Dokazování prostřednictvím videokonference

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, dokazování oběma těmito způsoby je přípustné. Byly vytvořeny ad hoc postupy; belgické právo neobsahuje žádná ustanovení upravující provádění videokonferencí, nicméně je ani nezakazuje.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Může být proveden jak výslech svědků, tak výslech znalců. V praxi platí, že výpovědi stran již byly pořízeny na základě článku 17.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

V tomto ohledu se uplatní vnitrostátní právní úprava dožadujícího soudu. Při provádění požadovaných důkazů nesmí být porušeny základní zásady belgického práva (čl. 17 odst. 5 písm. c)).

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslech prostřednictvím videokonference nemusí být prováděn u soudu.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Dožadující soud v souladu s vlastními pravidly stanoví, zda má být z jednání pořízen záznam, a učiní nezbytná opatření.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

a) pouze v holandštině, francouzštině a němčině (belgické právo);

b) bez jazykových požadavků.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Dožadující soud zajistí účast tlumočníka a nese náklady na tlumočení. Tlumočník své služby v rámci videokonference poskytuje obvykle na dožadujícím soudě. Není nicméně žádný důvod, proč by tlumočník nemohl být fyzicky přítomen v místě, kde se nachází svědek.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Toto je upraveno vnitrostátním právem dožadujícího soudu.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady hradí dožadující soud.

Telefonní spojení iniciuje dožadující soud. Dožadující soud rovněž hradí případné cestovní výdaje. Ústřední orgán na to dožadující soud upozorní společně s potvrzením přijetí žádosti.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Zahraniční soud svědka informuje prostřednictvím pozvánky, ve které je uvedeno, že spolupráce je dobrovolná.

Ústřední orgán dožadující soud vyzve, aby pozvánku zaslal před tím, než odešle formulář J. Z pozvánky musí jasně vyplývat, že dotčená osoba byla informována o tom, že účast na jednání je dobrovolná.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Prostřednictvím dokladů totožnosti.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Toto je upraveno vnitrostátním právem dožadujícího státu.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Člen ústředního orgánu dočasně přejímá koordinační roli při sjednávání praktických záležitostí, jako je datum a čas zkušebního jednání a jednání samotného.

Za zapnutí a vypnutí systému je odpovědný administrátor/úředník.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Ústřední orgán zašle dožadujícímu soudu před jednáním žádosti o dodatečné informace.

Poslední aktualizace: 23/02/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.