Dokazování prostřednictvím videokonference

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

O účasti zástupců druhé země na videokonferenci rozhodne soud v dostatečném předstihu před konáním videokonference, přičemž navrhovatele vyrozumí individuálně.

O všech záležitostech rozhoduje soud v souladu s občanským soudním řádem (Civilprocesa likums).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Podle § 122 odst. 1 občanského soudního řádu může být prostřednictvím videokonference vyslechnut i znalec.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Záleží na rozhodnutí soudu.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

O každé věci a každé žádosti o právní pomoc se rozhoduje na základě individuálního posouzení všech aspektů.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Podle § 152 odst. 3 občanského soudního řádu je fotografování, filmování či pořizování videozáznamů při soudním slyšení přípustné pouze se svolením soudu.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

a) Soudní výslechy probíhají v úředním jazyce – v lotyštině. Země žádající o uspořádání videokonference je povinna zajistit tlumočníka do lotyštiny.

b) V případě přímého dokazování záleží na vzájemné dohodě stran.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Tlumočníka do lotyštiny je povinna zajistit strana žádající o uspořádání videokonference. Tlumočník se musí nacházet v soudní síni.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Žádost o právní pomoc musí být podána včas, a to nejméně 60 dní před konáním plánované videokonference.

Před konáním plánované videokonference by měla být stanovena doba pro ověření spojení.

Spolu s žádostí o uspořádání videokonference musí být uvedeny příslušné technické parametry.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Vzniklé náklady se podle § 716 občanského soudního řádu pokryjí z prostředků státního rozpočtu.

Soud, který žádost cizí země o provedení důkazů vykonává, vyrozumí ministerstvo spravedlnosti o níže uvedených nákladech spojených s vykonáním předmětné žádosti:

  1. výdajích na znalce a tlumočníky;
  2. nákladech, které vznikly v souvislosti s vykonáním žádosti cizí země o provedení důkazů v souladu s procesními postupy cizí země v případech, které stanoví zákon;
  3. nákladech, které vznikly v případě, že žádost cizí země o provedení důkazů na žádost příslušného orgánu cizí země, byla vykonána za pomocí technických prostředků.

Ministerstvo vnitra může požádat o uhrazení nákladů uvedených v druhém odstavci tohoto paragrafu příslušný orgán cizí země.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Příslušné informace týkající se informování dané osoby připraví cizí země.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Soud ověří totožnost osoby podle ustanovení občanského soudního řádu.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Občanský soudní řád žádný takový postup nestanoví. Cizí země může nicméně požádat soud, aby o složení přísahy rozhodl.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Před datem konání videokonference a před provedením zkušební videokonference si dotčené strany předají technické parametry a údaje o kontaktních osobách dotčených stran, které se budou nacházet v místě konání soudu, a o instituci zajišťující technickou podporu.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Požadovány jsou technické informace a technická specifikace.

Poslední aktualizace: 24/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.