Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferencijų įrangą tiek dalyvaujant prašančios valstybės narės teismui, tiek juos gali rinkti pačios valstybės narės (šiuo atveju Lietuvos) teismas.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 1752 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įrodymams rinkti gali būti naudojamos informacinės ir elektroninių ryšių technologijos (vaizdo konferencijos, telekonferencijos ir kita). Civilinio proceso kodekso 802 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsienio valstybės teismo ar kitos institucijos prašymą suteikti teisinę pagalbą vykdo Lietuvos Respublikos teismai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teise. Vaizdo konferencijos Lietuvos teismuose vyksta laikantis nurodytų bei kitų Civilinio proceso kodekso reikalavimų ir vadovaujantis Teisėjų tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2) „Dėl vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Pagal Civilinio proceso kodekso 1752 straipsnio 1 dalį proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdžiuose ir liudytojo apklausa jo buvimo vietoje gali būti užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip). Taigi vaizdo konferencijų būdu gali būti apklausiamos bylos šalys, liudytojai. Atsižvelgiant į Aprašo 10.2 papunkčio, 13 punkto bei Civilinio proceso kodekso 217 straipsnio nuostatas, vaizdo konferencijų būdu taip pat galėtų būti apklausiami ir ekspertai.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Aiškaus teisės aktuose įtvirtinto draudimo rinkti tam tikrus įrodymus vaizdo konferencijų būdu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato. Tačiau, atsižvelgus į nacionalinės teisės normas, vaizdo konferencijų būdu negalėtų būti renkami Civilinio proceso kodekso 204 ir 210 straipsniuose numatyti įrodymai (daiktiniai įrodymai bei daiktinių ir rašytinių įrodymų apžiūra jų buvimo vietoje arba vietos apžiūra) bei kiti įrodymai, kurių rinkimas galėtų būti susijęs su būtinybe išvykti iš teismo patalpos, nuvykti į tam tikrą konkrečią vietą ar atlikti kitus fizinius įrodymų surinkimo veiksmus.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Pagal Civilinio proceso kodekso 803 straipsnio 1 dalį su prašymu suteikti teisinę pagalbą užsienyje Lietuvos Respublikos teismai gali kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulatus, užsienio teismus ar kitas valstybės institucijas. Aprašo 2.3 papunktis taip pat numato, kad prašomoji institucija, į kurią kreipiasi prašantysis teismas su prašymu organizuoti vaizdo konferenciją teismo proceso metu, gali būti ne tik teismas, bet ir prokuratūra, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Aprašo 16 punktas nustato, kad teisės aktų nustatytais atvejais arba bylą nagrinėjančio teismo posėdžio pirmininko nuožiūra gali būti daromas apklausos vaizdo konferencijų būdu įrašas. Įranga, leidžianti daryti apklausos vaizdo konferencijos įrašą, Lietuvos Respublikos teismuose yra.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 11 straipsniu teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine – lietuvių – kalba. Asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis. Už vertėjo paslaugas teismo posėdžio metu atlyginama iš valstybės biudžeto.

Tais atvejais, kai prašymai pateikiami pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (toliau – Reglamentas)10–12 straipsnius ir prašymą vykdo Lietuvos Respublikos teismas, o procese dalyvauja lietuvių kalbos nemokantis asmuo, Lietuvos teismas užtikrina vertėjo dalyvavimą. Jeigu įrodymai renkami tiesiogiai prašančiojo teismo pagal Reglamento 17 straipsnį, prašymas vykdomas pagal prašančiojo teismo teisę (Reglamento 17 str. 6 d.) ir tokia kalba, kokia nustatyta prašančiojo teismo procesą reglamentuojančiose normose. Jeigu Lietuvos Respublikos teismas, kaip prašantysis teismas, kreipiasi į kitą valstybę narę pagal 17 straipsnio nuostatas, procesas turi vykti lietuvių kalba, ir tokio vertėjo dalyvavimą užtikrina Lietuvos teismas.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Vadovaujantis Reglamento 10 str. 1 d. prašomasis teismas prašymą vykdo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pagal Civilinio proceso kodekso 133 straipsnį dalyvaujantiems byloje asmenims, taip pat liudytojams, ekspertams apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą pranešama teismo šaukimais ar pranešimais. Dalyvaujantiems byloje asmenims šaukimas ar pranešimas turi būti įteiktas tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai. Konkretus laikas, prieš kiek turi būti išsiųstas teismo šaukimas ar pranešimas, teisės aktuose nėra numatytas.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Įvertinus teisinį reguliavimą bei susiklosčiusią praktiką, išlaidos dėl vaizdo konferencijų organizavimo nėra patiriamos.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje nėra nustatyti atskiri reikalavimai, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, jog apklausa vykdoma savanoriškai.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Aprašo 13 punkte įtvirtinta, kad, nustatant į teismo posėdį atvykusių asmenų tapatybę, vaizdo konferencijos būdu apklausiamas asmuo prisistato ir parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą taip, kad bylą nagrinėjantis teismas galėtų įsitikinti asmens tapatybe. Prašančiojo teismo sprendimu vaizdo konferencijos būdu apklausiamo asmens tapatybė gali būti nustatoma ir kitais būdais.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Pagal Aprašo 10 punktą prašomosios institucijos paskirti asmenys arba kiti prašomosios institucijos atstovai, be kita ko, turi pareigą sudaryti sąlygas asmeniui, kuris bus apklausiamas, prisiekti (pasižadėti) teismui ir priesaikos (pasižadėjimo) tekstą pasirašyti. Lietuvos Respublikos teisme duodamos priesaikos tekstas nustatytas Civilinio proceso kodekso 186 straipsnio 6 dalyje. Pasibaigus apklausai vaizdo konferencijos būdu, prašomosios institucijos atstovas, dalyvavęs apklausoje vaizdo konferencijos būdu, surašo apklausos patvirtinimą, kuris kartu su apklausto asmens pasirašytu priesaikos, pasižadėjimo tekstu (kai apklausiamas asmuo privalo prisiekti ar pasirašyti pasižadėjimą), perduotais įrodymais pateikiamas prašančiajam teismui (Aprašo 14 punktas). Tiesiogiai renkant įrodymus pagal Reglamento 17 straipsnį prašantysis teismas turėtų pateikti priesaikos, kurią turi pasirašyti apklausiamas asmuo, tekstą.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose, kuriose yra įrengta vaizdo konferencijų įranga, yra paskirti atsakingi už įrangos naudojimą, priežiūrą, eksploatavimą asmenys. Pagal Aprašo 6 punktą prašomųjų institucijų paskirtų asmenų, atsakingų už vaizdo konferencijų įrangos naudojimą, jos priežiūrą ir vaizdo konferencijų organizavimą, sąrašą su kontaktiniais jų duomenimis (institucija, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) skelbia Nacionalinė teismų administracija teismų sistemos intranete.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Prašantysis teismas turi pateikti Reglamento 4 straipsnyje nurodytą informaciją. Jeigu ši informacija nepateikiama ar pateikiama netinkamai ir dėl to prašymas negali būti įvykdytas, vadovaujamasi Reglamento 8 straipsnyje numatyta procedūra. Kitos informacijos, kurią privalomai turėtų pateikti prašantysis teismas, teisės aktai nenumato.

Paskutinis naujinimas: 23/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.