Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, доказателства могат да бъдат събирани чрез видеоконференция или с участието на съд в молещата държава членка, или директно от съд на тази държава членка.

Съгласно раздел 5 от Закона (2003:493) за Регламента на ЕС относно събирането на доказателства по граждански или търговски дела (наричан по-долу „Регламента относно събирането на доказателства“) доказателствата се събират от районните съдилища (tingsrätter). Съдът прилага правилата за събиране на доказателства извън основното производство, предвидени в глава 35, раздели 8—11 от Кодекса на съдопроизводството (rättegångsbalken), освен когато в Регламента е предвидено друго.

Следва да се отбележи, че по отношение на случаите, за които Регламентът относно събирането на доказателства не е приложим, съществуват разпоредби в други законодателни актове, например в Закона (1946:816) относно събирането на доказателства за чуждестранен съд.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Всяка страна, която подлежи на изслушване във връзка с дадено дело, може да бъде изслушана чрез видеоконференция.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Не са наложени определени ограничения.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Събирането на доказателства се извършва от районните съдилища. В друго отношение не са наложени определени ограничения.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Да, разрешен е, като апаратурата за целта е налична.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

а) Изслушването трябва да се проведе на шведски език, но съдът може да използва услугите на устен преводач.

б) Това зависи от правилата в молещата държава.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

Ако разпитът се провежда в Швеция, шведският съд е този, който взема решения относно устните преводачи.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Замоленият съд издава призовка за лицето, чиито показания ще бъдат снети. В призовката се посочват датата и мястото на разпита. Няма нормативни изисквания по отношение на това колко време трябва се предостави на разположение, когато се определя датата на разпита.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Ако шведският съд поиска това, молещият съд трябва да поеме разходите за вещите лица и устните преводачи, разходите, произтичащи от искането за изпълнение в съответствие със специална процедура, както и разходите за комуникационната технология, като например за видеоконференция и телеконференция (вж. член 18, параграф 2 и член 10, параграфи 3 и 4 от Регламента относно събирането на доказателства).

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Молещият съд трябва да информира засегнатото лице, че събирането на доказателства в съответствие с член 17 от Регламента относно събирането на доказателства се извършва на доброволна основа.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Няма специално установена процедура за проверка на самоличността в тази връзка.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

По принцип се прилагат националните правила относно полагането на клетва, като не са определени специални условия или изисквания за информация във връзка с прилагането на член 17.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Всички съдилища разполагат със служители, които са в състояние да работят с апаратурата за видеоконференция.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

Обикновено не се изисква допълнителна информация.

Последна актуализация: 01/06/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.