Dokazování prostřednictvím videokonference

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Dokazování může být provedeno audiovizuálním přenosem buď za účasti soudu v žádajícím státě, nebo přímo. Právní základ je stanoven vnitrostátním zákonem – článek 36A kapitoly č. 9 zákona o důkazech, ve znění zákona 122(I)/2010. Podle článku 36A může soud dle svého vlastního uvážení stanovit jakékoli podmínky, které považuje za nutné pro účely provedení dokazování, a to za předpokladu, že tyto podmínky nejsou v rozporu s mezinárodními závazky Kyperské republiky.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Žádná taková omezení neexistují. Jakákoli osoba, jejíž důkazy jsou považovány za nezbytné, může být vyslechnuta, a to za předpokladu, že žádost o provedení dokazování spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1206/2001 a není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Druh důkazů, které lze provést prostřednictvím audiovizuálního přenosu, není nijak omezen, a to za předpokladu, že daná žádost o provedení dokazování není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy a že požadované provedení dokazování je prakticky proveditelné.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Neexistují žádná omezení.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Sepisuje se pouze zápis z řízení.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Důkazy provedené v mateřském jazyce osoby, která vypovídá, jsou poté přeloženy tlumočníkem do úředního jazyka soudu, tj. řečtiny.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Dostupnost tlumočníků zařizuje soudní kancelář soudu, který projednává záležitost, v níž má být daná osoba vyslechnuta.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Pro osobu, která má být vyslechnuta, se vystavuje předvolání svědka a datum stanovené pro konání jednání v dané záležitosti musí být takové, aby byla dotyčná osoba informována včas.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady, které vzniknou v souvislosti s tlumočníky, nese stát, v němž sídlí soud, před kterým řízení probíhá, a náklady, které vzniknou v souvislosti s poskytováním technické podpory v den výslechu nese stát, v němž se svědek nachází.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Pro tyto účely se vystavuje předvolání svědka.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Skládá se přísaha nebo se činí místopřísežné prohlášení a jsou oznámeny údaje vyslýchané osoby.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Žádající soud musí poskytnout údaje vyslýchané osoby. Během skládání přísahy přísahá vyslýchaná osoba na Bibli nebo Korán v závislosti na svém náboženském vyznání nebo činí místopřísežné prohlášení.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Zkušební spojení se provádí den před dnem konání výslechu dle koordinace mezi příslušnými orgány (evidenční oddělení soudu).

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Nejsou zapotřebí žádné další informace.

Poslední aktualizace: 01/08/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.