Dokazování prostřednictvím videokonference

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, nicméně (v současné době) pouze u soudu prvního stupně v Aténách.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Neexistuje žádné omezení. Prostřednictvím videokonference lze vyslechnout všechny účastníky řízení.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Pro ústní výslech svědků, stran, znalců aj. nejsou stanovena žádná omezení.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslech může být proveden ve zvláštních místnostech k tomu určených u soudu, anebo na řeckém zastupitelském úřadě v zahraničí.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Je dovoleno pořizovat záznam z jednání prostřednictvím videokonference, přičemž zápis pořizuje tajemník soudu nebo řeckého zastupitelského úřadu.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Jednání je vedeno v řečtině; je-li to nezbytné, jednání se účastní tlumočník.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Jestliže strana řízení soud požádá o výslech svědka, strany či znalce, který má podat svědectví prostřednictvím videokonference, avšak nehovoří řecky, je její povinností zajistit tlumočníka a uhradit náklady na jeho služby. Tlumočníci musí být přítomni ve stejné místnosti, jako je soudce, který jednání prostřednictvím videokonference vede, popřípadě tajemník řeckého zastupitelského úřadu v zahraničí.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Ustanovení § 3 nařízení prezidenta č. 142/2013 stanoví, že: „soud z vlastního podnětu nebo na žádost strany rozhodne, zda v konkrétní věci uspořádat videokonferenci. Je pravomocí soudu rozhodnout, zda takové žádosti vyhovět, či nikoliv, a to v návaznosti na posouzení, zda je využití této technologie nezbytné pro účinné vedení řízení. S ohledem na okolnosti každého případu může soud vyhovět žádosti o uspořádání videokonference s výhradou poskytnutí dodatečných záruk za řádné vedení řízení. (a) dožadující strana: Dotčená strana předloží tajemníkovi soudu, který věc projednává, žádost o uskutečnění jednání prostřednictvím videokonference (§ 270 odst. 7 občanského soudního řádu) nebo o provedení výslechu prostřednictvím videokonference nebo o podání svědectví prostřednictvím videokonference (§ 270 odst. 8 občanského soudního řádu). V žádosti musí být uveden vzdálený soud nebo zastupitelský úřad, jména osob, které se videokonference zúčastní, jejich adresy (včetně e-mailové adresy) a telefonní a faxová čísla, na kterých je možno je zastihnout, procesní úkony, pro jejichž provedení je videokonference vyžadována, předpokládaná délka videokonference a případně požadované zvláštní vybavení. V žádosti musí být rovněž uvedeny případné zvláštní podmínky stanovené pro pořádání videokonference stranami. Žádost může být podána kdykoliv a v jakékoliv fázi řízení, a to za předpokladu, že by vyhovění žádosti nevedlo k překročení lhůty určené pro provedení procesního úkonu občanským soudním řádem. Žádost a příslušné podpůrné dokumenty lze v souladu s příslušnou právní úpravou předložit rovněž elektronicky. Komunikace týkající se plánování a uskutečnění videokonference je odpovědností úředníků vzdáleného soudu, přičemž probíhá vhodnými prostředky, jako je telefon, e-mail či fax. Žádosti je vyhověno či je zamítnuta prostřednictvím usnesení soudu. Usnesení musí tajemník soudu jakýmkoliv vhodným způsobem oznámit žadateli. Jestliže je žádosti vyhověno, žadatel je povinen informovat ostatní strany o tom, že daný procesní úkon bude proveden prostřednictvím videokonference. (b) z podnětu soudu: Rozhodnutí o provedení videokonference může soud, který věc projednává, přijmout i z vlastního podnětu a informovat o tom strany.“

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Jestliže strana řízení soud požádá o provedení výslechu svědka, strany či znalce, který má podat svědectví prostřednictvím videokonference, avšak nehovoří řecky, je její povinností zajistit tlumočníka a uhradit náklady na jeho služby. Strana hradí odměnu přímo tlumočníkovi.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Osoba je informována soudem.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Totožnost vyslýchaných osob je povinen ověřit soudce, který řízení vede. Za účelem ztotožnění osob přítomných ve vzdálené místnosti je soudci na vzdáleném místě nápomocen tajemník soudu nebo sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená konzulem.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Soudce, který řízení vede, se vyslýchaného svědka, znalce atp. dotáže, zda upřednostňuje občanskou nebo církevní přísahu. To platí i pro tlumočníky, než se ujmou výkonu svých povinností.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Odpovědní soudní úředníci musí být přítomni v době před konáním videokonference a v jejím průběhu.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Žádné.

Poslední aktualizace: 13/09/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.