V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Dokazování prostřednictvím videokonference

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

U soudů v Severním Irsku je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu v jiném členském státě, nebo přímo soudem tohoto členského státu. Postupy pro dokazování jsou stanoveny v pravidle 38 soudního řádu Nejvyššího soudu (soudní řád Nejvyššího soudu Severního Irska (novela č. 2) z roku 2005 (Rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No.2) 2005)).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty, neexistují v případě žádostí podle článků 10 až 12 nebo 17 žádná omezení tohoto druhu, jestliže se na dotyčnou žádost skutečně vztahuje nařízení č. 1206/2001 a je slučitelná s právem Severního Irska, může být vyslechnuta jakákoli příslušná osoba.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Pokud je žádost o dokazování v souladu s právem Severního Irska a dokazování pomocí videokonference je proveditelné, neexistují s ohledem na druh důkazů žádná omezení.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Pokud je žádost podána podle článků 10 až 12, je obvyklé, nikoli však povinné, že se výslech uskuteční u soudu. V případě žádosti podle článku 17 se může videokonference uskutečnit kdekoli, soudu dožadujícího členského státu bude nicméně navržen příslušně vybavený soud, který je nejblíže svědkům.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Z videokonference se pořizuje digitální audiozáznam v případě všech řízení u vrchního soudu (High Court), jelikož se jedná o soudy, kde se uchovávají soudní zápisy.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

a) V případě žádostí podle článků 10 až 12 by se měl výslech uskutečnit v angličtině.

b) V případě přímého dokazování se při výslechu neuplatňuje žádný jazykový požadavek, ačkoli dožadující členský stát musí zajistit tlumočení pro svědky, kteří nerozumí jazyku, v němž má být výslech veden.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Pokud v případě žádostí podle článků 10 až 12 požaduje svědek tlumočníka, aby porozuměl angličtině, zajistí tlumočníka justiční orgány v Severním Irsku. Jestliže svědek tlumočníka nepožaduje, dožadující soud však nerozumí anglicky, je na tomto soudu, aby si zajistil tlumočení. Místo, kde se tlumočník za takových okolností nachází, není nijak omezeno, přesto by z praktických důvodů bylo pro tlumočníka pravděpodobně jednodušší, kdyby byl přítomen u dožadujícího soudu.

V případě žádostí podle článku 17 odpovídá za zajištění tlumočení dožadující soud. I v tomto případě platí, že místo, kde se tlumočník nachází, není nijak omezeno.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

V případě žádosti podle článků 10 až 12 provede nezbytná opatření dožádaný soud. Pokud u žádostí podle článku 17 ústřední orgán pro Severní Irsko povolí přímé dokazování, oznámí dožadujícímu soudu, který soud vybavený videokonferenčním zařízením je nejblíže osobě, jež má být vyslechnuta. Je pak povinností dožadujícího soudu spojit se přímo s navrženým soudem za účelem přijetí nezbytných opatření. Ústřední orgán oznámí soudu s videokonferenčním zařízením, že jej bude dožadující soud kontaktovat.

Dožadující soud by měl potvrdit, kdy je videokonferenční zařízení k dispozici, a spojit se s osobou, která má být vyslechnuta, a dohodnout se na vzájemně vyhovujícím čase. Na přijetí nezbytných opatření je vhodné ponechat alespoň jeden měsíc.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady jsou spojeny s pronájmem zařízení a trváním hovoru. Platba se provádí v britských librách v hotovosti nebo bankovním šekem.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Pokud ústřední orgán pro Severní Irsko schválí žádost o provedení přímého dokazování podle článku 17, ve vydaném příkazu se stanoví, že dožadující soud musí informovat osobu, která má být vyslechnuta, o tom, že její účast u výslechu je dobrovolná a že má právo z výslechu kdykoli odejít. Dožadující soud je požádán, aby zaslal kopii tohoto příkazu osobě, která má být vyslechnuta, jakmile je videokonference zorganizovaná.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Je-li osoba vyslýchána soudem v Severním Irsku za účasti dožadujícího soudu podle článků 10 až 12, musí složit přísahu nebo učinit čestné prohlášení, v jejichž rámci musí potvrdit svou totožnost. Pokud dožadující soud provádí dokazování přímo podle článku 17, je na něm, aby k ověření totožnosti vyslýchané osoby použil jakékoli prostředky, jež považuje za nezbytné.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

V případě žádosti podle článků 10 až 12 se složení přísahy nebo učinění čestného prohlášení uskutečňuje postupem běžným u soudů v Severním Irsku. V případě žádosti podle článku 17 by dožadující soud měl dožádanému soudu oznámit požadavky pro složení přísahy, aby mohly být opatřeny příslušné knihy.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) zajistí kontaktní osobu, která se spojí s dožadujícím soudem a bude k dispozici v den konání výslechu. Několik dní před datem konání výslechu bude provedeno několik technických zkoušek. Tyto zkoušky budou provedeny také brzy ráno v den konání výslechu. V tento den bude k dispozici technická podpora.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

V současnosti se další informace nepožadují.

Poslední aktualizace: 31/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.