Dokazování prostřednictvím videokonference

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Je-li Malta dožadujícím státem, používá se videokonference jako poslední možnost.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty, neexistují žádná omezení; vyslechnout lze svědky, znalce i strany.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Je na soudu, aby rozhodl, co je přípustné jako důkaz.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Je-li Malta dožádaným státem, musí být daná osoba vyslechnuta u soudu.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Ano, výslechy prostřednictvím videokonference lze zaznamenávat a je k dispozici příslušné zařízení.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

a) Je-li Malta dožádaným státem, výslech se v případě žádostí podle článků 10 až 12 uskuteční v maltštině nebo angličtině.

b) Je-li Malta dožadujícím státem, výslech se v případě žádostí podle článku 17 uskuteční v maltštině nebo angličtině.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Je-li Malta dožádaným státem, a bude proto hodnotit důkazy, je v čl. 596 odst. 1 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty) uvedeno, že „nerozumí-li soud jazyku, v němž je výpověď učiněna, ustanoví kvalifikovaného tlumočníka, a to předběžně na náklady strany, která dotyčného svědka předvolala“. Tlumočník se musí v tomto případě nacházet na stejném místě jako svědek.

Je-li Malta dožadujícím státem podle článku 17, závisí v případě přímého dokazování místo, kde se nachází tlumočník, na okolnostech daného případu.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Je-li při dokazování podle článků 10 a 12 Malta dožádaným státem, je v čl. 568 odst. 1 zákoníku organizace soudů a civilního řízení stanoveno: „Svědci jsou k soudnímu jednání předvoláni obsílkou, která je vydána na návrh dotčené strany.“ Jednotlivá jednání by se měla konat v odstupu jednoho měsíce, aby byl dostatek času na předvolání svědků.

Je-li Malta při dokazování podle článku 17 dožadujícím státem, je na soudu, aby rozhodl, jaké prostředky se použijí k vyrozumění osoby, která má být vyslechnuta, o příslušném času a místě. Jednotlivá jednání by se měla konat v odstupu jednoho měsíce, aby byl dostatek času na předvolání svědků.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Za první dvě hodiny konference je nutno uhradit poplatek ve výši 100 EUR.

Za každou další hodinu se hradí poplatek ve výši 50 EUR.

Použitelný je i poplatek za technika ve výši 58 EUR za hodinu.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Před podáním svědecké výpovědi upozorní soud svědka na skutečnost, že pokud se na výpověď necítí, měl by o této skutečnosti informovat dožadující soud.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Soud může osobu, která má být vyslechnuta, před podáním svědecké výpovědi požádat o předložení cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Svědek bude před konáním soudního jednání informován o tom, že musí mít u sebe jeden z těchto dokladů.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Podle článku 111 zákoníku organizace soudů a civilního řízení „svědek, který je římskokatolického vyznání, skládá přísahu tak, jak je to obvyklé u osob vyznávajících tuto víru, a svědek, který tuto víru nevyznává, skládá přísahu způsobem, jenž podle jeho názoru nejvíce zavazuje jeho svědomí“.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Níže jsou uvedeny kontaktní osoby:

Charles Calleja, oddělení audiovizuální techniky (Audio Visual Senior Technical Office)

Tato osoba odpovídá za spojení, zkoušky a technickou pomoc během videokonference

Kontakt: +356 25902375 – kancelář ve čtvrtém patře soudní budovy ve Vallettě

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, dostupnost videokonference

Kontakt +356 25902391 – kancelář ve čtvrtém patře soudní budovy ve Vallettě

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, referent

Kontakt +356 25902211 – kancelář ve čtvrtém patře soudní budovy ve Vallettě

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Přede dnem konání výslechu se od dožadujícího soudu požadují tyto informace:

a) časové pásmo

b) termín pro zkoušku (datum a čas)

c) pevná IP adresa

d) údaje o kontaktní osobě pro technické záležitosti

Poslední aktualizace: 10/03/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.