Dokazování prostřednictvím videokonference

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

V Chorvatské republice se dokazování výslechem svědka, strany nebo znalce může provést pomocí videokonference v souladu s články 10 až 12 a 17 nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (dále jen „nařízení“) tak, že v případě, má-li být provedeno dokazování podle nařízení, může soud v Chorvatské republice:

1. požádat o dokazování přímo příslušný soud jiného členského státu, nebo

2. podle předpokladů uvedených v článku 17 nařízení požádat o přímé dokazování v jiném členském státě.

Dokazování podle výše uvedeného nařízení je stanoveno v článcích 507d až 507h občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku) („Narodne novine“ (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14; dále jen „OSŘ“).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Videokonferenci lze využít k výslechu svědků i k provádění důkazů znalcem a stranami.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Chorvatská republika nemá zvláštní omezení týkající se druhů důkazů, které lze získat prostřednictvím videokonference. Soud, u něhož řízení probíhá, rozhodne o tom, jaké důkazy a jakým způsobem budou provedeny za účelem zjištění určitých skutečností. Soud dle vlastního uvážení rozhodne o tom, které skutečnosti bude považovat za prokázané po svědomitém a pečlivém posouzení všech jednotlivých důkazů a všech důkazů společně, a to na základě výsledku celého procesu. Videokonference se však obvykle používá k dokazování výslechem stran a svědků, jelikož s ohledem na dokazování listinou nebo provádění šetření na místě existují určité věcné a technické překážky.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslech se zpravidla uskutečňuje u soudu, neexistují však žádná zvláštní právní omezení, pokud jde o místa, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Neexistují žádné zvláštní předpisy, které by výslovně vyžadovaly pořizování videozáznamů nebo zvukových záznamů výslechů prostřednictvím videokonference, právní základ pro pořizování hlasových záznamů z výslechů však stanoví články 126a až 126c OSŘ. O pořízení hlasového záznamu rozhoduje soud formálním rozhodnutím ex officio, nebo na žádost stran. Způsoby uchovávání a přenosu hlasových záznamů, technické požadavky a způsoby zaznamenávání jsou stanoveny v soudním řádu (Sudski poslovnik) (NN č. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 a 45/16).

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Je-li podána žádost podle článků 10 až 12 nařízení, je výslech zpravidla veden v chorvatštině, přičemž používání jazyků menšin v občanském soudním řízení je upraveno zvláštním právním předpisem (občanské soudní řízení je vedeno v chorvatštině, nestanoví-li zákon v případě zvláštních soudů jiný jazyk). Podle článku 102 OSŘ bude v případě, není-li řízení vedeno v jazyce, kterému strana nebo jiní účastníci řízení rozumějí, zajištěno tlumočení toho, co bylo uvedeno při výslechu, a překlad písemností použitých při jednání k předložení důkazů do jejich jazyka.

V případě přímého dokazování podle článku 17 nařízení se dokazování výslechem může uskutečnit v cizím jazyce, jelikož je provádí přímo soud, který o výslech požádal, ačkoli je nutno zajistit odpovídající překlad do jazyka, kterému strany nebo ostatní účastníci řízení rozumějí.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Dožádaný soud zpravidla zajistí soudního tlumočníka pro potřeby jednání podle článků 10 až 12 nařízení. Za určitých podmínek (článek 251 odkazující na článek 263 OSŘ) může soud rozhodnout, že tlumočení zajistí soudní tlumočníci, které navrhne strana.

Stejně tak může být mezi soudem, který o dokazování požádal, a dožádaným soudem dohodnuto využití tlumočnické služby a tlumočník může být zajištěn jedním či druhým soudem. V praxi jsou soudní tlumočníci přiděleni v místě, kde se nachází osoba, která tlumočení potřebuje, nebo v místě dožádaného soudu, pokud dožadující soud vede výslech ve vlastním jazyce v souladu s článkem 17 nařízení, nebo v místě dožadujícího soudu, vede-li výslech dožádaný soud v souladu s články 10 až 12 nařízení.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Podle článku 242 OSŘ obdrží svědci písemné předvolání, v němž je mimo jiné stanoven čas a místo konání soudního jednání. Předvolání k soudnímu jednání, během něhož bude provedeno dokazování výslechem strany, musí být této straně doručeno v souladu s pravidly týkajícími se osobního doručení. Má-li strana zástupce, předá tento předvolání k soudnímu jednání, na němž bude provedeno dokazování výslechem stran, straně či osobě, která má být vyslechnuta ve vztahu k dané straně (článek 268 odkazující na články 138 a 142 OSŘ). Svědci, kteří se nemohou k soudu dostavit z důvodu svého věku, nemoci či těžkého tělesného postižení, mohou být vyslechnuti doma. OSŘ nestanoví, s jakým časovým předstihem je nutno svědky předvolat; strany však musí mít dostatek času, aby se mohly na jednání připravit (nejméně osm dnů před konáním soudního jednání).

V případě soudního jednání podle článků 10 až 12 nařízení sdělí dožádaný soud svědkovi/straně čas a místo konání jednání, zatímco v případě jednání podle článku 17 nařízení zajišťuje doručení předvolání dožadující soud.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Podle článku 153 OSŘ je straně, která požádá o dokazování, soudním rozhodnutím uloženo, aby předem složila částku, která je zapotřebí k uhrazení očekávaných nákladů na dokazování. Je-li dokazování navrženo oběma stranami nebo nařízeno soudem ex officio, soud požádá, aby obě strany složily stejné podíly požadované částky.

Co se týká nákladů spojených s videokonferencí, použije se článek 18 nařízení.

V Chorvatské republice je dokazování pomocí videokonference bezplatné.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Osoba bude o tomto informována v předvolání, OSŘ však nestanoví další požadavky.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Dříve, než jsou svědci vyslechnuti, jsou požádáni, aby uvedli své jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, jméno svého otce, povolání, adresu, místo narození, věk a svůj vztah ke stranám (čl. 243 odst. 3 OSŘ).

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Podle článku 246 OSŘ může soud rozhodnout, že svědek složí s ohledem na poskytnutá prohlášení přísahu, v případě podle článku 17 nařízení by se však za určitých podmínek mohla použít pravidla dožadujícího státu, tedy v případě, že tento stát před výslechem příslušný orgán nebo ústřední orgán dožádaného státu informuje o svém záměru uskutečnit svědeckou výpověď pod přísahou.

Podle článku 270 OSŘ se výslech stran provádí bez složení přísahy.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

OSŘ neobsahuje v tomto ohledu žádné ustanovení, v praxi však musí být před videokonferencí a v jejím průběhu přítomni techničtí pracovníci a potřební zaměstnanci soudu, aby bylo možno splnit všechny technické požadavky na konání videokonference.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Není stanoveno žádné pravidlo, které je nutno při požadování dalších informací dodržet, při sjednávání data konání výslechu však mohou dožadující a dožádaný soud pokládat za nutné vyřešit některé technické záležitosti, aby bylo zajištěno úspěšné provedení výslechu. V praxi jsou tyto záležitosti soudci obvykle projednány prostřednictvím elektronické pošty.

Poslední aktualizace: 22/02/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.