетели: преди да даде показания, всеки свидетел трябва да положи клетва или да даде обещание да каже истината под заплаха от налагане на санкциите, установени за лъжесвидетелстване по граждански дела. Съдът информира свидетеля за санкциите, ако те не са му известни. Ако свидетелите са под възрастта за носене на наказателна отговорност, от тях не се изисква да полагат клетва или да дават обещание да кажат истината.

в) вещи лица: когато представят заключението си, вещите лица трябва да положат клетва или да дадат обещание да кажат истината и да декларират, че са действали и, когато е целесъобразно, ще действат възможно най-обективно, като вземат под внимание както факторите, които могат да благоприятстват, така и тези, които биха могли да навредят на някоя от страните, както и че са наясно с наказателните санкции, които могат да последват, ако не изпълнят задължението си като вещи лица. Клетвата или обещанието се повтарят по време на изслушването, когато заключението на вещото лице се представя за целите на състезателното производство между страните и съда.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Мерките във връзка с аудиовизуалните средства се вземат предварително. Канцеларията на старши съдията (Secretaría del Decanato) или деловодството на съда определя датата, часа и мястото на видеоконференцията и гарантира присъствието на достатъчно на брой служители за нейното провеждане. Обикновено се правят предварителни изпитвания, за да се гарантира правилното функциониране на връзките и апаратурата.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Всяка информация, която се счита за целесъобразна, с цел да се оптимизира събирането на доказателства.

Последна актуализация: 22/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.