Dokazování prostřednictvím videokonference

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Možné jsou oba postupy. V žádosti je třeba jednoznačně uvést, který postup má dožadující soud na mysli.

Jsou-li žádosti podány podle článků 10 až 12 nařízení, použijí se na výslech ustanovení soudního řádu týkající se předkládání důkazů.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

V řízení ve věcech občanských nebo obchodních žádná takováto omezení uložena nejsou. Pomocí videokonference lze vyslechnout i znalce a strany.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Žádná.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Nikoli.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Zaznamenávání výslechů prostřednictvím videokonference není zakázáno, potřebné zařízení však není k dispozici na všech soudech. Při podávání žádosti je nutno vznést zvláštní dotaz za tímto účelem.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

V případě žádostí podle článků 10 až 12 je výslech veden ve finštině nebo švédštině. V případě přímého výslechu podle článku 17 volí jazyk, který se použije, dožadující soud.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Jsou-li žádosti podány podle článků 10 až 12, je zajištění tlumočníků a místo, kde by se měli nacházet, věcí dohody mezi dožadujícím a přijímajícím soudem. Jsou-li žádosti podány podle článku 17, odpovídá za zajištění tlumočníků dožadující soud, který rozhoduje o tom, kde by se měli nacházet.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

V případě žádostí podle článků 10 až 12 zašle přijímající soud osobám, které mají být vyslechnuty, písemné předvolání. V ideálním případě by mezi doručením předvolání a datem výslechu měly uplynout nejméně dva až tři týdny. V případě žádostí podle článku 17 odpovídá za doručení předvolání a přijetí potřebných opatření dožadující soud.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Je-li určitá osoba vyslýchána podle článků 10 až 12 nařízení u soudu, který má k dispozici videokonferenční zařízení, nemá použití tohoto zařízení zpravidla za následek zvláštní náklady. Je-li osoba vyslýchána podle článku 17 na jiném místě než u soudu, přebírá odpovědnost za náklady na videokonferenci dožadující soud.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Soud, který podal žádost podle čl. 17 odst. 2 nařízení, musí dotyčnou osobu informovat o tom, že dokazování uskutečňuje na základě dobrovolnosti.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Jsou-li žádosti podány podle článků 10 až 12, zjistí přijímající soud totožnost osoby, která má být vyslechnuta, a v případě potřeby ji ověří podle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu dotyčné osoby. Jsou-li žádosti podány podle článku 17, musí totožnost osoby, která má být vyslechnuta, ověřit dožadující soud.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Při přímém dokazování podle článku 17 neexistují žádné zvláštní požadavky na složení přísahy. Přísaha se skládá v souladu s právními předpisy, jimiž se řídí soud, který svědka vyslýchá.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Přijímající soud uvede jméno této kontaktní osoby.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

– Dožadující soud by měl v ideálním případě uvést jména kontaktních osob jak pro technická opatření, tak i zvláštní (právní) otázky související s danou věcí.

– Žádost by měla obsahovat kontaktní údaje (e-mailové adresy a/nebo telefonní čísla) kontaktních osob, které umožňují obrátit se v případě problémů při audiovizuálním přenosu či jiných podobných záležitostí na tyto osoby i během soudního jednání.

– Pokud se dotyčné státy nacházejí v různých časových pásmech, je třeba v žádosti uvést, zda se uvedeným časem rozumí čas dožadujícího státu, nebo přijímajícího státu.

Poslední aktualizace: 27/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.