Dokazování prostřednictvím videokonference

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, dokazování lze provést oběma způsoby. Postupy jsou stanoveny ad hoc. Bulharské právní předpisy neobsahují ustanovení týkající se videokonference, ani ji však nezakazují. Žádosti o dokazování včetně videokonference se podávají okresnímu soudu, v jehož územní působnosti má být dokazování provedeno (čl. 617 odst. 1 občanského soudního řádu (Grazhdanski protsesualen kodeks) z roku 2008 (dále jen „OSŘ“). V Bulharsku může přímé dokazování povolit oblastní soud, v jehož působnosti má být dokazování provedeno (čl. 617 odst. 2 OSŘ z roku 2008). Příslušný soud lze vyhledat pomocí vyhledávacího nástroje, který je k dispozici na evropském justičním portálu / v Evropském soudním atlasu. Žádost musí obsahovat údaje, jako je jméno a adresa účastníků řízení, povaha a předmět řízení, popis dokazování, jež má být provedeno atd. Je třeba použít tyto formuláře: formulář A: žádost o dokazování (podle článků 10 až 12); formulář I: žádost o přímé dokazování (podle článku 17). Bulharsko nezachovává v platnosti ani neuzavřelo s ostatními členskými státy EU dohody nebo ujednání, jež by usnadňovaly dokazování a které by byly slučitelné s nařízením (ES) č. 1206/2001. Použití nařízení (ES) č. 1206/2001 má přednost před dohodami, jež Bulharsko uzavřelo s ostatními členskými státy ohledně dokazování v občanských a obchodních věcech.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Nikoli, žádná takováto omezení neexistují. Bulharský občanský soudní řád na rozdíl od trestního řádu (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK) neobsahuje konkrétní ustanovení o dokazování prostřednictvím videokonference a příslušný soud, v jehož územní působnosti má být dokazování provedeno, může rozhodnout o tom, které osoby by měly být takto vyslechnuty (čl. 617 odst. 1 a 2 OSŘ). Podle občanského soudního řádu mohou být vyslechnuti svědci i znalci, jakož i samotní účastníci řízení. Nezletilí mohou být vyslechnuti pouze v přítomnosti svého zákonného zástupce a děti nemohou být vyslechnuty, jsou-li mladší deseti let (článek 15 zákona o ochraně dítěte (Zakon za zakrila na deteto)).

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Nikoli, žádná ustanovení ukládající takováto omezení neexistují. Nemá-li dožadující či dožádaný soud přístup k videokonferenčnímu zařízení, může být toto zařízení soudům poskytnuto po dohodě.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Osoby jsou obvykle vyslechnuty v budově příslušného soudu, a to podle čl. 163 odst. 1 OSŘ. Ze závažných důvodů se může výslech alternativně uskutečnit i mimo soud, je-li k dispozici technické zařízení pro dokazování pomocí videokonference, a účastníci řízení jsou vyzváni k účasti.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Výslech prostřednictvím videokonference se může uskutečnit pouze se souhlasem stran (článek 148 OSŘ). Výslech může zaznamenat pouze tým, který videokonferenci uskutečňuje. Příslušný soud, v jehož územní působnosti má být výslech proveden, může rozhodnout o tom, zda má být výslech prostřednictvím videokonference zaznamenán. Lze pořídit zvukový záznam výslechu. Tento zvukový záznam je uložen na nosiči dat, který je součástí soudního spisu.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Všechny bulharské soudy provádějí výslech ve svém úředním jazyce (kterým je bulharština) a v případě potřeby je zajištěn tlumočník. Jsou-li podány žádosti o nepřímé dokazování podle článků 10 až 12, použije se jazyk dožádaného soudu. Jsou-li podány žádosti o přímé dokazování podle článku 17, použije se jazyk dožadujícího soudu v závislosti na podmínkách stanovených příslušným oblastním soudem.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Bulharské právní předpisy tuto záležitost neupravují. Tlumočníci jsou zajištěni ad hoc a za tímto účelem: Dožadující soud v případě potřeby zajistí přítomnost tlumočníka pro osobu, která má být vyslechnuta. Na žádost upřesní dožadující soud jazyk, který se má použít, a informuje dožádaný soud. Dožadující a dožádaný soud mohou případně požádat, aby bylo řízení vedeno zcela nebo částečně v cizím jazyce. Na žádost dožadujícího členského státu či osoby, která má být vyslechnuta, zajistí dožádaný členský stát v případě potřeby přítomnost tlumočníka.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Kolik času by mělo být při stanovení data výslechu poskytnuto, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem? Bulharské právní předpisy tuto záležitost konkrétně neupravují, měla by se však použít obecná pravidla stanovená v občanském soudním řádu, která se týkají vedení soudního jednání a předvolání svědků, stran a znalců k soudnímu jednání. Osoby musí být vyrozuměny s dostatečným předstihem, tj. nejméně sedm dnů před plánovaným datem soudního jednání (čl. 56 odst. 3 OSŘ). Postup provádění výslechu pomocí videokonference je uspořádán podle právních předpisů dožádaného státu.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Bulharský soud nepřizná náhradu nákladů na videokonferenci. Dožadující soud zajistí úhradu nákladů na odměny znalců a tlumočníků a nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním videokonferenčního spojení. Na žádost dožádaného soudu by měl dožadující soud zajistit úhradu nákladů spojených s použitím videokonferenčního zařízení.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Bulharské procesní právo neobsahuje zvláštní ustanovení za tímto účelem. Žádostem o přímé dokazování podle článku 17 nařízení (ES) č. 1206/2001 lze v zásadě vyhovět pouze dobrovolně, aniž by se použila donucovací opatření. Na začátku výslechu svědka mu bulharský soud vysvětlí jeho procesní práva a povinnosti, není-li svědek zastupován právním zástupcem. Svědek, který má být vyslechnut, může svědectví odmítnout podle pravidel stanovených v článku 166 OSŘ.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Použije se právo dožádaného státu. Podle článku 170 OSŘ je v případě osoby, která má být vyslechnuta jako svědek nebo znalec, její totožnost zjištěna předložením průkazu totožnosti, případně jsou objasněny potřebné informace a je jí připomenuta zákonná odpovědnost při křivé výpovědi (článek 290 trestního řádu).

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Provádí-li dožadující bulharský soud přímé dokazování podle článku 17, použije se ustanovení čl. 170 odst. 2 OSŘ a vyslýchaný svědek nebo znalec odpřisáhne, že bude vypovídat pravdivě, přičemž je upozorněn na trestní odpovědnost v případě křivé výpovědi nebo vyhotovení nepravdivého znaleckého posudku (články 290 a 291 trestního řádu).

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Bulharské soudy mají správce systému s potřebnými počítačovými dovednostmi, kteří se mohou zúčastnit příprav na videokonferenci a plnit své příslušné povinnosti. V případě technických problémů se správce systému spojí s dotčeným soudem a zajistí hladký průběh výslechu osob prostřednictvím videokonference.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Další technické informace si lze vyžádat v souvislosti s navázáním videokonferenčního spojení mezi dožadujícím a dožádaným soudem.

Poslední aktualizace: 30/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.