Dokazování prostřednictvím videokonference

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Zákon CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu (dále jen „zákon CXXX z roku 2016“) soudu umožňuje na návrh některé ze stran či z vlastního podnětu vyslechnout strany, jiné účastníky soudního řízení, svědky nebo znalce a v případě, že s tím vlastník věci, která má být ohledána, souhlasí, provést ohledání prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Výslech prostřednictvím sítě elektronických komunikací lze nařídit, je-li to vhodné, například v zájmu urychlení řízení nebo v případě, že by zajištění výslechu v místě, kde je daná věc projednávána, bylo z organizačního hlediska značně složité nebo neúměrně nákladné, nebo pokud to vyžaduje ochrana svědka.

Pravidla týkající se výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací jsou stanovena v zákoně CXXX z roku 2016 a v nařízení ministra spravedlnosti č. 19/2017 ze dne 21. prosince 2017 o používání sítí elektronických komunikací při výslechu v občanskoprávních řízeních (dále jen „nařízení ministra spravedlnosti č. 19/2017 ze dne 21. prosince 2017“).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o osoby, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím sítě elektronických komunikací, neexistují žádná omezení. Tento způsob lze použít k výslechu stran a ostatních účastníků soudního řízení, jakož i svědků, znalců a vlastníků věcí, které mají být ohledány.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Výslech nebo ohledání pomocí sítě elektronických komunikací lze použít k výslechu stran, svědků a znalců nebo k ohledání.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslechy prostřednictvím sítě elektronických komunikací se mohou uskutečnit v prostorách soudu nebo jiného orgánu, ve zvláštních místnostech zřízených za účelem videokonference, pokud jsou zajištěny nezbytné podmínky pro fungování sítě elektronických komunikací.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Podle zákona CXXX z roku 2016 může soud ve fázi soudního řízení na žádost některé strany nebo z vlastního podnětu nařídit, aby byl z výslechu nebo ohledání provedeného prostřednictvím sítě elektronických komunikací pořízen nepřetržitý a souběžný obrazový i zvukový záznam.

Není-li záznam pořízen tímto způsobem, může soudce provádějící výslech v místě, kde je daná věc projednávána, nařídit pořízení obrazového a zvukového záznamu událostí v místě soudního jednání a ve zvláštních prostorách během výslechu nebo ohledání pomocí sítě elektronických komunikací.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

V případě žádostí podle článků 10 až 12 nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 se použijí ustanovení zákona CXXX z roku 2016 v souladu s čl. 10 odst. 2. Podle zákona CXXX z roku 2016 je soudní řízení vedeno v maďarštině, nikdo však nesmí být znevýhodněn kvůli neznalosti maďarského jazyka. V průběhu soudního řízení má každý právo používat v ústním projevu svůj mateřský jazyk nebo regionální jazyk či jazyk menšiny, jak je stanoveno v mezinárodních úmluvách. V případě potřeby je soud povinen využít služeb tlumočníka.

V případě žádostí podle článku 17 vede jednání dožadující soud na základě čl. 17 odst. 6 v souladu s právními předpisy svého členského státu.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Je-li v případě žádostí podle článků 10 až 12 nutné zajistit používání mateřského jazyka či regionálního jazyka nebo jazyka menšiny, musí dožádaný soud využít služeb tlumočníka.

Zákon CXXX z roku 2016 neobsahuje zvláštní ustanovení ohledně místa, kde by se měl v případě výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací tlumočník nacházet. Zajišťuje však, aby se tlumočníci nacházeli v místnostech zřízených za účelem takovéhoto výslechu. Podle nařízení ministra spravedlnosti č, 19/2017 ze dne 21. prosince 2017 musí být na přenášeném záznamu tlumočník vidět.

V případě žádostí podle článku 17 se použijí ustanovení čl. 17 odst. 4 a 6.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Usnesení o jednání prostřednictvím sítě elektronických komunikací je předvolaným osobám doručeno současně s předvoláním k výslechu nebo ohledání. Usnesení o jednání prostřednictvím sítě elektronických komunikací zašle dotyčný soud neprodleně soudu či jinému orgánu poskytujícímu zvláštní zařízení pro výslech prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

Zákon CXXX z roku 2016 neobsahuje zvláštní ustanovení o předvolání k soudnímu jednání prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Předvolání k soudnímu jednání je nutno zaslat tak, aby bylo možno soudu před jednáním vrátit zpět potvrzení o doručení předvolání v souladu s právními předpisy.

První jednání musí být naplánováno tak, aby bylo zajištěno, že předvolání je stranám doručeno zpravidla nejméně patnáct dnů přede dnem jednání. V naléhavých případech může soud tuto lhůtu zkrátit.

V případě žádostí podle článku 17 se použijí ustanovení čl. 17 odst. 4 a 6.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady se liší a musí je uhradit dožadující soud.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Podle čl. 17 odst. 2 musí dožadující soud dotčenou osobu informovat o tom, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Totožnost osoby, která má být vyslechnuta prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je ověřena na základě:

– informací poskytnutých dotyčnou osobou za účelem ověření její totožnosti a adresy a

– předložení úředního dokladu k identifikaci nebo dokladu o pobytu prostřednictvím technického zařízení stanoveného zákonem.

Pokud soud nařídil důvěrné zacházení s údaji svědka, musí být při předkládání úředního dokladu k identifikaci nebo dokladu o pobytu prostřednictvím technického zařízení stanoveného zákonem zajištěno, aby jej viděl pouze předseda senátu (nebo vedoucí soudní kanceláře v případě, že provádí výslech nebo ohledání).

Soud používá rovněž elektronické prostředky nebo přímé vyhledávání v databázi, aby potvrdil, že:

informace poskytnuté osobou, která má být vyslechnuta prostřednictvím sítě elektronických komunikací, za účelem ověření její totožnosti a adresy odpovídají záznamům, a

– úřední doklad k identifikaci a doklad o pobytu předložený dotyčnou osobou jako průkaz totožnosti je platný a odpovídá záznamům.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Zákon CXXX z roku 2016 nevyžaduje složení přísahy v soudním řízení.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Zákon CXXX z roku 2016 vyžaduje přítomnost osoby odpovědné za zajištění fungování a obsluhu potřebného technického zařízení pro výslech uskutečňovaný prostřednictvím sítě elektronických komunikací ve vyhrazených prostorách.

Pracovník obsluhy musí zajistit, aby bylo technické zařízení pro výslech před zahájením výslechu plně funkční. Vyskytne-li překážka řádného fungování technického zařízení, informuje pracovník obsluhy o poruše neprodleně soudce přítomného v místě výslechu a zajistí odstranění problému. O technickém problému a přijatých opatřeních je poté písemně informován přímý nadřízený pracovníka obsluhy. Výslech prostřednictvím sítě elektronických komunikací nemůže být zahájen nebo v něm nelze pokračovat, dokud není problém vyřešen. Procesní úkon, který byl prováděn v době výskytu problému nebo poruchy technického zařízení použitého při výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je třeba v případě potřeby zopakovat.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Obvykle se žádné jiné informace nevyžadují.

Poslední aktualizace: 26/10/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.