Dokazování prostřednictvím videokonference

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, oba dva postupy lze provést. Většina žádostí adresovaných Lucembursku se týká výslechu svědka soudcem dožadujícího členského státu pomocí videokonference.

Neexistují speciální právní předpisy týkající se videokonference, použijí se tedy články nového občanského řádu upravující výslech svědků, osobní ověření soudce a osobní přítomnost stran. V současné době neexistuje judikatura týkající se videokonferencí.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Prostřednictvím videokonference mohou být vyslechnuti svědci, v určitých věcech strany a soudní znalci. Do dnešní doby se však žádosti týkaly pouze výslechu svědků.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Jediným omezením, na které je třeba upozornit, je, že výslech svědků je dobrovolný. Pokud svědek výslech odmítne, nemají lucemburské orgány žádný prostředek, jak jej k výslechu donutit.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Jedná se o důkazy, které mohou být získány v prostorách soudů vybavených potřebnou technikou.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Pokud si dožadující členský stát přeje videokonferenci zaznamenávat, musí k tomu mít výslovný souhlas svědka, který je v Lucembursku vyslýchán. Lucembursko jakožto dožádaný členský stát videokonference nezaznamenává vzhledem k tomu, že lucemburské právní předpisy nahrávání zakazují.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

a) Ve francouzském jazyce, v německém jazyce

b) ve všech jazycích

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Za zajištění tlumočníka je odpovědný lucemburský soud jakožto dožádaný členský stát, a to pokaždé, je-li to nezbytné ke zprostředkování účinné komunikace jak s orgány dožadujícího členského soudu, tak i s vyslýchanou osobou.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Lucemburské orgány, a konkrétně soud pověřený dokazováním, kontaktuje orgány dožadujícího členského státu, aby stanovil datum a čas konání videokonference. Lhůta činí minimálně 15 dní. Lucemburské orgány jsou odpovědné za předvolání osob.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

V souladu s nařízením dá dožádaný členský stát souhlas s videokonferencí a dožádaný členský stát se postará o všechny formální, organizační a technické záležitosti, včetně podání informací dotčeným osobám.

Použití videokonference a poplatky svědkům hradí Lucembursko. Náklady za tlumočníka hradí a priori dožadující členský stát.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Dotčená osoba o tom bude informována v písemném předvolání soudcem, případně vedoucím soudní kanceláře před zahájením videokonference.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Totožnost ověří lucemburský soud jakožto dožádaný členský stát tak, že na začátku výslechu zkontroluje doklady totožnosti.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Svědci a znalci skládají přísahu ohledně toho, že budou vypovídat pravdu. Jsou uvědomeni o tom, že v případě falešného svědectví jim hrozí pokuta či trest odnětí svobody.

Přísaha se skládá dožadujícímu soudu.

V případě dokazování podle článku 17 použije dožadující členský stát své podmínky. Lucemburský soudce, který je u videokonference přítomen, se jakožto dožádaný členský stát zapojí pouze v případě problému.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

V den a hodinu, které byly stanoveny pro konání videokonference, je přítomen soudce, vedoucí soudní kanceláře, technik a případně tlumočník.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

K uskutečnění videokonference je třeba objasnit některé technické otázky. Úspěšný výslech pomocí videokonference závisí na dobré předchozí přípravě a efektivní spolupráci mezi kontaktními místy.

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.